หัวข้อ   “ประชาชนคิดอย่างไรกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ อภิสิทธิ์ และรมต. 9 ท่าน”
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนจากทุกภาคทั่วประเทศ พบว่า หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นลง ประชาชนให้
คะแนนความไว้วางใจต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม 10 ท่านที่ถูกอภิปราย ดังนี้
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
 
 
ไว้วางใจ
(ร้อยละ)
ไม่ไว้วางใจ
(ร้อยละ)
ไม่ออกความเห็น/
ไม่มีข้อมูลเพียงพอ
(ร้อยละ)
1. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
    นายกรัฐมนตรี
25.6
57.2
17.2
2. นายกรณ์ จาติกวณิช
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
22.9
53.2
23.9
3. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19.6
55.1
25.3
4. นายจุติ ไกรฤกษ์
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
    และสารสนเทศ
16.6
56.1
27.3
5. นายกษิต ภิรมย์
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
    ประเทศ
16.4
65.6
18.0
6. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
    รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
16.4
70.9
12.7
7. นางพรทิวา นาคาศัย
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
14.0
70.3
15.7
8. นายศุภชัย โพธิ์สุ
    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
    และสหกรณ์
12.3
62.5
25.2
9. นายโสภณ ซารัมย์
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
11.8
68.6
19.6
10. นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
      มหาดไทย
11.7
69.6
18.7
 
                 สำหรับการทำหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ในการอภิปรายที่ผ่านมาพบว่า ประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้าน 6.48 คะแนน
ฝ่ายรัฐบาล 4.28 คะแนน   และประธานสภาฯ 5.57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน   โดยร้อยละ 49.8 ระบุว่าเชื่อถือ
ข้อมูลของฝ่ายค้านมากกว่า   ขณะที่ร้อยละ 19.7 เชื่อถือข้อมูลของฝ่ายรัฐบาลมากกว่า   และร้อยละ 30.5 ไม่เชื่อถือข้อมูล
ของทั้งสองฝ่าย
 
                 อย่างไรก็ตาม หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลงยังคงมีประเด็นที่ประชาชนค้างคาใจมากที่สุดคือเรื่องการสลาย
การชุมนุมในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม (ทำให้มีคนเสียชีวิต 91 ศพ และการเผาห้างสรรพสินค้าเซ็ลทรัลเวิลด์)
ร้อยละ 29.9   รองลงมาคือ เรื่องน้ำมันปาล์มขาดตลาด ร้อยละ 27.4   และเรื่องราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่แพงขึ้น ร้อยละ
8.1 ตามลำดับ
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. การรับชม /รับฟัง หรือติดตามข่าวการประชุมสภาฯ เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ
                 รัฐมนตรี รวม 10 ท่าน ในวันที่ 15 – 18 มีนาคม ที่ผ่านมา พบว่า

 
ร้อยละ
มีผู้ติดตามการถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่อง
10.2
ติดตามการถ่ายทอดสดเป็นช่วงๆ
63.0
ติดตามจากข่าวที่สื่อต่างๆ นำมาเสนอ
26.8
 
 
             2. หลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลง พบว่า ประชาชนให้คะแนนความไว้วางใจต่อนายกรัฐมนตรี และ
                 รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้ง 10 คน โดยเรียงลำดับรัฐมนตรีที่ประชาชนให้ความไว้วางใจจากมาก
                 ไปน้อย ดังนี้

 
ไว้วางใจ
(ร้อยละ)
ไม่ไว้วางใจ
(ร้อยละ)
ไม่ออก
ความคิดเห็น
(ร้อยละ)
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
25.6
57.2
17.2
นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
22.9
53.2
23.9
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก
รัฐมนตรี
19.6
55.1
25.3
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ
16.6
56.1
27.3
นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ
16.4
65.6
18.0
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความ
มั่นคง
16.4
70.9
12.7
นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์
14.0
70.3
15.7
นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
12.3
62.5
25.2
นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
11.8
68.6
19.6
นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย
11.7
69.6
18.7
 
 
             3. เมื่อให้ประชาชนให้คะแนนการทำหน้าที่ของฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และประธานสภาฯ ในการ
                 อภิปรายครั้งนี้ (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน) พบว่า

 
คะแนน
ให้คะแนนการทำหน้าที่ซักฟอกของฝ่ายค้าน
6.48
ให้คะแนนการทำหน้าที่ชี้แจงประเด็นที่ถูกอภิปรายของฝ่ายรัฐบาล
4.28
ให้คะแนนการทำหน้าที่ของประธานสภาฯ
5.57
 
 
             4. เมื่อเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่นำมาใช้ประกอบการอภิปรายของฝ่ายรัฐบาลและ
                 ฝ่ายค้าน พบว่า

 
ร้อยละ
เชื่อถือข้อมูลของฝ่ายค้านมากกว่า
49.8
เชื่อถือข้อมูลของฝ่ายรัฐบาลมากกว่า
19.7
ไม่เชื่อทั้งสองฝ่าย
30.5
 
 
             5. ภายหลังการอภิปรายเสร็จสิ้นลง พบว่า ประเด็นในการอภิปรายที่ประชาชนยังค้างคาใจอยู่
                 3 อันดับแรก (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง) คือ

 
ร้อยละ
อันดับ 1 เรื่องการสลายการชุมนุมในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม
(ทำให้มีคนเสียเชีวิต 91 ศพ และการเผาห้างเซ้ลทรัลเวิลด์)
29.9
อันดับ 2 เรื่องน้ำมันปาล์มขาดตลาด และนำมันปาล์มมีราคาแพง
27.4
อันดับ 3 เรื่องราคาสินค้า อุปโภค – บริโภค มีราคาสูงขึ้น
8.1
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนจากทั่วประเทศ เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรี รวม 10 ท่าน   เพื่อสะท้อนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติส่วนรวมต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพอายุ 18 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และ จังหวัดต่างๆ ทุกภาคทั่วประเทศ  ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบพบตัวและการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ได้กลุ่มตัวอย่าง 1,246 คน  เป็นเพศชาย ร้อยละ 52.3  และเพศหญิง
ร้อยละ 47.7
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) และสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน  ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)
และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Form)  และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  18 - 19 มีนาคม 2554
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 20 มีนาคม 2554
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
652
52.3
             หญิง
594
47.7
รวม
1,246
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
218
17.5
             26 – 35 ปี
312
25.0
             36 – 45 ปี
346
27.8
             46 ปีขึ้นไป
370
29.7
รวม
1,246
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
677
54.3
             ปริญญาตรี
493
39.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
76
6.1
รวม
1,246
100.0
อาชีพ:
 
 
             ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
168
13.5
             พนักงาน/ลูกจ้่าง บริษัทเอกชน
345
27.7
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
358
28.7
             รับจ้างทั่วไป
167
13.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
97
7.8
             อื่นๆ อาทิ เกษตรกรรม อาชีพอิสระ ว่างงาน ฯลฯ
111
8.9
รวม
1,246
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776