หัวข้อ   “ คะแนนนิยมเป็นอย่างไร หลังเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ดอนเมือง และผลงานรับจำนำข้าวขาดทุน ”
 
คะแนนนิยม นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ลดลง 10.8% ส่วนพรรคเพื่อไทย ลดลง 7.8%
และประชาชน ร้อยละ 45.4 หนุนให้มีการปรับ ครม.
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,234 คน ในหัวข้อ
“คะแนนนิยมเป็นอย่างไร หลังเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ดอนเมือง และผลงาน
รับจำนำข้าวขาดทุน”
  พบว่า
 
                 คะแนนนิยมนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ที่ร้อยละ 40.4
ลดลงจากผลสำรวจเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ร้อยละ 10.8 (จากเดิม
ร้อยละ 51.2)
  ในขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน  มีคะแนนนิยม
อยู่ที่ ร้อยละ 31.7 ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 1.4
 
                 ด้านคะแนนนิยมพรรคการเมือง พบว่า พรรคเพื่อไทยมีคะแนน
นิยมเท่ากับร้อยละ 41.0  ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 7.8
(จากเดิม ร้อยละ 48.8)
  ส่วนพรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนิยมร้อยละ 32.4 ลดลง
จากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาร้อยละ 2.4
 
                 เมื่อถามว่า “ณ วันนี้ ท่านคาดว่ารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ จะทำงานครบวาระหรือไม่” พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 55.4 คาดว่ารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ จะทำงานครบวาระ 4 ปี
  รองลงมา ร้อยละ 13.9
คาดว่าจะทำงานได้มากกว่า 3 ปีแต่ไม่ครบ 4 ปี  และร้อยละ 10.6 คาดว่าจะทำงานได้มากกว่า 2 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า เวลานี้ นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ควรมีการปรับครม. หรือไม่ ประชาชนร้อยละ 45.4
มีความเห็นว่า ควรปรับ
ขณะที่ร้อยละ 22.0 เห็นว่าไม่ควรปรับ ที่เหลือร้อยละ 32.6 ไม่แน่ใจ
 
                  รายละเอียดดังต่อไปนี้
 
 
             1. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีระหว่าง
                 น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”


 
สำรวจเมื่อ
พ.ย. 55
( ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
มิ.ย. 56
( ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น /
ลดลง
( ร้อยละ)
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
51.2
40.4
- 10.8
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
33.1
31.7
- 1.4
คนอื่นๆ / ไม่แน่ใจ / ไม่รู้
15.7
27.9
+ 12.2
 
 
             2. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ท่านจะเลือกพรรคใด”

จะเลือกพรรค...
สำรวจเมื่อ
พ.ย. 55
( ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
มิ.ย. 56
( ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น /
ลดลง

( ร้อยละ)
พรรคเพื่อไทย
48.8
41.0
- 7.8
พรรคประชาธิปัตย์
34.8
32.4
- 2.4
พรรคชาติไทยพัฒนา
0.8
0.8
เท่าเดิม
พรรคภูมิใจไทย
1.0
0.6
- 0.4
พรรคพลังชล
0.4
0.6
+ 0.2
พรรครักประเทศไทย
1.6
0.6
- 1.0
พรรคอื่นๆ
0.4
0.6
+ 0.2
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
12.2
23.2
+ 11.0
 
 
             3. ข้อคำถาม “ณ วันนี้ ท่านคาดว่ารัฐบาลของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ฯ จะทำงานครบวาระหรือไม่”

 
ร้อยละ
คาดว่าจะทำงาน ครบวาระ 4 ปี
55.4
คาดว่าจะทำงานได้มากกว่า 3 ปี แต่ไม่ครบ 4 ปี
13.9
คาดว่าจะทำงานได้มากกว่า 2 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี
10.6
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
20.1
 
 
             4. ข้อคำถาม “ณ วันนี้ ท่านคิดว่า นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ควรมีการปรับครม. หรือไม่”

 
ร้อยละ
ควรปรับ
45.4
ไม่ควรปรับ
22.0
ไม่แน่ใจ/ไม่รู้
32.6
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อทราบความนิยมของประชาชนระหว่างนายกรัฐมนตรีและผู้นำฝ่ายค้าน
                  2. เพื่อทราบความนิยมในพรรคการเมืองต่างๆ ของประชาชน
                  3. เพื่อทราบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่ออายุรัฐบาลของ นส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
                  4. เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ควรปรับ ครม.
 
กลุ่มตัวอย่าง:

                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) และใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
1,234 คน เป็นเพศชายร้อยละ 50.9 และเพศหญิงร้อยละ 49.1

 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ด้วยแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ
(Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  18 - 20 มิถุนายน 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 22 มิถุนายน 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:    
             ชาย
626
50.9
             หญิง
602
49.1
รวม
1,234
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
196
15.9
             26 – 35 ปี
275
22.3
             36 – 45 ปี
311
25.2
             46 – 55 ปี
266
21.6
             56 ปีขึ้นไป
186
15.0
รวม
1,234
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
907
73.5
             ปริญญาตรี
284
23.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
43
3.5
รวม
1,234
100.0
อาชีพ:    
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
133
10.7
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
232
18.8
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
280
22.7
             รับจ้างทั่วไป
196
15.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
127
10.3
             นักศึกษา
79
6.4
             เกษตรกร
150
12.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
37
3.0
รวม
1,234
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776