หัวข้อ   “ คอบอลกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลไทย
คอบอลกว่า 80% อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลไทย 83% อยากได้บิ๊กกร๊องเป็นนายก
สมาคมฯ คนใหม่ แต่ 64% เชื่อไม่ว่าใครเป็นนายกสมาคมฯ บอลไทยก็ยังไปบอลโลกไม่ได้ ซ้ำ 63% บอก
เหรียญทองซีเกมส์ปีนี้ก็ไม่น่าจะได้
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ด้วยวันที่ 17 ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นวันเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรื่อง “คอบอล
กับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลไทย” พบว่า แฟนบอลไทยร้อยละ 52.6
เห็นว่า ปัจจุบันวงการฟุตบอลไทย ทั้งฟุตบอลทีมชาติและฟุตบอลลีก มีการพัฒนาไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น
ขณะที่ร้อยละ 33.1 เห็นว่าเหมือนเดิม ย่ำอยู่กับที่ และร้อยละ 14.3 เห็นว่า
แย่ลงกว่าเดิม
 
                 แต่เมื่อถามว่ามาตรฐานฟุตบอลทีมชาติไทยในปัจจุบันจะยังคงเป็น
อันดับ 1 ในอาเซียนได้อีกนานหรือไม่ ร้อยละ 69.2 กลับเห็นว่าคงโดน เพื่อนบ้าน
แซงหน้าอีกไม่นาน
มีเพียงร้อยละ 30.8 ที่เห็นว่าคงยังเป็นที่ 1 ในอาเซียนได้อีกนาน
และเมื่อถามต่อว่าฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ จะสามารถคว้าเหรียญทองซีเกมส์
ครั้งที่ 27 ที่พม่าในเดือนธันวาคมนี้ได้หรือไม่ ร้อยละ 57.3 บอกว่าคงผ่านรอบแรก
ไปได้แต่ไม่ถึงเหรียญทอง
ขณะที่ร้อยละ 36.5 บอกว่าจะได้เหรียญทอง ที่เหลือร้อยละ 6.2
บอกว่าน่าจะตกรอบแรกเหมือน 2 ครั้งที่ผ่านมา
 
                 สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17
ตุลาคมที่จะถึงนี้ แฟนฟุตบอลมากถึงร้อยละ 69.1 ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งนายก
สมาคมฟุตบอลฯ
ขณะที่ร้อยละ 30.9 บอกว่าไม่ทราบ และเมื่อถามถึงความเชื่อมั่น
ต่อการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะเป็นไปอย่างยุติธรรม
โปร่งใสหรือไม่ แฟนบอลไทยร้อยละ 71.7 มีความเชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด
ขณะที่
ร้อยละ 28.3 มีความเชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด
 
                 และเมื่อถามว่า “คิดเห็นอย่างไรต่อการเลือกตั้ง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่”
ร้อยละ 80.7 บอกว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง อยากเปลี่ยนคนใหม่
ขณะที่ร้อยละ 11.6 บอกว่าใครก็ได้คงเหมือนๆกัน
และร้อยละ 7.7 เห็นว่าคนเดิมก็ดีอยู่แล้วผลงานใช้ได้ จะได้สานงานต่อเนื่อง
 
                  ด้านความเห็นต่อการพาทีมชาติไทยผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกไม่ว่าจะได้ใครเป็น นายกฯ
สมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่ แฟนบอลมากถึงร้อยละ 64.1 เห็นว่ายังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้
ขณะที่ ร้อยละ 35.9
เห็นว่าน่าจะทำได้
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า “หากมีสิทธิ์เลือกนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ท่านจะเลือกใคร” ร้อยละ
83.0 เลือก นายวิรัช ชาญพาณิชย์
ขณะที่ร้อยละ 17.0 เลือกนายวรวีร์ มะกูดี
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. วงการฟุตบอลไทย ทั้งฟุตบอลทีมชาติและฟุตบอลลีก มีการพัฒนาไปในทิศทางใดในปัจจุบัน

 
ร้อยละ
พัฒนาดีขึ้น
52.6
เหมือนเดิม ย่ำอยู่กับที่
33.1
แย่ลงกว่าเดิม
14.3
 
 
             2. ความคิดเห็นต่อมาตรฐานฟุตบอลทีมชาติไทยในปัจจุบัน จะยังคงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียนได้
                 อีกนานหรือไม่

 
ร้อยละ
คิดว่ายังเป็นที่ 1 ในอาเซียนได้อีกนาน
30.8
คิดว่าอีกไม่นานคงโดน เพื่อนบ้านแซงหน้า
69.2
 
 
             3. ความคิดเห็นต่อฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ จะสามารถคว้าเหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่ 27
                 ที่พม่าในเดือนธันวาคมนี้ได้หรือไม่

 
ร้อยละ
คิดว่าจะได้เหรียญทอง
36.5
คิดว่าคงผ่านรอบแรกไปได้แต่ไม่ถึงเหรียญทอง
57.3
คิดว่าตกรอบแรกเหมือน 2 ครั้งที่ผ่านมา
6.2
 
 
             4. การรับทราบว่าจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในวันที่ 17 ตุลาคมนี้

 
ร้อยละ
ทราบ
69.1
ไม่ทราบ
30.9
 
 
             5. ความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยว่าจะเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใส

 
ร้อยละ
มากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นมากที่สุดร้อยละ 2.0 และมากร้อยละ 26.3)
28.3
น้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นน้อยร้อยละ 47.5 และน้อยที่สุดร้อยละ 24.2)
71.7
 
 
             6. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “คิดเห็นอย่างไรต่อการเลือกตั้ง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
                 คนใหม่”

 
ร้อยละ
อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง อยากเปลี่ยนคนใหม่
80.7
เห็นว่าคนเดิมก็ดีอยู่แล้วผลงานใช้ได้ จะได้สานงานต่อเนื่อง
7.7
เห็นว่าใครก็ได้ คงเหมือนๆกัน
11.6
 
 
             7. ความเห็นต่อการพาทีมชาติไทยผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกไม่ว่าจะได้ใครเป็น นายกฯ
                 สมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่

 
ร้อยละ
คิดว่าน่าจะทำได้
35.9
คิดว่ายังไงก็ไม่มีทางเป็นไปได้
64.1
 
 
             8. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากมีสิทธิ์เลือกนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ท่านจะเลือกใคร”

 
ร้อยละ
นายวิรัช ชาญพาณิชย์
83.0
นายวรวีร์ มะกูดี
17.0
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในวงการฟุตบอลไทย
                  2. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จากสนามกีฬาและลานกีฬาต่างๆ ทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ ลานกีฬาใต้สะพานพระราม 8 สนามกีฬาการท่าเรือ
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติคลองหก สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติบางมด สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น-ดินแดง สนามกีฬาธูปะเตมีย์
สนามกีฬาสมุทรปราการ สนามกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสนามศุภชลาศัย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 699 คน
เป็นชายร้อยละ 90.6 และหญิงร้อยละ 9.4
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ซึ่งเป็น
ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 10 - 13 ตุลาคม 2556
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 15 ตุลาคม 2556
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
633
90.6
             หญิง
66
9.4
รวม
699
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
276
39.5
             26 – 35 ปี
207
29.6
             36 – 45 ปี
131
18.7
             46 ปีขึ้นไป
85
12.2
รวม
699
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
324
46.3
             ปริญญาตรี
320
45.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
55
7.9
รวม
699
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
102
14.6
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
228
32.6
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
69
9.9
             เจ้าของกิจการ
30
4.3
             รับจ้างทั่วไป
63
9.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
19
2.7
             นักศึกษา
176
25.2
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
12
1.7
รวม
699
100.0
     
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776