หัวข้อ   “ ความเห็นของเด็กๆ ที่มีต่อการเมืองไทย
เด็กๆ 27.5% บอกเคยเห็นพ่อแม่โต้เถียงหรือทะเลาะกันเรื่องการเมือง
31.3% รับรู้ว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองทะเลาะกันเรื่องอะไร และ
45.3% อยากขอให้ผู้ใหญ่สามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 11 มกราคมนี้ ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ
ที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,193 คน เมื่อวันที่ 7- 9 มกราคม
ที่ผ่านมา พบว่า
 
                  วันเด็กปีนี้ เด็กๆ อยากให้ผู้ปกครองพาไปเที่ยวสวนสนุกมากที่สุด
(ร้อยละ 27.8)
รองลงมา อยากให้พาไปเที่ยวภู ดอย หรือทะเลในต่างจังหวัด (ร้อยละ 20.5)
และอยากให้พาไปสวนสัตว์ ซาฟารีเวิลด์ (ร้อยละ 15.8)
 
                  ส่วนคุณสมบัติของการเป็นเด็กดีในความคิดของเด็กๆ คือ เป็นคนใจดี/
มีน้ำใจ/เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (ร้อยละ 24.0)
รองลงมา เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ 22.2)
และกตัญญูรู้คุณ (ร้อยละ 20.0)
 
                  เมื่อสอบถามเด็กๆ ว่าโตขึ้นอยากเป็นนักการเมืองหรือไม่ เด็กมากถึง 1 ใน 4 หรือคิดเป็นร้อยละ
20.6 บอกว่าอยากเป็น และ 3 ใน 4 หรือคิดเป็นร้อยละ 79.4 บอกว่าไม่อยากเป็น
จากนั้นจึงถามเด็กๆ ต่อในประเด็น
ที่เกี่ยวเนื่องกับการเมืองว่า เคยเห็นคนในครอบครัว โต้เถียง/ทะเลาะกัน เรื่องการเมือง เสื้อเหลือง เสื้อแดง
บ้างหรือไม่
เด็กๆ ร้อยละ 72.5 บอกว่า ไม่เคยเห็น ส่วนอีกร้อยละ 27.5 บอกว่าเคยเห็น
 
                   ด้านการรับรู้ของเด็กๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ทะเลาะกันหรือขัดแย้งกัน เด็กๆ ร้อยละ
68.7 บอกว่าไม่รู้
ขณะที่ร้อยละ 31.3 บอกว่ารู้
 
                  สำหรับเรื่องที่เด็กๆ อยากบอกกับผู้ใหญ่ในสังคมมากที่สุด คือ ให้สามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน
ร้อยละ 45.3
รองลงมาคือ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง ร้อยละ 19.3 และให้ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กร้อยละ 13.7
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. สถานที่ที่เด็กๆ อยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง พาไปเที่ยวมากที่สุดคือ
 
ร้อยละ
ไปเที่ยวสวนสนุก เช่น สวนสยาม ดรีมเวิลด์
27.8
ไปเที่ยว ภู ดอย หรือทะเล ในต่างจังหวัด
20.5
ไปสวนสัตว์ เช่น เขาดิน ซาฟารีเวิลด์
15.8
ไปวัด ทำบุญ
10.5
ไปท้องฟ้าจำลอง/พิพิธภัณฑ์
7.6
ไปงานกิจกรรมวันเด็กที่สนามกีฬา เช่น สนามกีฬาแห่งชาติ
6.1
ไปดู รถถัง เครื่องบิน ปืนใหญ่
5.0
ไปเที่ยวงาน ของ กปปส. ที่ราชดำเนิน
1.4
อื่นๆ อาทิ อยากไปต่างประเทศ ห้างสรรพสินค้า ช่อง 3 ฯลฯ
5.3
 
 
             2. คุณสมบัติของการเป็นเด็กดีในความคิดของเด็กๆ คือ

 
ร้อยละ
ใจดี / มีน้ำใจ / เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
24.0
ซื่อสัตย์สุจริต
22.2
กตัญญูรู้คุณ
20.2
ขยัน / อดทน
19.1
เรียนเก่ง
11.7
ร่ำรวย
1.6
มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก
1.4
 
 
             3. ความใฝ่ฝันอยากเป็นนักการเมืองเมื่อโตขึ้น

 
ร้อยละ
อยากเป็น
20.6
ไม่อยากเป็น
79.4
 
 
             4. การเคยเห็นคนในครอบครัว โต้เถียง/ทะเลาะกัน เรื่องการเมือง เสื้อเหลือง เสื้อแดง

 
ร้อยละ
เคยเห็น
27.5
ไม่เคยเห็น
72.5
 
 
             5. ความเห็นต่อการรับรู้ เรื่องที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง ทะเลาะกันหรือขัดแย้งกัน

 
ร้อยละ
รู้
31.3
ไม่รู้
68.7
 
 
             6. เรื่องที่เด็กๆ อยากบอกกับผู้ใหญ่ในสังคมมากที่สุด

 
ร้อยละ
ให้สามัคคีปรองดอง เลิกทะเลาะกัน
45.3
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกง
19.3
ให้ทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็ก
13.7
ช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญ
13.6
ให้เคารพและไม่ฝ่าฝืน กฎหมาย
7.3
อื่นๆ อาทิ ให้รับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน ให้ความสำคัญกับเด็ก ฯลฯ
0.8
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กอายุ 6 -14 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
โดยสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ที่เด็กอยากให้ผู้ปกครองพาไปเที่ยวในวันเด็ก ทัศนะคติเกี่ยวกับคุณสมบัติของคนดี
และความเห็นเกี่ยวการเมืองไทย ตลอดจนเรื่องที่อยากบอกผู้ใหญ่ในสังคม เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของเด็ก
ให้ผู้ใหญ่ในสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 6-14 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
ทั้งโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล และสังกัดเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage
Sampling) โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต
ทวีวัฒนา ทุ่งครุ บางกอกน้อย บางกะปิ บางเขน บางซื่อ บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท
พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวง สะพานสูง และสาทร จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,193 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.5 และเพศหญิงร้อยละ 50.5
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบ
เองโดยอิสระ (Open Form) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 7 - 9 มกราคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 10 มกราคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
591
49.5
             หญิง
602
50.5
รวม
1,193
100.0
อายุ:
 
 
             6 – 8 ปี
334
28.0
             9 – 11 ปี
421
35.3
             12 – 14 ปี
438
36.7
รวม
1,193
100.0
การศึกษา:
 
 
             ประถมศึกษา
868
72.8
             มัธยมศึกษา
325
27.2
รวม
1,193
100.0
สังกัดของโรงเรียน:
   
             รัฐบาล
827
69.3
             เอกชน
366
30.7
รวม
1,193
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776