หัวข้อ   “ ประเมินผลงาน 1 ปี ผู้ว่าฯ กทม.
ผ่าน 1 ปี คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ และกทม. ผ่านเฉียดฉิว แต่ลดลงจากการทำงานครบ 6 เดือน
55% ชี้ยังไม่ค่อยมีผลงานเด่นชัด และกว่า 66 % ยังเห็นว่ากรุงเทพฯ ไม่ดีขึ้น
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องในวันที่ 29 มีนาคม 2557 ที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบ 1 ปี ของการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง “ประเมินผลงาน 1 ปี ผู้ว่าฯ กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,188 คน เมื่อวันที่ 21 - 24 มีนาคม
ที่ผ่านมา พบว่า
 
                  คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ
ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ในภาพรวมได้ 5.65คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ซึ่งลดลง
จากผลสำรวจเมื่อตอนที่ ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ทำงานครบ 6 เดือน 0.27 คะแนน โดยพึงพอใจผลงานด้านมหานครแห่งอาเซียนมากที่สุด (5.96 คะแนน) ขณะที่พึงพอใจ
ผลงานด้านมหานครแห่งความสุขน้อยที่สุด (5.22 คะแนน)
 
                 ส่วนคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์
บริพัตร ในภาพรวม ได้ 5.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ซึ่งลดลงจากผลสำรวจ
เมื่อตอนทำงานครบ 6 เดือน 0.18 คะแนน โดยได้คะแนนความพึงพอใจด้านความขยัน
ทุ่มเทในการทำงานมากที่สุด (5.71 คะแนน)
ขณะที่พึงพอใจในด้านความฉับไวในการ
แก้ปัญหาน้อยที่สุด (5.25 คะแนน)
 
                  เมื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจในช่วง
1 ปีที่ผ่านมา ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ พบว่า คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 45.5 เห็นว่า
มีผลงานเด่นชัดน่าประทับใจ โดยในจำนวนนี้ระบุว่าผลงานที่เด่นชัดมากที่สุด
อันดับแรกคือ การติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 7.8)
รองลงมาคือ
การขยายเส้นทางรถไฟฟ้า (ร้อยละ 6.6) และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างสวนสาธารณะ
และลานกีฬา (ร้อยละ 5.2) อย่างไรก็ตามคนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 54.5 ยังเห็นว่า
ผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ ไม่มีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ
 
 
 
                  สำหรับความเห็นในภาพรวมที่ผ่านมา 1 ปี เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ กทม. มีการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ ร้อยละ 51.2 เห็นว่าเหมือนเดิม
ขณะที่ร้อยละ 34.0 เห็นว่าดีขึ้น และร้อยละ 14.8 เห็นว่าแย่ลง
 
                 ด้านการรับทราบข่าว กกต. มีมติให้ใบเหลือง ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร นั้น คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 60.9 บอกว่า “ทราบ”
ขณะที่ร้อยละ 39.1 บอกว่า “ไม่ทราบ” ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่า “หากต้องมีการเลือกตั้ง
ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ท่านจะให้ความสำคัญกับสิ่งใดในการตัดสินใจเลือกตั้ง” ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.3 บอกว่า
เลือกที่ ตัวบุคคล/ ความรู้ /ความสามารถ
รองลงมาคือ ร้อยละ 13.8 บอกว่าเลือกคนกลางอิสระไม่สังกัดพรรค และ
ร้อยละ13.2 บอกว่าเลือกที่นโยบายหาเสียง มีเพียงร้อยละ 9.0 ที่บอกว่าจะเลือกจากพรรคที่สังกัด
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านต่างๆ ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
                 เมื่อทำงานครบ 1 ปี (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)


 
ครบ 6 เดือน
(คะแนน)
ครบ 1 ปี
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คะแนน)
มหานครแห่งอาเซียน
6.14
5.96
-0.18
มหานครแห่งโอกาสของทุกคน
5.72
5.90
+0.18
มหานครแห่งความปลอดภัย
5.90
5.69
-0.21
มหานครสีเขียวและสะอาด
5.84
5.64
-0.20
มหานครแห่งการเรียนรู้
6.04
5.48
-0.56
มหานครแห่งความสุข
5.89
5.22
-0.67
เฉลี่ยรวม
5.92
5.65
-0.27
 
 
             2. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร
                 เมื่อทำงานครบ 1 ปี (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)


 
ครบ 6 เดือน
(คะแนน)
ครบ 1 ปี
(คะแนน)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(คะแนน)
ความขยันทุ่มเทในการทำงาน
5.91
5.71
-0.20
ความซื่อสัตย์โปร่งใส
5.93
5.67
-0.26
การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้
5.57
5.42
-0.15
การทำงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม
5.51
5.37
-0.14
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่
5.44
5.32
-0.12
ความฉับไวในการแก้ปัญหา
5.45
5.25
-0.20
เฉลี่ยรวม
5.64
5.46
-0.18
 
 
             3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัดน่าประทับใจ ในช่วง 1 ปี ของผู้ว่าฯ
                 ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร

 
ร้อยละ
เห็นว่ายังไม่มีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ
54.5
เห็นว่ามีผลงานที่เด่นชัดน่าประทับใจ
    โดยผลงานในช่วง 1 ปี ที่เด่นชัดน่าประทับใจ 5 อันดับแรก (จากผู้ตอบที่เห็นว่า
    มีผลงาน) คือ (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเอง)


- การติดตั้งกล้อง CCTV เพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ 7.8
- การขยายเส้นทางรถไฟฟ้า
ร้อยละ 6.6
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การสร้างสวนสาธารณะ และลานกีฬา
ร้อยละ 5.2
- โครงการขุดลอกคูคลอง บำบัดน้ำเสีย
ร้อยละ 4.1
- การจัดเก็บขยะ เพิ่มปริมาณถังขยะ
ร้อยละ 3.5
45.5
 
 
             4. ความเห็นในภาพรวมที่ผ่านมา 1 ปี กทม. มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่
                 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้

 
ร้อยละ
เห็นว่าดีขึ้น
34.0
เห็นว่าเหมือนเดิม
51.2
เห็นว่าแย่ลง
14.8
 
 
             5. การรับทราบข่าว กกต. มีมติให้ใบเหลืองม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร

 
ร้อยละ
ทราบ
60.9
ไม่ทราบ
39.1
 
 
             6. ข้อคำถาม “หากต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ท่านจะให้ความสำคัญกับสิ่งใด
                 ในการตัดสินใจเลือกตั้ง”

 
ร้อยละ
ตัวบุคคล/ ความรู้ /ความสามารถ
54.3
คนกลางอิสระไม่สังกัดพรรค
13.8
นโยบายที่หาเสียง
13.2
เบื่อการเมือง จะไม่ไปเลือกตั้ง
9.7
เลือกจากพรรคที่สังกัด
9.0
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 เพื่อต้องการประเมินผลงาน 1 ปี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร
จำนวน 20 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย คลองสาน ดอนเมือง ดินแดง
ทุ่งครุ บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางนา บางบอน บางพลัด บางรัก ปทุมวัน พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดกระบัง
วังทองหลาง สวนหลวง และสาทร ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,188 คน เป็นชายร้อยละ 50.8 และหญิงร้อยละ 49.2
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Form) จากนั้นคณะนักวิจัย
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 21 – 24 มีนาคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 25 มีนาคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
604
50.8
             หญิง
584
49.2
รวม
1,188
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 25 ปี
292
24.6
             26 – 35 ปี
269
22.6
             36 – 45 ปี
311
26.2
             46 ปีขึ้นไป
316
26.6
รวม
1,188
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
684
57.6
             ปริญญาตรี
431
36.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
73
6.1
รวม
1,188
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสากิจ
109
9.2
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
315
26.5
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
281
23.7
             เจ้าของกิจการ
55
4.6
             รับจ้างทั่วไป
146
12.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
128
10.8
             นักศึกษา
123
10.4
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
31
2.5
รวม
1,188
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776