หัวข้อ   “ ลอยกระทง ในคืนวันเพ็ญเดือน 12
ประชาชน 85.1% เห็นด้วยกับการห้ามจุดพลุ ปล่อยโคม ในบางพื้นที่
ประชาชน 61.3% ตั้งใจจะออกไปลอยกระทง และ 55.4 % บอกบรรยากาศลอยกระทงน่าจะคึกคัก
48.3% อยากลอยปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ที่ทำให้คนไทยแตกแยก ไปกับกระทงมากที่สุด
96.0% จะเลือกกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  เนื่องด้วยวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เป็นวันลอยกระทง กรุงเทพโพลล์
โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จึงได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศ จำนวน 1,179 คน เรื่อง “ลอยกระทง ในคืนวันเพ็ญเดือน 12”
ผลสำรวจพบว่า
 
                  ประชาชนร้อยละ 61.3 ตั้งใจจะออกไปลอยกระทงในปีนี้ รองลงมา
ร้อยละ 15.7 ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะลอยหรือไม่ และร้อยละ 1.0 ระบุว่าจะลอยกระทง
ออนไลน์ ที่เหลือร้อยละ 22.0 จะไม่ทำกิจกรรมใดๆ โดยผู้ที่ระบุว่าจะออกไปลอยกระทง ร้อยละ 96.0 จะเลือกกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเท่านั้น
 
                  สำหรับสถานที่ที่สนใจและอยากไปชมประเพณีลอยกระทงในปีนี้มากที่สุด
ประชาชนร้อยละ 27.2 อยากไปเที่ยวงานเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
รองลงมาร้อยละ 27.1 อยากไปเที่ยวงานยี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ และร้อยละ 10.5
อยากไปเที่ยวงานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
                  เมื่อถามถึงบรรยากาศงานเทศกาลลอยกระทงในแถบที่พักอาศัยประชาชนร้อยละ 55.4 ระบุว่า
บรรยากาศในปีนี้น่าจะคึกคัก
ส่วนร้อยละ 36.3 ระบุว่าบรรยากาศไม่น่าจะคึกคัก และร้อยละ 8.3 ไม่แน่ใจ
 
                  ด้านความเห็นต่อการออกมารณรงค์ห้ามจุดพลุ ปล่อยโคม ในบางพื้นที่ช่วงวันลอยกระทงของภาคส่วนต่างๆ
พบว่า ประชาชนร้อยละ 85.1 เห็นด้วยกับการรณรงค์ดังกล่าว เพราะจะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ลดอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้นได้
ขณะที่ร้อยละ 11.2 ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักน้อยลง ขาดสีสัน ที่เหลือ
ร้อยละ 3.7 ไม่แน่ใจ
 
                  ส่วนเรื่องในสังคมไทยที่คนไทยอยากปล่อยให้ลอยไปกับกระทงมากที่สุด ร้อยละ 48.3 คือ
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ที่ทำให้คนไทยไม่สามัคคีปรองดองกัน
รองลงมาร้อยละ 11.3 คือ ความเห็นแก่ตัว
ของนักการเมือง คอร์รัปชั่นโกงกิน และร้อยละ 10.7 เศรษฐกิจที่ไม่ดี ของแพง ความยากจน
 
 
                  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความตั้งใจในการออกไปลอยกระทงในปีนี้

 
ร้อยละ
จะออกไปลอยกระทง
61.3
ยังไม่แน่ใจว่าจะลอยหรือไม่
15.7
จะลอยกระทงออนไลน์
1.0
ไม่ทำกิจกรรมใดๆ
22.0
 
 
             2. ความเห็นต่อการเลือกกระทงที่จะใช้ลอยในปีนี้ คือ (ถามเฉพาะผู้ที่จะออกไปลอยกระทง)

 
ร้อยละ
กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายได้ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
96.0
กระทงอะไรก็ได้ที่หาซื้อได้สะดวก
2.1
เน้นกระทงที่ราคาถูก
1.4
กระทงที่เน้นความสวยงามมาก่อน
0.5
 
 
             3. สถานที่ที่ให้ความสนใจและอยากไปชมประเพณีลอยกระทงในปีนี้มากที่สุด คือ

 
ร้อยละ
เผาเทียนเล่นไฟ จ.สุโขทัย
27.2
งานยี่เป็ง จ.เชียงใหม่
27.1
ลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
10.5
ลอยกระทงสาย ไหลประทีป จ.ตาก
7.5
สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง กรุงเทพฯ
6.0
งานลอยกระทงเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
5.9
ลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง จ.สมุทรสงคราม
2.7
อื่นๆ อาทิ เอเชียทีค กว๊านพะเยา สถานที่ที่แต่ละท้องถิ่นจัดขึ้น เป็นต้น
13.1
 
 
             4. บรรยากาศงานลอยกระทงในปีนี้ ในแถบพื้นที่ที่พักอาศัยอยู่

 
ร้อยละ
บรรยากาศน่าจะคึกคัก
55.4
บรรยากาศไม่น่าจะคึกคัก
36.3
ไม่แน่ใจ
8.3
 
 
             5. ความเห็นต่อการออกมารณรงค์ห้ามจุดพลุ ปล่อยโคม ในบางพื้นที่ช่วงวันลอยกระทง
                 ของภาคส่วนต่างๆ

ร้อยละ
 
85.1
เห็นด้วย เพราะจะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้น ลดอุบัติเหตุ
(เช่นไฟไหม้ รบกวนการบิน)
11.2
ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักน้อยลง ขาดสีสัน
3.7
ไม่แน่ใจ
 
 
             6. เรื่องของสังคมไทย 5 อันดับแรก ที่อยากปล่อยให้ลอยไปกับกระทงมากที่สุด คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
อันดับ 1 ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ที่ทำให้คนไทย
           ไม่สามัคคีปรองดองกัน
48.3
อันดับ 2 ความเห็นแก่ตัวของนักการเมือง คอร์รัปชั่นโกงกิน
11.3
อันดับ 3 เศรษฐกิจที่ไม่ดี ของแพง ความยากจน
10.7
อันดับ 4 ยาเสพติด
9.7
อันดับ 5 การก่ออาชญากรรมต่างๆ เช่น ข่มขืน ฆ่า กระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี
7.4
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับเทศกาลอยกระทง ปี 2557 ในประเด็นสถานที่ที่สนใจ
อยากไปชมงานลอยกระทง บรรยากาศการลอยกระทง ความเห็นต่อการรณรงค์ห้ามจุดพลุและปล่อยโคมในคืนวันลอยกระทง
รวมถึงเรื่องในสังคมที่อยากให้ลอยไปกับกระทง ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ และใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Ended) จากนั้นจึงได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 3 – 4 พฤศจิกายน 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 5 พฤศจิกายน 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
599
50.8
             หญิง
580
49.2
รวม
1,179
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
190
16.1
             31 – 40 ปี
303
25.7
             41 – 50 ปี
332
28.2
             51 – 60 ปี
231
19.6
             61 ปีขึ้นไป
123
10.4
รวม
1,179
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
729
61.8
             ปริญญาตรี
357
30.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
93
7.9
รวม
1,179
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
199
16.9
             ลูกจ้างเอกชน
285
24.2
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
434
36.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
63
5.4
             ทำงานให้ครอบครัว
2
0.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
158
13.4
             นักเรียน/ นักศึกษา
29
2.5
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
9
0.7
รวม
1,179
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776