หัวข้อ   “ ความเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการมาเที่ยวไทยภายใต้กฎอัยการศึก
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 70.1% ระบุ การประกาศกฎอัยการศึกไม่กระทบต่อการตัดสินใจมาเที่ยวไทย
86.1%เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว
แต่ควรแก้ไขเรื่อง แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก เรียกเกินราคา ไม่เปิดมิเตอร์ มากที่สุด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความเห็น
ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จำนวน 1,044 คน ในหัวข้อ “ความเห็นของชาวต่างชาติ
ต่อการมาเที่ยวไทย ภายใต้ กฎอัยการศึก”
พบว่า
 
                  ชาวต่างชาติร้อยละ 72.9 ตั้งใจเดินทางมาประเทศไทยโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อการท่องเที่ยว
รองลงมาร้อยละ 21.6 เพื่อทำงาน ทำธุรกิจ
ที่เหลือร้อยละ 5.5 เพื่อเยี่ยมญาติ เพื่อน และคนรัก โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ
20.7 ระบุว่าวัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้านของไทย เป็นสิ่งดึงดูดให้อยากมาเที่ยว
ประเทศไทยมากที่สุด รองลงมาร้อยละ 17.6 คือทะเล ชายหาด และร้อยละ 16.1
คือ แหล่งช้อปปิ้ง เช่น จตุจักร
 
                  เมื่อถามว่าการประกาศกฎอัยการศึกของประเทศไทยมีผลต่อการตัดสินใจ
มาเที่ยวประเทศไทยหรือไม่ นักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 70.1 ระบุว่าไม่ส่งผล
กระทบ
ขณะที่ร้อยละ 29.9 ระบุว่าส่งผลกระทบ
 
                  ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 86.1 ยังเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับ
นักท่องเที่ยว
มีเพียงร้อยละ 2.4 เท่านั้นที่เห็นว่าไม่ปลอดภัย ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.5 ไม่แน่ใจ
 
                  สำหรับเรื่องที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นว่าประเทศไทยควรปรับปรุงแก้ไขมากที่สุดคือ รถแท็กซี่
ตุ๊กตุ๊ก คิดเกินราคา/ไม่เปิดมิเตอร์ และพาอ้อม (ร้อยละ 22.3)
รองลงมา คือปัญหาการจราจรติดขัด (ร้อยละ15.7)
และการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย (ร้อยละ12.7)
 
                 นอกจากนี้เมื่อให้นักท่องเที่ยวประเมินความพึงพอใจการมาเที่ยวประเทศไทยครั้งนี้ในด้านต่างๆ พบว่า
มีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 7.70 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม(เม.ย.56) 0.05 คะแนน
โดยมีความพึงพอใจในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีมากที่สุด 8.40 คะแนน แต่พึงพอใจในคุณภาพอากาศน้อยที่สุด 6.75 คะแนน
 
                  ทั้งนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 91.8 ระบุว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก และร้อยละ 93.1
จะแนะนำบอกต่อให้คนอื่นมาเที่ยวประเทศไทย
 
 
                  มีรายละเอียดดังนี้
 
             1. วัตถุประสงค์หลักที่เดินทางมาประเทศไทย

 
ร้อยละ
เพื่อท่องเที่ยว
72.9
เพื่อทำงาน ทำธุรกิจ
21.6
เพื่อเยี่ยมญาติ เพื่อน คนรัก
5.5
 
 
             2. สิ่งที่น่าสนใจของประเทศไทยที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากมาท่องเที่ยว 5 อันดับแรก

 
ร้อยละ
วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะพื้นบ้าน
20.7
ทะเล ชายหาด
17.6
แหล่งช้อปปิ้ง เช่น จตุจักร
16.1
อาหารไทย
15.5
โบราณสถานและโบราณวัตถุ
10.4
 
 
             3. การประกาศกฎอัยการศึกในประเทศไทยมีผลกระทบต่อการตัดสินใจมาเที่ยวเมืองไทยหรือไม่

 
ร้อยละ
ไม่ส่งผลกระทบ
70.1
ส่งผลกระทบ
โดยระบุว่า
ทำให้มีความกังวลกับการมาท่องเที่ยวครั้งนี้
ร้อยละ 11.6
 
ทำให้ต้องไตร่ตรองก่อนจะเข้ามาเที่ยวประเทศไทย
ร้อยละ 11.3
 
ทำให้ต้องปรับแผน เวลา และสถานที่
ในการท่องเที่ยวใหม่
ร้อยละ 7.0

29.9
 
 
             4. เมื่อถามว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวหรือไม่ พบว่า

 
ร้อยละ
ปลอดภัย
86.1
ไม่ปลอดภัย
2.4
ไม่แน่ใจ
11.5
 
 
             5. เรื่องที่ต้องการให้ประเทศไทยปรับปรุงมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
รถแท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก คิดเกินราคา/ไม่เปิดมิเตอร์ พาอ้อม
22.3
ปัญหาการจราจรติดขัด
15.7
การสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย
12.7
ควรมี ป้ายบอกทาง ชื่อถนน และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เป็นภาษาอังกฤษ
8.7
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว เช่น มีทางเท้าเพิ่มขึ้น มีตำรวจสอดส่องดูแล
8.1
 
 
             6. คะแนนความพึงพอใจต่อการมาท่องเที่ยวประเทศไทย ในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 7.70 คะแนน
                 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อน 0.05 คะแนน โดยพึงพอใจ
                 ในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสูงที่สุด ขณะที่พึงพอใจในคุณภาพอากาศมีคะแนนต่ำสุด ดังนี้

 
สำรวจเมื่อ
เม.ย. 55
สำรวจเมื่อ
เม.ย. 56
สำรวจเมื่อ
พ.ย. 57
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(คะแนน)
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
8.16
8.58
8.40

-0.18

แหล่งช้อปปิ้ง
7.93
8.23
8.36

+0.13

อัธยาศัยไมตรีของคนไทย
8.27
8.25
8.21

-0.04

ความสวยงามน่าประทับใจของสถานที่ท่องเที่ยว
8.01
8.33
8.12

-0.21

อาหารและเครื่องดื่ม
8.29
8.55
8.11

-0.44

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
7.63
7.71
7.84

+0.13

ความคุ้มค่าเงิน
7.96
8.31
7.82

-0.49

ข้อมูลด้านการเดินทางท่องเที่ยว
7.02
7.23
7.38

+0.15

ระบบขนส่งสาธารณะ
7.00
7.34
7.36

+0.02

บริการจากมัคคุเทศก์
7.19
7.39
7.32

-0.07

ความสะอาด
6.18
6.31
6.78

+0.47

คุณภาพอากาศ
5.36
5.62
6.75

+1.13

เฉลี่ยรวม
7.42
7.65
7.70
+0.05

              หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                           แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             7. ความต้องการจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

 
ร้อยละ
จะกลับมาอีก
91.8
จะไม่กลับมาอีก
1.0
ยังไม่แน่ใจ
7.2
 
 
             8. การยินดีที่จะแนะนำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นมาเที่ยวประเทศไทย

 
ร้อยละ
จะแนะนำหรือบอกต่อ
93.1
จะไม่แนะนำ/จะไม่บอกต่อ
1.8
ไม่แน่ใจ
4.1
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทย เกี่ยวกับผลกระทบต่อการตัดสินใจ
มาเที่ยวจากการที่ประเทศไทยประกาศกฎอัยการศึก ความพึงพอใจในด้านต่างๆจากการมาเที่ยวประเทศไทย ตลอดจนเรื่องที่
ประเทศไทยควรปรับปรุงและแก้ปัญหา ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของชาวต่างชาติให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ และใช้ประโยชน์ต่อไป
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป บริเวณอาคารผู้โดยสาร
ขาออกของสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนัก
ด้วยข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางผ่านสนามบินสุวรรณภูมิปี 2556 ของกรมการท่องเที่ยวสังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face to face) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Ended)
จากนั้นจึงได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 7 – 9 พฤศจิกายน 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 18 พฤศจิกายน 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
611
58.5
             หญิง
433
41.5
รวม
1,044
100.0
อายุ:
 
 
             15 – 30 ปี
452
43.3
             31 – 40 ปี
283
27.1
             41 – 50 ปี
149
14.3
             51 – 60 ปี
91
8.7
             61 ปีขึ้นไป
69
6.6
รวม
1,044
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
205
19.6
             ปริญญาตรี
409
39.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
430
41.2
รวม
1,044
100.0
ทวีป:
   
             เอเชีย
328
31.4
             ยุโรป
553
53.0
             อเมริกา
75
7.2
             โอเชเนีย
70
6.7
             แอฟริกา
18
1.7
รวม
1,044
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776