หัวข้อ   “ ประชาชนเห็นอย่างไรกับทิศทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย
ประชาชนส่วนใหญ่ 64% ยังหนุนรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ ทำงานมากกว่า 1 ปี
62.1%เห็นว่าทิศทางการปฏิรูปการเมืองดีขึ้นไปถูกทางแล้ว พร้อมเชื่อมั่นต่อคณะปฏิรูปการเมือง
บอกอยากเลือกตั้งนายกฯ โดยตรงจากรายชื่อผู้สมัครมากที่สุด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมปฏิรูป
ประเทศไทย
ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนเห็นอย่างไร
กับทิศทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย”
โดยเก็บข้อมูลกับประชาชน
จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,115 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ
62.1 เห็นว่าทิศทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันดีขึ้น
และไปถูกทางแล้ว
ขณะที่ร้อยละ 34.5 เห็นว่าเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
 
                  ส่วนอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถปฏิรูป
ทางการเมืองได้คือ กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์หรือกลุ่มอำนาจทางการเมือง
(ร้อยละ 68.1)
รองลงมาคือ กลุ่มนักการเมืองไทยในปัจจุบัน (ร้อยละ 52.6)
การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง (ร้อยละ 39.3) และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
ของประชาชน (ร้อยละ 34.9)
 
                  สำหรับความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองที่มี
นายสมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ เป็นประธาน จะปฏิรูปด้านการเมืองให้ประสบ
ผลสำเร็จได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.3 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ขณะที่
ร้อยละ 37.4 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 19.3 ไม่แน่ใจ
 
                  เมื่อถามความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากมีการเลือกตั้ง ท่านอยากให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี
แบบใด” ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.2 อยากเลือกจากรายชื่อผู้สมัครโดยตรง
รองลงมาร้อยละ 21.7 อยากเลือกโดยอ้อม
แบบให้ ส.ส. ส.ว. และ สภาประชาชนตามกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นผู้เลือกนายกฯ และร้อยละ 16.9 อยากเลือกโดยตรง
จากพรรคการเมือง โดยพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุด หัวหน้าพรรคจะเป็นนายกฯ
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า “อยากให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีระยะเวลาการทำงานเป็นอย่างไร”
ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.0 อยากให้ทำงานจนกว่าประเทศจะเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน โดยอาจจะมากกว่า 1 ปี

(ลดลงจากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 2.4) ขณะที่ร้อยละ 36.0 อยากให้ทำงานแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และจัดให้มีการเลือกตั้ง
 
 
                  โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อทิศทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบัน

 
ร้อยละ
เห็นว่าดีขึ้นและไปถูกทางแล้ว
62.1
เห็นว่าเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
34.5
ไม่แน่ใจ
3.4
 
 
             2. อุปสรรคที่ทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถปฏิรูปทางการเมืองได้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
กลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์หรือกลุ่มอำนาจทางการเมือง
68.1
กลุ่มนักการเมืองไทยในปัจจุบัน
52.6
การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง
39.3
ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน
34.9
วิธีหรือระบบการเลือกตั้ง
21.4
 
 
             3. ความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองที่มี นายสมบัติ ธำรงธัญญวงศ์ เป็นประธาน
                 จะปฏิรูปด้านการเมืองให้ประสบผลสำเร็จได้

 
ร้อยละ
เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นค่อนข้างมากร้อยละ 36.0 และเชื่อมั่นมากที่สุด
  ร้อยละ 7.3)
43.3
เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยร้อยละ 28.0 และเชื่อมั่นน้อยที่สุดร้อยละ 9.4)
37.4
ไม่แน่ใจ
19.3
 
 
             4. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากมีการเลือกตั้ง ท่านอยากให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแบบใด”

 
ร้อยละ
เลือกจากรายชื่อผู้สมัครโดยตรง
34.2
เลือกโดยอ้อมแบบให้ ส.ส. ส.ว. และ สภาประชาชนตามกลุ่มอาชีพต่างๆ
เป็นผู้เลือกนายกฯ
21.7
เลือกโดยตรงจากพรรคการเมือง โดยพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุด
หัวหน้าพรรคจะเป็นนายกฯ
16.9
เลือกโดยอ้อมแบบให้ ส.ส. และ สภาประชาชนตามกลุ่มอาชีพต่างๆ
เป็นผู้เลือกนายกฯ
10.5
เลือกโดยอ้อมแบบเดิมโดยให้ ส.ส. เป็นผู้เลือกนายกฯ
10.2
เลือกโดยอ้อมแบบให้ ส.ส. และ ส.ว. เป็นผู้เลือกนายกฯ
2.4
ไม่แน่ใจ
4.1
 
 
             5. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “อยากให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีระยะเวลาการทำงาน
                 เป็นอย่างไร”

จะเลือกพรรค...
สำรวจเมื่อ
ก.ย.57
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
พ.ย.57
(ร้อยละ)
อยากให้ทำงานจนกว่าประเทศจะเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน
โดยอาจจะมากกว่า 1 ปี
66.4
64.0
อยากให้ทำงานแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และจัดให้มีการเลือกตั้ง
33.6
36.0
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  - เพื่อสะท้อนทิศทางการปฏิรูปทางการเมืองประเทศไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร
                  - เพื่อต้องการทราบอุปสรรคที่ทำให้ประเทศไทยยังไม่สามารถปฏิรูปทางการเมืองได้
                  - เพื่อสะท้อนรูปแบบการเลือกตั้งที่ประชาชนต้องการ
                  - เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นต่อ กมธ. การปฏิรูปการเมืองว่าจะปฏิรูปการเมืองให้ประสบผลสำเร็จได้
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 12 – 13 พฤศจิกายน 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 15 พฤศจิกายน 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
584
52.4
             หญิง
531
47.6
รวม
1,115
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
181
16.2
             31 – 40 ปี
284
25.5
             41 – 50 ปี
322
28.9
             51 – 60 ปี
219
19.6
             61 ปีขึ้นไป
109
9.8
รวม
1,115
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
718
64.4
             ปริญญาตรี
319
28.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
78
7.0
รวม
1,115
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
156
14.0
             ลูกจ้างเอกชน
246
22.1
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
456
40.8
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
80
7.2
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
135
12.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
31
2.8
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
10
0.9
รวม
1,115
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776