หัวข้อ   “ คนไทยกับความเชื่อมั่นต่อการปฏิรูปพลังงาน
ประชาชน 69.9% เห็นว่าปัจจุบันราคาน้ำมันยังแพงกว่าความเป็นจริง
60.4% มองว่าปตท. เห็นแก่ผลกำไรมากกว่าทำเพื่อประชาชน
56.3% ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกกองทุนน้ำมัน
เชื่อหากมีการปฏิรูปพลังงานจะทำให้ราคาพลังงานถูกลง
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมปฏิรูป
ประเทศไทย
ผ่านการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนไทยกับความเชื่อมั่น
ต่อการปฏิรูปพลังงาน”
โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน
1,157 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.9 เห็นว่าราคาน้ำมันในปัจจุบัน
ของประเทศไทยแพงกว่าความเป็นจริง
ขณะที่ร้อยละ 27.5 เห็นว่าราคาพอๆกับ
ความเป็นจริง ที่เหลือร้อยละ 2.6 ไม่แน่ใจ
 
                  ส่วนความเห็นต่อธุรกิจพลังงานในประเทศไทยว่ามีรูปแบบเป็น
แบบใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.9 เห็นว่าเป็นธุรกิจแบบผูกขาด
ขณะร้อยละ 35.4
เห็นว่าเป็นแบบการแข่งขันเสรี และร้อยละ 9.7 ไม่แน่ใจ
 
                  ด้านความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ปตท. ได้ทำหน้าที่ในฐานะ
รัฐวิสาหกิจของประชาชนหรือไม่ นับจากมีการแปรรูป เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา
ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.4 มองว่า ปตท. คำนึงถึงแต่ผู้ถือหุ้นและกำไร
ขณะที่ร้อยละ
33.9 มองว่า ปตท. ทำหน้าที่ได้ดีเพื่อประชาชน ที่เหลือร้อยละ 5.7 ไม่แน่ใจ
 
                  เมื่อถามถึงแนวคิดที่ห้ามมิให้ข้าราชการ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่ไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ
และบริษัทด้านพลังงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.3 เห็นด้วย
ขณะที่ร้อยละ 29.3
ไม่เห็นด้วย
 
                 ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าเห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดการยกเลิกกองทุนน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันเบนซิน
ลดลง แต่ดีเซล LPG และ NGV จะแพงขึ้น รวมถึงราคาพลังงานอาจมีความผันผวนมากขึ้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.3
ไม่เห็นด้วย
ขณะที่ ร้อยละ 35.9 เห็นด้วย
 
                  สำหรับอุปสรรคสำคัญที่สุดในการปฏิรูปพลังงานของประเทศไทยคือ นักการเมือง (ร้อยละ 61.8)
รองลงมาคือ ปตท. (ร้อยละ 42.8) และข้าราชการ ผู้มีอำนาจหน้าที่ (ร้อยละ 42.2)
 
                 ส่วนผู้ที่จะได้รับผลประโยชน์มากที่สุดหากมีการปฏิรูปพลังงานคือ ประชาชน (ร้อยละ 38.1)
รองลงมาคือ ปตท. (ร้อยละ 16.8) นักการเมือง (ร้อยละ 12.9) และกลุ่มบริษัทเอกชน (ร้อยละ 11.9)
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่าหลังการปฏิรูปพลังงาน จะช่วยทำให้ราคาพลังงานโดยรวมเป็นอย่างไร
ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.4 เห็นว่าราคาพลังงานจะถูกลง
ขณะที่ร้อยละ 31.9 เห็นว่าราคาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
และร้อยละ 16.9 เห็นว่าราคาจะแพงขึ้น
 
 
                  โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อราคาน้ำมันของประเทศไทยเป็นอย่างไรในปัจจุบัน

 
ร้อยละ
ราคาแพงกว่าความเป็นจริง
69.9
ราคาพอๆกับความเป็นจริง
27.5
ไม่แน่ใจ
2.6
 
 
             2. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ธุรกิจพลังงานในประเทศไทยเป็นธุรกิจแบบผูกขาดหรือแข่งขันเสรี”

 
ร้อยละ
เห็นว่าเป็นธุรกิจแบบผูกขาด
54.9
เห็นว่าเป็นธุรกิจแบบแข่งขันเสรี
35.4
ไม่แน่ใจ
9.7
 
 
             3. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ปตท. ได้ทำหน้าที่ในฐานะรัฐวิสาหกิจของประชาชนหรือไม่
                 นับจากมีการแปรรูป เมื่อ 10 กว่าปีที่ผ่านมา”


 
ร้อยละ
ปตท. คำนึงถึงแต่ผู้ถือหุ้นและกำไร
60.4
ปตท. ทำหน้าได้ดีเพื่อประชาชน
33.9
ไม่แน่ใจ
5.7
 
 
             4. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “เห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดที่ห้ามมิให้ข้าราชการ หรือผู้มีอำนาจหน้าที่
                 ไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจและบริษัทด้านพลังงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”


 
ร้อยละ
เห็นด้วย
64.3
ไม่เห็นด้วย
29.3
ไม่แน่ใจ
6.4
 
 
             5. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “เห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิดยกเลิกกองทุนน้ำมัน ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมัน
                 เบนซินลดลง แต่ดีเซล LPG และ NGVจะแพงขึ้น รวมถึงราคาพลังงานอาจมีความผันผวนมากขึ้น”


 
ร้อยละ
เห็นด้วย
35.9
ไม่เห็นด้วย
56.3
ไม่แน่ใจ
7.8
 
 
             6. อุปสรรคสำคัญในการปฏิรูปพลังงานของประเทศไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
นักการเมือง
61.8
การผูกขาดของ ปตท.
42.8
ข้าราชการ ผู้มีอำนาจหน้าที่
42.2
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด
37.8
 
 
             7. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ท่านคิดว่า การปฏิรูปพลังงาน ผู้ใดจะได้รับผลประโยชน์มากที่สุด”

 
ร้อยละ
ประชาชน
38.1
ปตท.
16.8
นักการเมือง
12.9
กลุ่มบริษัทเอกชน
11.9
รัฐบาล
11.2
ไม่แน่ใจ
9.1
 
 
             8. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หลังการปฏิรูปพลังงาน จะช่วยทำให้ราคาพลังงานโดยรวมเป็นอย่างไร”

 
ร้อยละ
คิดว่าราคาพลังงานจะถูกลง
43.4
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
31.9
คิดว่าราคาพลังงานจะแพงขึ้น
16.9
ไม่แน่ใจ
7.8
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  - เพื่อสะท้อนความเห็นต่อราคาน้ำมัน และธุรกิจด้านพลังงานในปัจจุบันของประเทศไทย
                  - เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการปฏิรูปพลังงานในด้านต่างๆ
                  - เพื่อสะท้อนอุปสรรคสำคัญในการปฏิรูปพลังงานของประเทศไทย
                  - เพื่อสะท้อนผู้ที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดหากมีการปฏิรูปพลังงาน
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 17 – 18 พฤศจิกายน 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 22 พฤศจิกายน 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
608
52.5
             หญิง
549
47.5
รวม
1,157
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
220
19.0
             31 – 40 ปี
298
25.8
             41 – 50 ปี
319
27.5
             51 – 60 ปี
214
18.5
             61 ปีขึ้นไป
106
9.2
รวม
1,157
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
723
62.4
             ปริญญาตรี
350
30.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
84
7.3
รวม
1,157
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
166
14.3
             ลูกจ้างเอกชน
286
24.7
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
439
37.9
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
71
6.1
             ทำงานให้ครอบครัว
4
0.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
136
11.8
             นักเรียน/ นักศึกษา
41
3.5
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
14
1.4
รวม
1,157
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776