หัวข้อ   “ คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลังผ่าน 6 เดือน คสช.
คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ยังนำเพื่อไทย
71.2%อยากให้ทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
54.4% ชี้อยากให้ปฏิรูปจนแล้วเสร็จทุกด้านก่อนการเลือกตั้ง โดยไม่ยึดติดกรอบเวลา
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลังหลังผ่าน
6 เดือน คสช.” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน
1,206 คน พบว่า
 
                  คะแนนนิยมนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จากพรรคเพื่อไทย อยู่ที่
ร้อยละ 26.6 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจเมื่อเดือนกันยายน 2557 ร้อยละ 4.3
(จากเดิมร้อยละ 22.3)
ขณะที่นายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ จากพรรคประชาธิปัตย์
มีคะแนนนิยมอยู่ที่ ร้อยละ 25.1 เพิ่มขึ้นจากการสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 1.1 (จากเดิม
ร้อยละ 24.0)
 
                 นอกจากนี้เมื่อถามความเห็นว่า “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือก
พรรคการเมืองใด” ร้อยละ 27.4 บอกว่าจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์
(ไม่เปลี่ยนแปลงจากผลสำรวจครั้งก่อน)
รองลงมาร้อยละ 26.9 บอกว่าจะเลือกพรรค
เพื่อไทย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4) และร้อยละ 2.0 บอกว่าจะเลือกพรรคชาติไทยพัฒนา
(ลดลงร้อยละ 0.8) ขณะที่ร้อยละ 35.7 ยังไม่ตัดสินใจ
 
                 สำหรับความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “อยากให้มีการทำประชามติในการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
หรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.2 บอกว่าอยากให้มี
ขณะที่ร้อยละ 12.4 บอกว่าไม่อยากให้มี และร้อยละ 16.4 ไม่แน่ใจ
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่า “ระยะเวลาใดเหมาะสมกับการเลือกตั้งของประเทศไทย” ส่วนใหญ่ร้อยละ 54.4
เห็นว่าควรรอจนกว่าการปฏิรูปจะแล้วเสร็จในทุกด้าน
รองลงมาร้อยละ 26.3 เห็นว่าควรอยู่ในช่วงปลายปี 2558 และ
ร้อยละ 7.0 เห็นว่าควรอยู่ในช่วงต้นปี 2559
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะสนับสนุน ใคร เป็นนายกรัฐมนตรี”

 
สำรวจเมื่อ ก.ย.57
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ ธ.ค.57
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
22.3
26.6
+4.3
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
24.0
25.1
+1.1
คนอื่น/ไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ
53.7
48.3
-5.4
 
 
             2. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคการเมืองใด”

จะเลือกพรรค...
สำรวจเมื่อ ก.ย.57
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ ธ.ค.57
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
พรรคประชาธิปัตย์
27.4
27.4
0.0
พรรคเพื่อไทย
23.5
26.9
+3.4
พรรคชาติไทยพัฒนา
2.8
2.0
-0.8
พรรครักประเทศไทย
2.2
1.4
-0.8
พรรคภูมิใจไทย
0.9
0.9
0.0
พรรคพลังชล
0.4
0.5
+0.1
พรรคอื่นๆ
4.3
5.2
+0.9
ไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ
38.5
35.7
-2.8
 
 
             3. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “อยากให้มีการทำประชามติในการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่

 
ร้อยละ
อยากให้มี
71.2
ไม่อยากให้มี
12.4
ไม่แน่ใจ
16.4
 
 
             4. ความเห็นต่อข้อคำถามที่ว่า “ระยะเวลาใดเหมาะสมกับการเลือกตั้งของประเทศไทย”

 
ร้อยละ
ช่วงปลายปี 2558
26.3
ช่วงต้นปี 2559
7.0
ช่วงกลางปี 2559
2.7
ช่วงปลายปี 2559
4.0
จนกว่าการปฏิรูปจะแล้วเสร็จในทุกด้าน
54.4
ไม่แน่ใจ
5.6
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1. เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชนในตัวผู้นำพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์
                 2. เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชนในพรรคการเมืองต่างๆ
                 3. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการทำประชามติในการรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
                 4. เพื่อสะท้อนระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเลือกตั้งของประเทศไทย
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วง
น้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 8 – 11 ธันวาคม 2557
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 13 ธันวาคม 2557
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
637
52.8
             หญิง
569
47.2
รวม
1,206
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
206
17.1
             31 – 40 ปี
280
23.2
             41 – 50 ปี
320
26.6
             51 – 60 ปี
268
22.2
             61 ปีขึ้นไป
132
10.9
รวม
1,206
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
816
67.7
             ปริญญาตรี
308
25.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
82
6.8
รวม
1,206
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
159
13.2
             ลูกจ้างเอกชน
253
21.0
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
498
41.3
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
92
7.6
             ทำงานให้ครอบครัว
4
0.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
152
12.6
             นักเรียน/ นักศึกษา
34
2.8
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
14
1.2
รวม
1,206
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776