หัวข้อ   “ คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบการประชุม 2/2558 ของ กนง.
นักเศรษฐศาสตร์ 68.2 % คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.00%
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์
ได้ดำเนินการสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 28 แห่ง จำนวน 66 คน เรื่อง “คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบการประชุม 2/2558 ของ กนง.”
โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 9 – 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา พบว่า
 
                 นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.2 คาดว่า คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับเดิมที่ร้อยละ 2.00 มีเพียงร้อยละ 16.7
เท่านั้นที่คาดว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงโดยส่วนใหญ่เห็นว่า กนง. จะปรับลด
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 1.75 ขณะที่ร้อยละ 15.1 ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ
 
                  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะผู้ที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะลดลงทั้งหมด
จำนวน 11 คน ในจำนวนนี้มี 9 คนที่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเพียงร้อยละ 0.25
 
 
 

** หมายเหตุ:  รายงานผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้   เป็นการสำรวจความเห็นส่วนตัวของ
                     นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมิได้สื่อถึงแนวนโยบายขององค์กรที่นักเศรษฐศาสตร์สังกัดอยู่แต่อย่างใด

 
 
             ข้อคำถาม “ท่านคาดว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 2/2558
                ในวันที่ 11 มีนาคมนี้ กนง. จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นอย่างไร
                (จากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 2.00%)”

ร้อยละ
 
68.2
คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ระดับเดิมที่ 2.00%
16.7
คาดว่า กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ไปอยู่ที่ระดับ 1.75%
15.1
ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ

         หมายเหตุ : ในจำนวนนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหมด 11 คนที่คาดว่า กนง. จะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ในจำนวนนี้
                         มี 9 คนที่คาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะลดลง 0.25% และมีจำนวน 1 คนที่คาดว่าจะลด
                         0.25%-0.50% และมีจำนวน 1 คนที่คาดว่าจะลด 1.00%
 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 คาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบการประชุมครั้งที่ 2/2558 ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน
 
กลุ่มตัวอย่าง:
                 เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์
(กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างใดอย่างหนึ่ง
จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์
อย่างน้อย 5 ปีจนถึงปัจจุบัน)
ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนำของประเทศ
จำนวน 28 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักดัชนีเศรษฐกิจ
การค้ากระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้า
แห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนกรุงไทย บริษัททิพยประกันชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                 การสำรวจนี้เป็นการวิจัยโดยการเลือกตัวอย่างประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability
sampling) แต่ละหน่วยตัวอย่างที่จะได้รับการเลือก จึงเป็นการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังนักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานชั้นนำภายในระยะเวลาที่กำหนด
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 9 มีนาคม 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
ประเภทของหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างทำงานอยู่:    
             หน่วยงานภาครัฐ
35
53.0
             หน่วยงานภาคเอกชน
23
34.8
             สถาบันการศึกษา
8
12.1
รวม
66
100.0
เพศ:    
             ชาย
41
62.1
             หญิง
25
37.9
รวม
66
100.0
อายุ:
 
 
             26 – 35 ปี
12
18.2
             36 – 45 ปี
30
45.5
             46 ปีขึ้นไป
24
36.4
รวม
66
100.0
การศึกษา:
 
 
             ปริญญาตรี
3
4.5
             ปริญญาโท
49
74.2
             ปริญญาเอก
14
21.2
รวม
66
100.0
ประสบการณ์ทำงาน:
 
 
             1 - 5 ปี
5
7.6
             6 - 10 ปี
16
24.2
             11 - 15 ปี
16
24.2
             16 - 20 ปี
7
10.6
             ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
22
33.3
รวม
66
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776