หัวข้อ  “ความรู้สึกของคนไทยที่มีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ
คนไทย 73.8% พร้อมใจใส่เสื้อสีม่วงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
69.2 % จำได้ติดตาเรื่องทรงตามเสด็จฯ ในหลวงไปตามที่ต่างๆ และเสด็จฯ ไปตามถิ่นทุรกันดาร
ส่วนใหญ่ยอมรับในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีและด้านภาษาของพระองค์
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายนนี้ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ได้ทำการสำรวจความเห็นของพสกนิกรชาวไทยจากทั่วประเทศจำนวน 1,192 คน พบว่า
 
                  พสกนิกรชาวไทยร้อยละ 73.8 เตรียมใส่เสื้อสีม่วงเพื่อ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ

รองลงมาร้อยละ 53.3 จะทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และ
ร้อยละ 45.9 จะร่วมจุดเทียนถวายพระพร
 
                  เมื่อถามถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ที่จำได้ดีที่สุดนั้น คนไทยร้อยละ 69.2 ระบุว่าคือเรื่องที่ทรงตามเสด็จฯ
ในหลวงไปตามที่ต่างๆ และเสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมราษฎร
ตามถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน ตชด. หมู่บ้านชาวเขา
รองลงมาร้อยละ 36.0
คือเรื่องทรงเครื่องดนตรีไทย โดยเฉพาะการทรงระนาดเอก และร้อยละ 31.7
คือเรื่องที่ทรงถือสมุดและจดบันทึกเรื่องราวในทุกแห่งที่เสด็จฯ
 
                  ด้านพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ประจักษ์ในสายตาคนไทยมากที่สุด คือ
พระอัจฉริยภาพในด้านการดนตรี (ร้อยละ 69.0)
รองลงมาเป็นด้านภาษา (ร้อยละ 61.5) และด้านการถ่ายทอดความรู้
(ร้อยละ 51.0)
 
                  สำหรับคำถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ของคนไทย คือขอพระองค์ทรงพระเจริญ
มีพระชนมายุยิ่งยืนนานและเป็นมิ่งขวัญของคนไทยและประเทศไทยตลอดไป (ร้อยละ 71.0) รองลงมา คือ

ขอให้พระองค์มีพระพลานมัยที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ (ร้อยละ 26.7) และขอให้พระองค์ทรงเกษมสำราญ ยิ้มแย้มเป็นกันเอง
กับทุกคนตลอดไป (ร้อยละ 1.8)
 
 
                 ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้
 
             1. สิ่งที่คนไทยเตรียมไว้เพื่อแสดงถึงความรักและเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
                   เนื่องในโอกาสพระชนมายุครบ 5 รอบ คือ

 
ร้อยละ
สวมใส่เสื้อสีม่วง (สีประจำพระองค์)
73.8
ทำบุญ ตักบาตร สวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
53.3
ร่วมจุดเทียนถวายพระพร
45.9
ประดับธงประจำพระองค์ ตามอาคารบ้านเรือน
30.6
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น
30.3
อื่นๆ อาทิ ลงนามถวายพระพร บริจาคเงิน อุปสมบทหมู่ ปลูกต้นไม้ ฯลฯ
13.6
 
 
             2. เรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่จำได้ดีที่สุดเมื่อกล่าวถึงพระองค์ท่าน คือ

 
ร้อยละ
ทรงตามเสด็จฯ ในหลวงตามที่ต่างๆ และเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไป
เยี่ยมราษฎร ตามถิ่นทุรกันดาร โรงเรียน ตชด. หมู่บ้านชาวเขา ฯลฯ
69.2
ทรงเครื่องดนตรีไทย โดยเฉพาะการทรงระนาดเอก ทรงสีซอ และทรงขับร้องเพลง
ร่วมกับวงดนตรีไทย
36.0
ทรงถือสมุดและจดบันทึกเรื่องราว ในทุกแห่งที่เสด็จฯ
31.7
การพูด และเขียนภาษาจีน รวมถึงการเจริญสัมพันธไมตรี ไทย-จีน
30.0
ภาพวาดฝีพระหัตถ์
22.7
อื่นๆ อาทิ ทรงเป็นพระอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. ทรงสะพายกล้องถ่ายรูป
ทรงวางพระองค์เรียบง่ายเป็นกันเอง ฯลฯ
11.6
 
 
             3. พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ประจักษ์ในสายตาคนไทยมากที่สุด คือ

 
ร้อยละ
ด้านการดนตรี โดยทรงเครื่องดนตรีไทยเช่น ระนาดเอก ซอสามสาย
ตลอดจนการขับร้องเพลง ร่วมกับวงดนตรีไทย
69.0
ด้านภาษา ทรงพูดได้หลายภาษา เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ
61.5
ด้านการถ่ายทอดความรู้ ทรงเป็น"ทูลกระหม่อมอาจารย์" ที่โรงเรียนนายร้อย จปร.
51.0
ด้านพระราชนิพนธ์ ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือและเพลงต่างๆมากมาย
เช่น แก้ว จอมแก่น บุหงารำไป เพลงส้มตำ เพลงเมนูไข่ ฯลฯ
46.1
อื่นๆ อาทิ ด้านวาดรูป ด้านการต่างประเทศ ฯลฯ
3.0
 
 
             4. คำถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ
                   ของคนไทยคือ(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน และเป็นมิ่งขวัญของคนไทย
และประเทศไทยตลอดไป
71.0
ขอให้พระองค์มีพระพลานมัยที่แข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้
26.7
ขอให้พระองค์ทรงเกษมสำราญ ยิ้มแย้ม เป็นกันเองกับทุกคนตลอดไป
1.8
ขอให้พระองค์ทรงงานเก่งๆ แบบนี้ เพื่อช่วยเหลือประเทศตลอดไป อย่าท้อ
0.5
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ครบ 5 รอบ เกี่ยวกับวิธีแสดงออกถึงความรักและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน เรื่องราวที่ประชาชนจดจำได้ดี
เมื่อกล่าวถึงพระองค์ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพที่เป็นที่ประจักษ์และคำถวายพระพรจากประชาชน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมอง
ความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ
(Open Ended) จากนั้นจึงได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 24 -26 มีนาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 29 มีนาคม 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
577
48.4
             หญิง
615
51.6
รวม
1,192
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
205
17.2
             31 – 40 ปี
266
22.3
             41 – 50 ปี
349
29.3
             51 – 60 ปี
230
19.3
             61 ปีขึ้นไป
142
11.9
รวม
1,192
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
793
66.5
             ปริญญาตรี
331
27.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
68
5.7
รวม
1,192
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
160
13.5
             ลูกจ้างเอกชน
297
24.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
488
40.9
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
43
3.6
             ทำงานให้ครอบครัว
4
0.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
138
11.6
             นักเรียน/ นักศึกษา
48
4.0
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
14
1.2
รวม
1,192
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776