หัวข้อ   “ ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3-6 เดือนข้างหน้า
เศรษฐกิจไทยตกท้องช้าง นักเศรษฐศาสตร์เชื่อยังอยู่ใน “ภาวะถดถอย”
ชี้เศรษฐกิจแม้ดีขึ้นแต่จะอยู่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปและเชื่องช้า โดยปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญคือ
การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ และ การใช้จ่าย การลงทุนภาครัฐ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์
เปิดเผยผลสำรวจความเห็น นักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ 25 แห่ง จำนวน 63 คน
เรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3-6 เดือนข้างหน้า” โดย
เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 1 – 21 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา พบว่า
 
                 ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ
24.03(เต็ม 100) ลดลงเล็กน้อยจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับ 24.51 ซึ่งการที่
ดัชนีมีการปรับตัวลดลงและค่าดัชนีอยู่ในระดับต่ำกว่า 50 ค่อนข้างมากสะท้อนให้เห็นถึง
สถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่ยังอ่อนแอเป็นอย่างมาก เมื่อวิเคราะห์ลงไปในแต่ละ
ปัจจัยขับเคลื่อนพบว่าปัจจัยที่ค่าดัชนีอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 50
ได้แก่ การบริโภค
ภาคเอกชน(ดัชนีเท่ากับ 6.45) การส่งออกสินค้า(ดัชนีเท่ากับ 7.26) การลงทุนภาคเอกชน
(ดัชนีเท่ากับ 9.68) ขณะที่การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐยังคงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้
ไม่เต็มที่ เห็นได้จากค่าดัชนีที่อยู่ในระดับ 38.71 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำและเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อยจากการสำรวจครั้งก่อนที่ค่าดัชนีเท่ากับ 38.03 ขณะที่การท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศเป็นปัจจัยเดียวที่ทำงานได้ดีโดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 58.06 เพิ่มขึ้นจากการ
สำรวจครั้งก่อนและอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 เป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี 3 เดือน
 
                 ด้านความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยใน 3 เดือนข้างหน้า ค่าดัชนีอยู่ที่ 58.41 ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมา (ค่าดัชนีเท่ากับ 70.35) เช่นเดียวกับความเชื่อมั่น
ต่อเศรษฐกิจในระยะ 6 เดือนข้างหน้าที่ค่าดัชนีอยู่ที่ 72.99 ลดลงจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมา
(ค่าดัชนีเท่ากับ 80.99) ซึ่งการที่ค่าดัชนียังอยู่ในระดับที่สูงกว่า 50 สะท้อนให้เห็นว่า
นักเศรษฐศาสตร์ยังคงมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าจะยังคง
ปรับตัวดีขึ้นกว่าปัจจุบัน แต่ความมั่นใจดังกล่าวมีระดับที่ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการ
สำรวจ 3 ครั้งก่อนหน้า แสดงให้เห็นว่า แม้เศรษฐกิจข้างหน้าจะดีขึ้นกว่าปัจจุบัน
แต่การดีขึ้นดังกล่าวจะอยู่ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไปและเชื่องช้า
 
                  ด้านความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ในประเด็นวัฏจักรเศรษฐกิจว่าปัจจุบันเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วงใด
ของวัฏจักร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.4 เห็นว่าอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย (Recession) รองลงมาร้อยละ 20.6 เห็นว่า
อยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว (Recovery) และร้อยละ 14.3 เห็นว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วงตกต่ำ (Trough) มีเพียงร้อยละ1.6
ที่เห็นว่า เศรษฐกิจอยู่ในช่วงรุ่งเรือง (Peak) เมื่อแบ่งวัฏจักรออกเป็น 2 ฟาก คือ ฟากเศรษฐกิจขยายตัวจนถึงจุดสูงสุด
(ร้อยละ 22.2) และ ฟากเศรษฐกิจถดถอยจนถึงจุดต่ำสุด(ร้อยละ 66.7) แล้วเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งก่อนหน้าในเดือน
มกราคมที่ผ่านมาจะพบว่า เศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ในภาวะถดถอยหรือชะลอตัว ซึ่งแตกต่างจากการสำรวจครั้งก่อนหน้า
ที่มองว่าเศรษฐกิจอยู่ในช่วง ฟื้นตัว
 
                  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า
  (1) เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังอยู่ในสถานะที่อ่อนแอเป็นอย่างมาก
  (2) แม้เศรษฐกิจข้างหน้าจะดีขึ้นกว่าปัจจุบัน แต่การดีขึ้นดังกล่าวจะอยู่ในลักษณะ
      ค่อยเป็นค่อยไปและเชื่องช้า โดยปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ
      การท่องเที่ยวจากต่างประเทศและการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
  (3) นักเศรษฐศาสตร์มองเศรษฐกิจไทยยังอยู่ใน “ภาวะถดถอย”
 
 
                  (โปรดพิจารณารายละเอียดของผลสำรวจดังต่อไปนี้)
 
            ภาพที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทย (จำแนกตามดัชนี)
 
 
 
             ตารางที่ 1 ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน

ปัจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
2556
2557
2558
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
1) การบริโภค
    ภาคเอกชน
68.10
21.31
17.80
11.02
6.72
24.26
23.81
18.31
6.45
2) การลงทุนภาค
    เอกชน
62.28
21.31
28.81
14.41
5.22
19.70
19.84
17.61
9.68
3) การใช้จ่ายและ
    การลงทุนภาครัฐ
59.82
43.33
45.61
16.38
6.62
27.21
42.62
38.03
38.71
4) การส่งออก
    สินค้า
19.49
13.11
13.56
15.25
23.88
19.12
12.70
7.75
7.26
5) การท่องเที่ยว
    จากต่างประเทศ
73.73
72.95
79.17
32.20
21.32
25.37
29.37
40.85
58.06
ดัชนีรวม
56.68
34.40
36.99
17.85
12.75
23.13
25.67
24.51
24.03
หมายเหตุ : ค่าดัชนีจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 โดย
  ค่าดัชนีเท่ากับ 50 หมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ใน
สถานะปกติ (สำหรับสถานะปัจจุบัน) หรือหมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
เดิม/ไม่เปลี่ยนแปลง (สำหรับการคาดการณ์ในอีก 3 และ 6 เดือนข้างหน้าเทียบกับปัจจุบัน)
  ค่าดัชนีสูงกว่า 50 หมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ใน
สถานะแข็งแกร่ง (สำหรับสถานะปัจจุบัน) หรือหมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นอยู่ใน
ระดับ ดีขึ้น (สำหรับการคาดการณ์ในอีก 3 และ 6 เดือนข้างหน้าเทียบกับปัจจุบัน)
  ค่าดัชนีต่ำกว่า 50 หมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นว่าปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจอยู่ใน
สถานะอ่อนแอ (สำหรับสถานะปัจจุบัน) หรือหมายถึง นักเศรษฐศาสตร์มีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
แย่ลง (สำหรับการคาดการณ์ในอีก 3 และ 6 เดือนข้างหน้าเทียบกับปัจจุบัน)
 
 
             ตารางที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 3 เดือนข้างหน้า
                            (เปรียบเทียบกับปัจจุบัน)

ปัจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
ดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจ
ในอีก 3 เดือนข้างหน้าเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
2556
2557
2558
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
1) การบริโภค
    ภาคเอกชน
50.00
30.83
45.00
35.96
42.31
79.85
70.63
69.01
53.33
2) การลงทุนภาค
    เอกชน
51.82
31.90
51.69
28.18
37.12
84.62
73.02
66.90
54.03
3) การใช้จ่ายและ
    การลงทุนภาครัฐ
67.59
49.14
64.66
25.00
31.62
82.84
89.52
81.69
74.19
4) การส่งออก
    สินค้า
34.82
32.50
55.08
66.10
65.38
74.62
62.70
61.59
44.35
5) การท่องเที่ยว
    จากต่างประเทศ
50.00
63.11
79.17
42.98
60.29
81.82
84.68
72.54
66.13
ดัชนีรวม
50.85
41.50
59.12
39.65
47.35
80.75
76.11
70.35
58.41
 
 
             ตารางที่ 3 ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทยใน 6 เดือนข้างหน้า
                            (เปรียบเทียบกับปัจจุบัน)

ปัจจัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ
ดัชนีคาดการณ์เศรษฐกิจ
ในอีก 6 เดือนข้างหน้าเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
2556
2557
2558
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
1) การบริโภค
    ภาคเอกชน
50.00
50.00
61.21
53.70
64.84
90.30
86.21
81.62
72.50
2) การลงทุนภาค
    เอกชน
62.04
45.54
70.18
50.93
53.97
92.31
87.29
81.62
75.00
3) การใช้จ่ายและ
    การลงทุนภาครัฐ
81.13
60.71
79.09
40.74
48.48
93.75
95.16
86.96
84.68
4) การส่งออก
    สินค้า
47.92
47.27
67.80
77.68
76.15
83.59
76.79
76.92
59.02
5) การท่องเที่ยว
    จากต่างประเทศ
56.48
72.81
80.17
57.14
73.13
90.91
88.14
77.86
73.77
ดัชนีรวม
59.51
55.27
71.69
56.07
63.32
90.17
86.72
80.99
72.99
 
 
             ตารางที่ 4 ปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน 3 - 6 เดือนข้างหน้า

 
3 เดือนข้างหน้า
6 เดือนข้างหน้า
ปัจจัยขับเคลื่อนที่เชื่อมั่นว่า
จะดีขึ้น
เมื่อเที่ยบกับปัจจุบัน
การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
การลงทุนภาคเอกชน
การบริโภคภาคเอกชน
การส่งออกสินค้า
การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ
การลงทุนภาคเอกชน
การท่องเที่ยวจากต่างประเทศ
การบริโภคภาคเอกชน
การส่งออกสินค้า
ปัจจัยขับเคลื่อนที่เชื่อมั่นว่า
จะทรงตัว
เมื่อเที่ยบกับปัจจุบัน
-ไม่มี-
-ไม่มี-
ปัจจัยขับเคลื่อนที่เชื่อมั่นว่า
จะแย่ลง
เมื่อเที่ยบกับปัจจุบัน
-ไม่มี-
-ไม่มี-
 
 
             ตารางที่ 5 วัฏจักรเศรษฐกิจ

วัฏจักรเศรษฐกิจ
2556
2557
2558
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
ก.ค.
ต.ค.
ม.ค.
เม.ย.
เศรษฐกิจขยายตัว
(Expansion / Recovery)
13.0%
18.0%
10.0%
1.4%
44.9%
35.9%
43.1%
20.6%
เศรษฐกิจรุ่งเรือง (Peak)
8.0%
2.0%
2.0%
1.4%
1.4%
1.6%
1.4%
1.6%
เศรษฐกิจถดถอย
(Contraction / Recession)
63.0%
63.0%
67.0%
81.2%
33.3%
39.1%
33.3%
52.4%
เศรษฐกิจตกต่ำ (Trough)
3.0%
5.0%
5.0%
7.2%
11.6%
14.1%
11.1%
14.3%
ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ
13.0%
12.0%
16.0%
8.8%
8.8%
9.4%
11.1%
11.1%
 
 

** หมายเหตุ:  รายงานผลสำรวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์ฉบับนี้   เป็นการสำรวจความเห็นส่วนตัวของ
                     นักเศรษฐศาสตร์ซึ่งมิได้สื่อถึงแนวนโยบายขององค์กรที่นักเศรษฐศาสตร์สังกัดอยู่แต่อย่างใด

 
 
รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตอีก
3 และ 6 เดือนข้างหน้า รวมถึงวัฏจักรเศรษฐกิจ ให้กับประชาชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรับทราบเพื่อนำไปใช้
ประกอบการวางแผนนโยบายเศรษฐกิจและธุรกิจต่อไป
 
กลุ่มตัวอย่าง:

                  เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาเศรษฐศาสตร์
(กรณีสำเร็จการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์เฉพาะปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก อย่างใดอย่างหนึ่ง
จะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิเคราะห์/วิจัย/หรืองานที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์
อย่างน้อย 5 ปีจนถึงปัจจุบัน)
ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานด้านการวิเคราะห์ วิจัยเศรษฐกิจระดับชั้นนำของประเทศ
จำนวน 25 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต
ิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) ศูนย์วิจัยกสิกร สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
ธนาคารธนชาต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย บริษัทหลักทรัพย์ภัทร บริษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย บริษัททิพยประกันชีวิต คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  การสำรวจนี้เป็นการวิจัยโดยการเลือกตัวอย่างประชากรโดยไม่อาศัยหลักความน่าจะเป็น (Non-probability
sampling) แต่ละหน่วยตัวอย่างที่จะได้รับการเลือก จึงเป็นการเลือกตัวอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling)
และดำเนินการรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์ไปยังนักเศรษฐศาสตร์ในหน่วยงานที่กำหนดภายในระยะเวลา
ที่กำหนด
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 1 – 21 เมษายน 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 28 เมษายน 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
ประเภทของหน่วยงานที่กลุ่มตัวอย่างทำงานอยู่:    
             หน่วยงานภาครัฐ
37
58.7
             หน่วยงานภาคเอกชน
19
30.2
             สถาบันการศึกษา
7
11.1
รวม
63
100.0
เพศ:    
             ชาย
42
66.7
             หญิง
21
33.3
รวม
63
100.0
อายุ:
 
 
             26 – 35 ปี
11
17.5
             36 – 45 ปี
28
44.4
             46 ปีขึ้นไป
24
38.1
รวม
63
100.0
การศึกษา:
 
 
             ปริญญาตรี
3
4.8
             ปริญญาโท
46
73.0
             ปริญญาเอก
14
22.2
รวม
63
100.0
ประสบการณ์ทำงาน:
 
 
             1 - 5 ปี
5
7.9
             6 - 10 ปี
15
23.8
             11 - 15 ปี
13
20.6
             16 - 20 ปี
10
15.9
             ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
20
31.8
รวม
63
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)
Email: bangkokpoll@bu.ac.th      โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776