หัวข้อ   “ คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทยหลังผ่าน 1 ปี คสช.
คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ยังคงนำพรรคเพื่อไทย
ประชาชน 61% ชี้ควรเลือกตั้งเมื่อปฏิรูปพร้อมแล้วในทุกๆ ด้าน
ส่วนใหญ่อยากเลือกตั้งบัญชีรายชื่อแบบ โอเพ่นลิสต์
63% ชมผลงานเด่นนายกฯ คือ การแก้ปัญหาการคอร์รัปชั่น
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทยหลังผ่าน 1 ปี คสช.”
โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,014 คน พบว่า
 
                  คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ที่ร้อยละ 29.2 เพิ่มขึ้นจากการ
สำรวจเมื่อเดือนมีนาคม 2558 ร้อยละ 8.7 (จากเดิม ร้อยละ 20.5)
ขณะที่พรรค
เพื่อไทยคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 25.8 เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อน ร้อยละ 7.3 (จากเดิม
ร้อยละ 18.5) รองลงมาคือ พรรคชาติไทยพัฒนา อยู่ที่ร้อยละ 0.8 (จากเดิมร้อยละ 1.7)
และพรรครักประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 0.5 (จากเดิมร้อยละ 0.9)
 
                 เมื่อถามถึง “ระยะเวลาที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับการเลือกตั้ง
ควรเป็นอย่างไร หลังผ่าน 1 ปี คสช.” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 61.1
คิดว่าการเลือกตั้งควรเกิดเมื่อประเทศปฏิรูปแล้วในทุกด้าน
ขณะที่ร้อยละ 32.0
คิดว่าการเลือกตั้งไม่ควรเกิน 1 ปีนับจากนี้ ส่วนที่เหลือร้อยละ 6.9 ยังไม่แน่ใจ
 
                  นอกจากนี้เมื่อถามว่า “อยากให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นอย่างไร” ส่วนใหญ่
ร้อยละ 46.9 อยากเลือกแบบโอเพ่นลิสต์ คือ เลือกทั้งพรรคและเลือกผู้สมัคร
ขณะที่ร้อยละ 39.7 อยากเลือกแบบเดิม
คือ เลือกพรรคอย่างเดียว ส่วนที่เหลือร้อยละ 13.4 ยังไม่แน่ใจ
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีผลงานการแก้ปัญหาประเทศในเรื่องใดเด่นชัด
มากที่สุด หลังผ่าน 1 ปี คสช. ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.0 เห็นว่าเป็นเรื่องการคอร์รัปชั่น
รองลงมาคือ เรื่องความแตกแยก
ในสังคม (ร้อยละ 48.3) และเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์ (ร้อยละ 30.4)
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคการเมืองใด”

จะเลือกพรรค...
สำรวจเมื่อ มี.ค.58
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ พ.ค.58
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
พรรคประชาธิปัตย์
20.5
29.2
+8.7
พรรคเพื่อไทย
18.5
25.8
+7.3
พรรคชาติไทยพัฒนา
1.7
0.8
-0.9
พรรครักประเทศไทย
0.9
0.5
-0.4
พรรคภูมิใจไทย
0.6
0.4
-0.2
พรรคพลังชล
0.4
0.2
-0.2
พรรคอื่นๆ
4.4
1.1
-3.3
ไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ
53.0
42.0
-11.0
 
 
             2. ข้อคำถาม “คิดว่าระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเลือกตั้งควรเป็นอย่างไร หลังผ่าน 1 ปี คสช.”

 
ร้อยละ
คิดว่าการเลือกตั้งควรเกิดเมื่อประเทศปฏิรูปแล้วในทุกด้าน
61.1
คิดว่าการเลือกตั้งควรเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ปีนับจากนี้
32.0
ไม่แน่ใจ
6.9
 
 
             3. ข้อคำถาม “อยากให้ประเทศไทยมีการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเป็นอย่างไร”

 
ร้อยละ
เลือกแบบโอเพ่นลิสต์ คือ เลือกทั้งพรรคและเลือกผู้สมัคร
46.9
เลือกแบบเดิม คือ เลือกพรรคอย่างเดียว
39.7
ไม่แน่ใจ
13.4
 
 
             4. ข้อคำถาม “หลังผ่าน 1 ปี คสช. รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีผลงานในการ แก้ปัญหาประเทศ
                 ในเรื่องใดเด่นชัดมากที่สุด”
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ปัญหาคอร์รัปชั่น
63.0
ปัญหาความแตกแยกในสังคม
48.3
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน การค้ามนุษย์
30.4
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
28.9
เศรษฐกิจข้าวของแพง
19.3
การศึกษา การเรียนรู้
15.2
ปัญหาพื้นที่ชายแดนใต้
12.8
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1. เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชนในพรรคการเมืองต่างๆ
                 2. เพื่อสะท้อนความคิดเห็นต่อระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเลือกตั้ง
                 3. เพื่อสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแบบเดิมและแบบใหม่
                 4. เพื่อสะท้อนความเห็นต่อผลงานที่เด่นชัดของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังผ่าน 1 ปี คสช.
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 25 – 28 พฤษภาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 1 มิถุนายน 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
513
50.6
             หญิง
501
49.4
รวม
1,014
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
137
13.5
             31 – 40 ปี
244
24.1
             41 – 50 ปี
272
26.8
             51 – 60 ปี
246
24.3
             61 ปีขึ้นไป
115
11.3
รวม
1,014
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
651
64.2
             ปริญญาตรี
291
28.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
72
7.1
รวม
1,014
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
141
13.9
             ลูกจ้างเอกชน
241
23.8
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
342
33.6
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
94
9.3
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
145
14.3
             นักเรียน/ นักศึกษา
27
2.7
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
23
2.3
รวม
1,014
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776