หัวข้อ   “ ประชาชนกับความคาดหวังต่อการควบคุมราคาลอตเตอรี่ของรัฐบาล
ประชาชน 76.5% ชี้ไม่พบเห็นการขายลอตเตอรี่เกิน 80 บาท
แต่ 53.2% เชื่อทำไม่ได้ทุกงวด สาเหตุจากยี่ปั๊วและผู้ขายมากที่สุด
63.8%บอกถึงราคา 80 ก็ยังจะซื้อหวยใต้ดิน 56.8%ชี้ลอตเตอรี่ออนไลน์อาจช่วยแก้ได้
61.3%เชื่อมั่นรัฐบาลปฏิรูปวงการลอตเตอรี่ได้แน่
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนกับความคาดหวังต่อการควบคุม
ราคาลอตเตอรี่ของรัฐบาล” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศจำนวน 1,199 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 94.5 บอกว่าทราบ
ข่าวการควบคุมราคาขายลอตเตอรี่ในราคา 80 บาทของรัฐบาล
มีเพียงร้อยละ
5.5 ที่บอกว่าไม่ทราบ
 
                  เมื่อถามว่า “รัฐบาลจะควบคุมราคาลอตเตอรี่ให้ขายในราคาคู่ละ
80 บาทได้ทุกงวดหรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.2 คิดว่าทำไม่ได้หรือทำได้
เฉพาะช่วงแรกๆ เท่านั้น
ขณะที่ร้อยละ 26.8 คิดว่าทำได้ทุกงวด ส่วนที่เหลือร้อยละ
20.0 ยังไม่แน่ใจ
 
                 ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่าสาเหตุใดที่อาจทำให้ไม่สามารถขายลอตเตอรี่
ได้ในราคา 80 บาท ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 เห็นว่าเป็นเพราะ คนกลางหรือยี่ปั๊ว

รองลงมาร้อยละ 55.9 เห็นว่าเป็นเพราะผู้ขายต้องการขายเกินราคา เพื่อกำไรที่เพิ่มขึ้น
และร้อยละ 37.0 เห็นว่าเป็นเพราะตัวผู้ซื้อที่ยอมซื้อมากกว่า 80 บาท โดยเฉพาะเลขดัง
เลขชุด
 
                 นอกจากนี้เมื่อถามว่า “พบเห็นการขายหรือซื้อลอตเตอรี่ในงวดที่จะถึงนี้ (16 มิถุนายน) ราคาคู่ละ
กี่บาท ” ส่วนใหญ่ร้อยละ 76.5 บอกว่าเห็นอยู่ที่ราคา 80 บาท
ขณะที่ร้อยละ 23.5 บอกว่าเห็นขายสูงกว่า 80 บาท
โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 11.0 บอกว่า เห็นอยู่ที่ 100 บาท รองลงมา คือ 110 บาท (ร้อยละ 6.3) และ 90 บาท (ร้อยละ 3.7)
 
                 ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 40.6 ระบุว่าจะซื้อลอตเตอรี่ในจำนวนคู่ที่เท่าเดิมหากสามารถควบคุมราคาได้
ที่คู่ละ 80 บาท
ขณะที่ร้อยละ 22.0 จะซื้อเพิ่มขึ้น และร้อยละ 16.4 ระบุว่าจากที่ไม่เคยซื้อแต่ถ้าราคา 80 บาท จะลองซื้อดู
ที่เหลือร้อยละ 21.0 จะไม่ซื้อเหมือนเดิม
 
                 เมื่อทำการเปรียบเทียบการซื้อลอตเตอรี่เฉลี่ยในงวดปัจจุบัน (16 มิ.ย. 58) กับงวดที่ผ่านมา
(2 มิ.ย. 58) พบว่า จำนวนเงินเฉลี่ยในงวดปัจจุบันเท่ากับ 272 บาท
ซึ่งลดลงจากจำนวนเงินเฉลี่ยในงวดที่ผ่านมา
77 บาท (จากเดิม 349 บาท)
 
                 นอกจากนี้เมื่อถามว่า “หากรัฐบาลควบคุมราคาลอตเตอรี่ได้สำเร็จที่ 80 บาทแล้ว จะยังซื้อหวย
ใต้ดินอีกหรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.8 บอกว่ายังซื้อหวยใต้ดินเหมือนเดิม
โดยให้เหตุผลว่า หาซื้อได้ง่ายกว่า
(ร้อยละ 65.9) มีโอกาสถูกรางวัลสูงกว่า (ร้อยละ 52.3) และราคาถูกกว่า (ร้อยละ 49.8) ขณะที่ร้อยละ 36.2 บอกว่า
จะเลิกซื้อหวยใต้ดิน
 
                 สำหรับความคิดเห็นที่มีต่อประเด็น “ลอตเตอรี่ออนไลน์จะสามารถแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่
เกินราคาและปัญหาหวยใต้ดินได้หรือไม่” ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.8 บอกว่าสามารถแก้ได้
ในจำนวนนี้ร้อยละ 32.7
คิดว่าแก้ได้ทั้งปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาและปัญหาหวยใต้ดิน รองลงมาร้อยละ 20.7 แก้ได้เฉพาะปัญหาราคา
ลอตเตอรี่เกินราคา และร้อยละ 3.4 แก้ได้เฉพาะปัญหาหวยใต้ดิน ขณะที่ร้อยละ 29.0 บอกว่าไม่สามารถแก้ได้เลย
ที่เหลือร้อยละ 14.2 ยังไม่แน่ใจ
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่าในภาพรวมเชื่อมั่นหรือไม่ว่ารัฐบาลพล.อ. ประยุทธ์ จะสามารถปฏิรูป
วงการสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 เชื่อมั่นว่าจะทำได้
ขณะที่ร้อยละ 21.6
ไม่เชื่อมั่นว่าจะทำได้ และร้อยละ 17.1 ยังไม่แน่ใจ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. การรับทราบข่าวการควบคุมราคาขายสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ในราคา 80 บาท
                   ของรัฐบาลหรือไม่

 
ร้อยละ
ทราบ
94.5
ไม่ทราบ
5.5
 
 
             2. ข้อคำถาม “คิดว่ารัฐบาลจะควบคุมราคาลอตเตอรี่ให้ขายในราคาคู่ละ 80 บาทได้ทุกงวดหรือไม่”

 
ร้อยละ
คิดว่าทำได้ทุกงวด
26.8
คิดว่าทำไม่ได้หรือทำได้เฉพาะช่วงแรกๆ เท่านั้น
53.2
ไม่แน่ใจ
20.0
 
 
             3. สาเหตุใดที่อาจทำให้ไม่สามารถขายลอตเตอรี่ ได้ในราคา 80 บาท
                
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
คนกลางหรือยี่ปั๊ว
56.8
ผู้ขายต้องการขายเกินราคา เพื่อกำไรที่เพิ่มขึ้น
55.9
ตัวผู้ซื้อที่ยอมซื้อมากกว่า 80 บาท โดยเฉพาะเลขดัง เลขชุด
37.0
การไม่เข้มงวดของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย
33.1
รัฐบาลไม่จริงจังในการแก้ปัญหา
26.8
แหล่งที่หาซื้อได้มีจำกัด
7.6
 
 
             4. ข้อคำถาม “ท่านพบเห็นการขายหรือซื้อลอตเตอรี่ในงวดที่จะถึงนี้ (16 มิถุนายน) ราคาคู่ละกี่บาท ”

 
ร้อยละ
ขาย 80 บาท
76.5
ขายสูงกว่า 80 บาท
       โดยขาย 100 บาท ร้อยละ 11.0
  110 บาท ร้อยละ 6.3
    90 บาท ร้อยละ 3.7
    85 บาท ร้อยละ 1.0
  105 บาท ร้อยละ 0.9
    95 บาท ร้อยละ 0.6
23.5
 
 
             5. ข้อคำถาม “การขาย ลอตเตอรี่ในราคา 80 บาทจะทำให้ท่านซื้อเพิ่มขึ้นหรือลดลง”

 
ร้อยละ
ซื้อเพิ่มขึ้น
22.0
ซื้อเท่าเดิม
40.6
จากไม่เคยซื้อแต่ถ้าราคา 80 บาทจะลองซื้อดู
16.4
จะไม่ซื้อเหมือนเดิม
21.0
 
 
             6. การเปรียบเทียบการซื้อลอตเตอรี่เฉลี่ยในงวดปัจจุบัน (16 มิ.ย. 58) กับงวดที่ผ่านมา (2 มิ.ย. 58)
                
(ถามเฉพาะผู้ที่เล่นลอตเตอรี่)

การซื้อ
งวดที่ผ่านมา
เฉลี่ย (บาท)
งวดปัจจุบัน
เฉลี่ย(บาท)
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ลอตเตอรี่
349
272
-77
 
 
             7. ข้อคำถาม “หากรัฐบาลควบคุมราคา ลอตเตอรี่ได้สำเร็จที่ 80 บาท แล้วจะยังซื้อหวยใต้ดินอีกหรือไม่”
                
(ถามเฉพาะผู้ที่ซื้อหวยใต้ดิน)

 
ร้อยละ
ยังซื้อหวยใต้ดินเหมือนเดิม
     โดยให้เหตุผลว่า เพราะหาซื้อได้ง่ายกว่า ร้อยละ 65.9
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) เพราะมีโอกาสถูกรางวัลสูงกว่า ร้อยละ 52.3
  เพราะราคาถูกกว่า ร้อยละ 49.8
  เพราะสามารถค้างค่าหวยได้ ร้อยละ 32.7
63.8
เลิกซื้อหวยใต้ดิน
36.2
 
 
             8. ข้อคำถาม “คิดว่าลอตเตอรี่ออนไลน์จะสามารถแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคา
                   และปัญหาหวยใต้ดินได้หรือไม่”

 
ร้อยละ
สามารถแก้ได้
  โดยคิดว่า

แก้ได้ทั้งปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคา
และปัญหาหวยใต้ดิน
ร้อยละ 32.7

  แก้ได้เฉพาะปัญหาราคาลอตเตอรี่เกินราคา ร้อยละ 20.7
  แก้ได้เฉพาะปัญหาหวยใต้ดิน ร้อยละ 3.4
56.8
ไม่สามารถแก้ได้เลย
29.0
ไม่แน่ใจ
14.2
 
 
             9. ข้อคำถาม “ในภาพรวมเชื่อมั่นหรือไม่ว่ารัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์จะสามารถปฏิรูปวงการ
                   สลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอร์รี่ได้”

 
ร้อยละ
เชื่อมั่นว่าจะทำได้
61.3
ไม่เชื่อมั่นว่าจะทำได้
21.6
ไม่แน่ใจ
17.1
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 - เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการควบคุมราคาลอตเตอรี่ของรัฐบาล
                 - เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการซื้อลอตเตอรี่และหวยใต้ดิน หากรัฐบาลควบคุมราคาลอตเตอรี่ได้ที่ 80 บาท
                 - เพื่อสะท้อนความเห็นที่มีต่อการแก้ปัญหาการขายลอตเตอรี่เกินราคาและหวยใต้ดินด้วยลอตเตอรี่ออนไลน์
                 - เพื่อสะท้อนความเชื่อมั่นต่อการปฏิรูปวงการลอตเตอรี่ของรัฐบาล
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 8 - 10 มิถุนายน 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 13 มิถุนายน 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
605
50.5
             หญิง
594
49.5
รวม
1,199
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
194
16.2
             31 – 40 ปี
287
23.9
             41 – 50 ปี
333
27.7
             51 – 60 ปี
244
20.4
             61 ปีขึ้นไป
141
11.8
รวม
1,199
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
790
65.9
             ปริญญาตรี
324
27.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
85
7.1
รวม
1,199
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
180
15.0
             ลูกจ้างเอกชน
310
25.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
437
36.4
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
60
5.0
             ทำงานให้ครอบครัว
3
0.3
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
168
14.0
             นักเรียน/ นักศึกษา
29
2.4
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
12
1.0
รวม
1,199
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776