หัวข้อ  “นายกฯ ถาม ประชาชนตอบ ว่าด้วยเรื่อง เปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย
ประชาชน 58.5% ไม่เห็นด้วยกับการเปิดคาสิโนถูกกฎหมาย เพราะไม่ชอบการพนัน มอมเมาประชาชน
แต่ 35.1 % เห็นด้วย เพราะเงินจะได้ไม่ไหลออกไปต่างประเทศ และไม่ต้องลักลอบเล่นพนัน
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                จากการที่กลุ่มสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่เรียกตัวเองว่า สปช.
รักชาติ ได้แถลงแนวคิด เปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
และรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์
มีความคิดเห็นต่อแนวคิดนี้ว่า “ต้องถามความเห็นประชาชน”
 
                กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “นายกฯ ถาม ประชาชนตอบ ว่าด้วยเรื่อง
เปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน
1,093 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า
 
                  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.5 ไม่เห็นด้วยกับแนวคิด เปิดบ่อน
คาสิโนถูกกฎหมาย ในประเทศไทย
โดยให้เหตุผลว่า ไม่อยากให้มีบ่อนในประเทศ
ไม่ชอบการพนัน การพนันเป็นสิ่งไม่ดี ผิดศีล (ร้อยละ 19.5)
รองลงมาเห็นว่า
เป็นการมอมเมาให้ประชาชนติดการพนันมากขึ้น (ร้อยละ 13.5) และเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนและเยาวชนเข้าถึงแหล่งพนันง่ายขึ้น และนำไปสู่จำนวนคนเล่นพนันเพิ่มขึ้น
(ร้อยละ 11.1)
 
                  ขณะที่ร้อยละ 35.1 เห็นด้วยกับการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย โดยให้เหตุผลว่า
คนไทยจะได้ไม่ต้องไปเล่นที่ต่างประเทศ เงินจะได้ไม่ไหลออกไปต่างประเทศ (ร้อยละ 14.8) จะได้ไม่ต้องลักลอบ
เล่นการพนันอย่างผิดกฎหมาย (ร้อยละ 8.2) และจะได้นำภาษีจากการเปิดบ่อนมาพัฒนาประเทศ (ร้อยละ 5.9)
 
                 ที่เหลือร้อยละ 6.4 ยังไม่แน่ใจว่าควรเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยหรือไม่
 
 
                 โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. เห็นด้วยหรือไม่กับแนวคิด “เปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมาย” ในประเทศไทย

 
ร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
    โดยให้เหตุผล 5 อันดับแรก ว่า (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
  - ไม่อยากให้มีบ่อนในประเทศ ไม่ชอบการพนัน
   การพนันเป็นสิ่งไม่ดี ผิดศีล
ร้อยละ 19.5

  - เป็นการมอมเมาให้ประชาชนติดการพนันมากขึ้น
   ทำให้เกิดแหล่งมั่วสุม
ร้อยละ 13.5

  - เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเข้าถึงแหล่งพนัน
   ง่ายขึ้น และนำไปสู่จำนวนคนเล่นพนันเพิ่มขึ้น ทุกวันนี้
   ก็มีมากอยู่แล้ว
ร้อยละ 11.1


  - ทำให้มีปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม
   ปัญหาหนี้นอกระบบ และนำไปสู่ภาระหนี้สินของประเทศ
ร้อยละ 10.6

  - กฎหมายรวมถึงระบบต่างๆ ของประเทศไทยยังไม่พร้อม
   กลัวควบคุมไม่ได้
ร้อยละ 1.7

58.5
เห็นด้วย
    โดยให้เหตุผล 5 อันดับแรก ว่า (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
  - คนไทยจะได้ไม่ต้องไปเล่นที่ต่างประเทศ
   เงินจะได้ไม่ไหลออก
ร้อยละ 14.8

  - จะได้ไม่ต้องลักลอบเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมาย ร้อยละ 8.2
  - จะได้นำภาษีจากการเปิดบ่อนมาพัฒนาประเทศ ร้อยละ 5.9
  - เป็นการเชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวไทย
   จะได้มีรายได้มากขึ้น
ร้อยละ 2.1

  - เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น มีเงินหมุนเวียน สร้างอาชีพให้ประชาชน ร้อยละ 1.7
35.1
ไม่แน่ใจ
6.4
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 เพื่อสำรวจความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ แนวคิดการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย
เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด (Open Ended) ซึ่งนักวิจัยได้
นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 17 -18 มิถุนายน 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 19 มิถุนายน 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
546
49.9
             หญิง
547
51.1
รวม
1,093
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
161
14.7
             31 – 40 ปี
278
25.4
             41 – 50 ปี
321
29.4
             51 – 60 ปี
238
21.8
             61 ปีขึ้นไป
95
8.7
รวม
1,093
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
661
60.5
             ปริญญาตรี
327
29.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
105
9.6
รวม
1,093
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
180
16.5
             ลูกจ้างเอกชน
231
21.1
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
439
40.2
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
89
8.1
             ทำงานให้ครอบครัว
2
0.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
109
10.0
             นักเรียน/ นักศึกษา
31
2.8
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
12
1.1
รวม
1,093
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776