analyticstracking
หัวข้อ   “ คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทยหลังการโหวตคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ
คะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยเพิ่มขึ้นมากกว่าประชาธิปัตย์ หลังโหวตคว่ำ รธน.
58.2% ชี้ควรมีนักการเมืองจากพรรคใหญ่เข้าร่วม สปท.
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทยหลังการโหวต
คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน
1,062 คน พบว่า
 
                  คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์ อยู่ที่ร้อยละ 29.5 เพิ่มขึ้นจากการ
สำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ร้อยละ 0.3 (จากเดิมร้อยละ 29.2)
ขณะที่
พรรคเพื่อไทยคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 26.7 เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อนร้อยละ 0.9
(จากเดิมร้อยละ 25.8) ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนามีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 0.8
พรรคภูมิใจไทยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 และพรรครักประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 0.6
 
                 เมื่อถามว่า “สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่จะตั้งขึ้นใหม่ควรจะมี
นักการเมืองจากพรรคใหญ่เข้าร่วมหรือไม่” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.2
เห็นว่าควรมี เพราะมีประสบการณ์ทางการเมือง และช่วยทำให้ประเทศเข้าสู่
ประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง
ขณะที่ร้อยละ 31.5 เห็นว่าไม่ควรมี เพราะอยากให้
ใช้นักวิชาการหรือนักปฏิบัติเฉพาะด้านเข้ามาลงมือทำมากกว่า ที่เหลือร้อยละ 10.3
ไม่แน่ใจ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคการเมืองใด”

จะเลือกพรรค...
สำรวจเมื่อ พ.ค.58
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ ก.ย.58
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
พรรคประชาธิปัตย์
29.2
29.5
+0.3
พรรคเพื่อไทย
25.8
26.7
+0.9
พรรคชาติไทยพัฒนา
0.8
0.8
0.0
พรรครักประเทศไทย
0.5
0.6
+0.1
พรรคภูมิใจไทย
0.4
0.7
+0.3
พรรคพลังชล
0.2
0.3
+0.1
พรรคอื่นๆ
1.1
2.5
+1.4
ไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ
42.0
38.9
-3.1
 
 
             2. ข้อคำถาม “สภาปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่จะตั้งขึ้นใหม่ควรจะมีนักการเมืองจากพรรคใหญ่
                   เข้าร่วมหรือไม่”

 
ร้อยละ
ควรมี เพราะมีประสบการณ์ทางการเมือง และช่วยทำให้ประเทศ
เข้าสู่ประชาธิปไตยได้อย่างแท้จริง
58.2
ไม่ควรมี เพราะอยากให้ใช้นักวิชาการหรือนักปฏิบัติเฉพาะด้านเข้ามาลงมือทำมากกว่า
31.5
ไม่แน่ใจ
10.3
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1. เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชนในพรรคการเมืองต่างๆ
                 2. เพื่อสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับการเข้ามาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศของนักการเมืองจากพรรคใหญ่
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 15 - 17 กันยายน 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 19 กันยายน 2558
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
601
56.6
             หญิง
461
43.4
รวม
1,062
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
165
15.5
             31 – 40 ปี
242
22.8
             41 – 50 ปี
274
25.8
             51 – 60 ปี
257
24.2
             61 ปีขึ้นไป
124
11.7
รวม
1,062
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
688
64.8
             ปริญญาตรี
294
27.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
80
7.5
รวม
1,062
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
148
13.9
             ลูกจ้างเอกชน
247
23.3
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
419
39.4
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
57
5.4
             ทำงานให้ครอบครัว
4
0.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
136
12.8
             นักเรียน/ นักศึกษา
34
3.2
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
17
1.6
รวม
1,062
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776