analyticstracking
หัวข้อ   “ ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี
ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายกฯ
คือ อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง และการว่างงาน
และอยากให้ปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด
เผยมุมมองที่มีต่อนายกฯ ตลอดปีที่ผ่านมา “เป็นคนจริงใจ พูดจาตรงไปตรงมา”
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,189 คน พบว่า
ขณะที่ร้อยละ 16.1 ไม่มีการปลูกฝัง
 
                  ของขวัญปีใหม่ ปี 2559 ที่อยากได้จาก นายกรัฐมนตรีมากที่สุด คือ
อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง และการว่างงาน (ร้อยละ 34.4)

รองลงมาคือ อยากให้ประเทศสงบสุข สามารถสร้างความสามัคคีปรองดองให้เห็น
เป็นรูปธรรม (ร้อยละ 16.3) และอยากให้จัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว (ร้อยละ 10.1)
 
                  ส่วนเรื่องที่อยากให้รัฐบาลปฏิรูปให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุด
ในปีใหม่นี้ ร้อยละ 39.1 อยากให้ปฏิรูปเรื่องเศรษฐกิจ แก้ปัญหาค่าครองชีพ
ควบคุมราคาสินค้า
รองลงมา ร้อยละ 18.7 อยากให้ปฏิรูปเรื่องสังคมปราบปราม
การทุจริตคอร์รัปชั่น และร้อยละ 9.6 อยากให้ปฏิรูปด้านการเมือง ทำให้เกิด
ความปรองดองของคนในชาติ
 
                  ทั้งนี้เมื่อถามความเห็นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2559 เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (ปี 2558)
พบว่าร้อยละ 40.6 คิดว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว
รองลงมาร้อยละ 33.8 คิดว่าน่าจะเหมือนกับปีที่แล้ว และร้อยละ 15.6
คิดว่าน่าจะแย่กว่าปีที่แล้ว
 
                  สุดท้ายเมื่อให้ประชาชนแสดงความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีตลอดปี 2558
ที่ผ่านมา ประชาชนร้อยละ 28.9 ระบุว่านายกรัฐมนตรี “เป็นคนจริงใจ พูดจาตรงไปตรงมา”
รองลงมาร้อยละ 18.2
ระบุว่า “พูดจาแข็งไป โผงผาง ฉุนเฉียวบ่อย” และร้อยละ 13.4 ระบุว่า “เป็นคนจริงจัง ตั้งใจทำงาน”
 
 
                 มีรายละเอียดดังนี้
 
             1.ของขวัญปีใหม่ ปี 2559 ที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรี มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
อยากให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพสูง และการว่างงาน
34.4
อยากให้ประเทศสงบสุข สามารถสร้างความสามัคคีปรองดองให้เห็นเป็นรูปธรรม
16.3
อยากให้จัดการเลือกตั้งใหม่โดยเร็ว
10.1
อยากให้ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและผู้มีอิทธิพล
9.8
อยากให้นำภาษีของประชาชนมาพัฒนาประเทศอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะด้านคมนาคม
และการสื่อสาร
5.4
 
 
             2. เรื่องที่อยากให้รัฐบาลปฏิรูปให้เห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดในปีใหม่ ปี 2559 ( 5 อันดับแรก) คือ
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ด้านเศรษฐกิจ : แก้ปัญหาค่าครองชีพ ควบคุมราคาสินค้า
39.1
ด้านสังคม : ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
18.7
ด้านการเมือง : - ทำให้เกิดความปรองดองของคนในชาติ
9.6
                   - จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว มีวันแน่นอน
6.3
ด้านการศึกษา : ให้การศึกษามีคุณภาพและกระจายการศึกษาให้เข้าถึงทุกที่
6.0
 
 
             3. ความเห็นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีใหม่ ปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว (ปี 2558)
                

 
ร้อยละ
คิดว่าน่าจะดีกว่าปี 2558
40.6
คิดว่าน่าจะเหมือนกับปี 2558
33.8
คิดว่าน่าจะแย่กว่าปี 2558
15.6
 
 
             4. ภาพลักษณ์ของ พล.อ. ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมาในความเห็นของประชาชน
                 5 อันดับแรก คือ
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
เป็นคนจริงใจ พูดจาตรงไปตรงมา
28.9
พูดจาแข็งไปหน่อย โผงผาง ฉุนเฉียวบ่อย
18.2
เป็นคนจริงจัง ตั้งใจทำงาน
13.4
เป็นคนเด็ดขาด
9.3
เป็นคนซื่อตรง ซื่อสัตย์
5.5
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรี
เรื่องที่อยากปฏิรูปให้เห็นเป็นรูปธรรม แนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้า รวมถึงภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีในสายตา
ประชาชนในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,189 คน เป็นเพศชายร้อยละ 51.2 และเพศหญิงร้อยละ 48.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุ
คำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 9 - 14 ธันวาคม 2558
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 3 มกราคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
609
51.2
             หญิง
580
48.8
รวม
1,189
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
283
23.8
             31 – 40 ปี
253
21.3
             41 – 50 ปี
233
19.6
             51 – 60 ปี
228
19.2
             61 ปีขึ้นไป
192
16.1
รวม
1,189
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
814
68.4
             ปริญญาตรี
313
26.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
62
5.3
รวม
1,189
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
119
10.0
             ลูกจ้างเอกชน
325
27.3
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
354
29.8
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
48
4.0
             ทำงานให้ครอบครัว
17
1.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
184
15.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
128
10.8
             ว่างงาน/ เกษตรกร
14
1.2
รวม
1,189
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776