analyticstracking
หัวข้อ   “ เศรษฐกิจในครอบครัว กับความพึงพอใจต่อการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
ประชาชนมากถึง 45.8% มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ในจำนวนนี้ 28.9% ต้องกู้หนี้ยืมสิน
ประชาชน 50.2% ไม่ค่อยพอใจการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “เศรษฐกิจในครอบครัวกับความพึงพอใจ
ต่อการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์” โดยเก็บข้อมูลกับ
ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,052 คน พบว่าสภาพเศรษฐกิจ
และค่าครองชีพของครอบครัว ในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 37.1
มีรายได้พอๆ กับรายจ่าย
ส่วนร้อยละ 28.9 มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้องกู้หนี้ยืมสิน และร้อยละ 16.9 มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายทำให้ต้องนำเงินออมมาใช้ ขณะที่ร้อยละ 17.1
มีรายได้มากกว่ารายจ่าย มีเงินเหลือออม
 
                  เมื่อถามว่ามีความเครียด ความกังวลต่อสถานการณ์การเงิน และ
เศรษฐกิจของครัวเรือนหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.5 ไม่ค่อยมีความเครียด
และความกังวล
แต่มีถึงร้อยละ 37.5 ที่มีความความเครียดและความกังวล
 
                 สำหรับวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาการเงิน และปัญหาเศรษฐกิจ
ของครอบครัว พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 ใช้วิธีเพิ่มความระมัดระวัง
ในการใช้จ่าย
รองลงมาร้อยละ 33.1 ใช้วิธีหาอาชีพเสริมหรือเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น
ที่รายได้มากกว่า และร้อยละ 22.0 ใช้วิธีหยิบยืมญาติพี่น้อง / กู้ธนาคาร และประชาชน
ร้อยละ 5.6 เลือกที่จะกู้เงินนอกระบบในการแก้ปัญหา ขณะที่ร้อยละ 2.9 ไม่รู้จะแก้ปัญหา
อย่างไร / ไม่มีที่พึ่ง
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่าพอใจมากน้อยเพียงใดต่อการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์
ในเรื่อง รายได้ ค่าครองชีพ และปากท้องของประชาชน ส่วนใหญ่ร้อยละ 50.2 พอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ขณะที่ร้อยละ 49.8 พอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. สภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพของครอบครัว ในปัจจุบัน

 
ร้อยละ
รายได้มากกว่ารายจ่าย มีเงินเหลือออม
17.1
รายได้พอๆ กับรายจ่าย
37.1
รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ต้องนำเงินออมมาใช้
16.9
รายได้ไม่พอกับรายจ่ายต้องกู้หนี้ยืมสิน
28.9
 
 
             2. ความเครียด ความกังวลต่อสถานการณ์การเงิน และเศรษฐกิจของครอบครัว

 
ร้อยละ
ไม่ค่อยมีความเครียดและความกังวล
62.5
มีความเครียดและความกังวล
37.5
 
 
             3. วิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาการเงิน และปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
เพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่าย
66.2
หาอาชีพเสริมหรือเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นที่มีรายได้มากกว่า
33.1
หยิบยืมญาติพี่น้อง / กู้ธนาคาร
22.0
กู้นอกระบบ
5.6
ไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไร / ไม่มีที่พึ่ง
2.9
 
 
             4. ความพึงพอใจต่อการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในเรื่องรายได้ ค่าครองชีพ
                 และปากท้องของประชาชน

 
ร้อยละ
พอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นพอใจค่อนข้างมากร้อยละ 42.1 และพอใจมากที่สุดร้อยละ 7.7)
49.8
พอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นพอใจค่อนข้างน้อยร้อยละ 33.8 และพอใจน้อยที่สุดร้อยละ 16.4)
50.2
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1) เพื่อต้องการทราบถึงสภาพเศรษฐกิจและค่าครองชีพของครอบครัวในปัจจุบัน
                  2) เพื่อสะท้อนความเครียด ความกังวลต่อสถานการณ์การเงิน และเศรษฐกิจของครอบครัว
                  3) เพื่อต้องการทราบถึงวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหาการเงิน ปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว
                  4) เพื่อสะท้อนความพึงพอใจต่อการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในเรื่อง รายได้
                      ค่าครองชีพ และปากท้องของประชาชน
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 12-14 มกราคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 15 มกราคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
536
51.0
             หญิง
516
49.0
รวม
1,052
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
143
13.6
             31 – 40 ปี
218
20.7
             41 – 50 ปี
286
27.2
             51 – 60 ปี
257
24.4
             61 ปีขึ้นไป
148
14.1
รวม
1,052
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
721
68.6
             ปริญญาตรี
259
24.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
72
6.8
รวม
1,052
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
136
12.9
             ลูกจ้างเอกชน
205
19.5
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
324
30.8
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
55
5.2
             ทำงานให้ครอบครัว
4
0.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
110
10.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
32
3.0
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
20
1.9
             เกษตรกร
166
15.8
รวม
1,052
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776