analyticstracking
หัวข้อ   “ เทศกาลตรุษจีนของคนเมืองกรุง
ประชาชน 55.0% ระบุว่าราคาของไหว้เจ้าในปีนี้มีราคาแพงกว่าปีที่แล้ว
79.4% อยากให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้า แม่ค้า ฉวยโอกาสขึ้นราคา
71.3% จะไปไหว้ขอพร ที่วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)
ส่วนใหญ่เห็นว่า นักท่องเที่ยวจีนจะทำให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้คึกคักมากขึ้น และสร้างรายได้ให้ประเทศ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “เทศกาลตรุษจีนของคนเมืองกรุง” โดยเก็บข้อมูล
จากประชาชนในกรุงเทพฯ จำนวน 1,222 คน พบว่า
 
                  ประชาชนร้อยละ 55.0 ระบุว่าราคาของไหว้เจ้าในปีนี้มีราคา
แพงกว่าปีที่แล้ว
รองลงมาร้อยละ 41.3 ระบุว่าราคาพอๆ กับปีที่แล้ว และมีเพียง
3.7 เท่านั้นที่ระบุว่าราคาถูกกว่าปีที่แล้ว
 
                  ในปีนี้ประชาชนร้อยละ 47.5 เลือกซื้อของไหว้เจ้าในปริมาณ
น้อยลงแต่ให้ครบตามประเพณี
รองลงมาร้อยละ 28.0 เลือกตัดของไหว้เจ้า
บางอย่างที่ตัดได้ออก และร้อยละ 24.5 เลือกซื้อของไหว้เจ้าครบตามประเพณีและซื้อ
ในปริมาณมาก โดยร้อยละ 47.5 ระบุว่าจะซื้อของไหว้เจ้าตามตลาดสดแถวบ้าน
รองลงมาร้อยละ 23.8 จะซื้อตามห้างและซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้อยละ 14.6 จะซื้อ
ตามตลาดใหญ่ๆ ที่เป็นศูนย์รวมสินค้า
 
                  เมื่อถามว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้า แม่ค้า ฉวยโอกาส
ขึ้นราคาในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้หรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 79.4 อยากให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้า

ขณะที่ร้อยละ 8.4 ระบุว่าไม่อยากให้ควบคุม ที่เหลือร้อยละ 12.2 ไม่แน่ใจ
 
                  ส่วนสิ่งที่ชอบมากที่สุดในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั้น ประชาชนร้อยละ 72.7 ระบุว่า ได้ไหว้เจ้า
ไหว้บรรพบุรุษ
รองลงมาร้อยละ 67.1 ระบุว่า ได้ขอพรเป็นสิริมงคลชีวิต และร้อยละ65.4 ได้พบปะญาติพี่น้องและรวมญาติ
 
                  สำหรับสถานที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.3 จะไปไหว้เพื่อขอพรในเทศกาลตรุษจีน คือ
วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)
รองลงมาร้อยละ 9.5 จะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า) และร้อยละ 6.3 จะไป
ไหว้องค์หลวงปู่ไต้ฮงกง (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย)
 
                  เมื่อถามถึงความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวไทยในช่วงตรุษจีน
เป็นจำนวนมาก พบว่า ประชาชนร้อยละ 59.3 รู้สึกดี ประเทศไทยจะได้มีรายได้และเศรษฐกิจดีขึ้น
รองลงมาร้อยละ
25.2 รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ประเทศไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีน ขณะที่ร้อยละ 15.5 รู้สึกเฉยๆ
 
                  ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 43.6 ระบุว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะช่วยให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้คึกคักขึ้นมาก
รองลงมาร้อยละ 38.1 ระบุว่า จะช่วยให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้คึกคักขึ้นได้บ้าง แต่ไม่มาก มีเพียงร้อยละ 7.5 ที่ระบุว่าไม่ได้ช่วย
ทำให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้คึกคักขึ้น
 
 
                 มีรายละเอียดดังนี้
 
             1. ความเห็นเกี่ยวกับราคาของไหว้เจ้าปีนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว
                

 
ร้อยละ
แพงกว่าปีที่แล้ว
55.0
พอๆ กับปีที่แล้ว
41.3
ถูกกว่าปีที่แล้ว
3.7
 
 
             2. รูปแบบการเลือกซื้อของไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ คือ
                

 
ร้อยละ
ซื้อของไหว้เจ้าครบตามประเพณี โดยแต่ละอย่างปริมาณน้อยลง
47.5
ตัดของไหว้เจ้าบางอย่างที่ตัดได้ออก โดยอาจจะไม่ครบตามประเพณี
28.0
ซื้อของไหว้เจ้าครบตามประเพณี และซื้อในปริมาณมาก
24.5
 
 
             3. สถานที่ที่จะไปจับจ่ายซื้อของในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้
                

 
ร้อยละ
ตลาดสดใกล้บ้าน
47.5
ห้างและซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ (บิ๊กซี แมคโคร โลตัส ฯลฯ)
23.8
ตลาดศูนย์รวมสินค้า (ตลาดคลองเตย,ตลาดยิ่งเจริญ ฯลฯ)
14.6
เยาวราช
14.1
 
 
             4. ความต้องการให้ภาครัฐเข้ามาควบคุมราคาสินค้าเพื่อป้องกันไม่ให้พ่อค้า แม่ค้า ฉวยโอกาสขึ้นราคา
                 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
                

 
ร้อยละ
อยากให้เข้ามาควบคุม
79.4
ไม่อยากให้เข้ามาควบคุม
8.4
ไม่แน่ใจ
12.2
 
 
             5. สิ่งที่ชอบในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                

 
ร้อยละ
ได้ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ
72.7
ได้ขอพรเป็นสิริมงคลชีวิต
67.1
ได้พบปะญาติพี่น้อง รวมญาติ
65.4
อั่งเปา
28.6
มีอาหารไหว้เจ้าหลากหลาย
26.6
 
 
             6. สถานที่ที่อยากไปหรือจะไปไหว้สักการะเพื่อขอพรในเทศกาลตรุษจีนปีนี้มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)
71.3
ศาลเจ้าพ่อเสือ (เสาชิงช้า)
9.5
องค์หลวงปู่ไต้ฮงกง (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย)
6.3
วัดโสธรวรารามวรวิหาร(ฉะเชิงเทรา)
3.3
วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ (วัดเล่งเน่ยยี่ 2)
3.0
 
 
             7. ความรู้สึกที่มีต่อนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวไทยในช่วงตรุษจีนเป็นจำนวนมาก
                

 
ร้อยละ
ดี ประเทศไทยจะได้มีรายได้/เศรษฐกิจดีขึ้น
59.3
ดีใจ/ภูมิใจที่ประเทศไทยเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีน
25.2
รู้สึกเฉยๆ
15.5
 
 
             8. นักท่องเที่ยวชาวจีนจะช่วยให้เทศกาลตรุษจีนในประเทศไทยปีนี้คึกคักเพียงใด
                

 
ร้อยละ
ช่วยให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้คึกคักขึ้นมาก
43.6
ช่วยให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้คึกคักขึ้นได้บ้าง แต่ไม่มาก
38.1
ไม่ช่วยทำให้เทศกาลตรุษจีนปีนี้คึกคัก
7.5
ไม่แน่ใจ
10.8
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เนื่องในเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้
เกี่ยวกับการซื้อของไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีน สถานที่ไหว้เจ้าและเรื่องที่ชอบมากที่สุดในช่วงเทศกาลตรุษจีน
รวมถึงความเห็นที่มีต่อนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมอง
ความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนที่ไหว้เจ้าในเทศกาลตรุษจีน อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์อย่างเป็นระบบ โดยแบ่งเป็น
เขตการปกครองชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นใน ได้แก่ เขตคลองเตย คลองสามวา ดินแดง ดุสิต ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา
ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางเขน บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พญาไท
พระนคร ภาษีเจริญ ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ ลาดพร้าว สวนหลวง และสาทร ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,222 คน
เป็นเพศชายร้อยละ 48.2 และเพศหญิงร้อยละ 51.8
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถาม
ปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุคำตอบเองโดยอิสระ (Open Ended) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 2-5 กุมภาพันธ์ 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 6 กุมภาพันธ์ 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
589
48.2
             หญิง
633
51.8
รวม
1,222
100.0
อายุ:
 
 
             25 - 35 ปี
294
24.1
             36 - 45 ปี
301
24.6
             46 - 55 ปี
302
24.7
             56 ปีขึ้นไป
325
26.6
รวม
1,222
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
695
56.9
             ปริญญาตรี
447
36.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
80
6.5
รวม
1,222
100.0
อาชีพ:
   
             ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
56
4.6
             พนักงาน / ลูกจ้าง บริษัทเอกชน
261
21.4
             ค้าขาย / ประกอบอาชีพส่วนตัว
609
49.8
             เจ้าของกิจการ
104
8.5
             ทำงานให้ครอบครัว
20
1.6
             พ่อบ้าน แม่บ้าน เกษียณอายุ
162
13.3
             อื่นๆ อาทิ อาชีพอิสระ ว่างงาน เป็นต้น
10
0.8
รวม
1,222
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776