analyticstracking
หัวข้อ   “ ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ครบ 1 ปี 6 เดือน รัฐบาล ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ 5.92 คะแนน ลดลงจากครั้งก่อน 0.02 คะแนน
ส่วนคะแนนการทำหน้าที่นายกฯ ได้ 7.24 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.13 คะแนน
แต่เสียงสนับสนุนให้เป็น นายกฯ ลดลง 4.5% โดยมาอยู่ที่ 58.6%
65.9% ระบุ เสียงวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญของนักการเมือง/นักวิชาการ ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงประชามติ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  เนื่องด้วยเดือนกุมภาพันธ์นี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี จะบริหารประเทศครบ 1 ปี 6 เดือน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง
“ประเมินผลงาน 1 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,189 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
พบว่า
 
                  ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา เฉลี่ย 5.92
คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
ซึ่งลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ
1 ปีที่ได้ 5.94 คะแนน และรอบ 6 เดือนที่ได้ 6.20 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้
รัฐบาลได้คะแนนมากที่สุดในด้านความมั่นคงของประเทศ 7.10 คะแนน และได้
คะแนนน้อยที่สุดในด้านเศรษฐกิจ 5.04 คะแนน
 
                 สำหรับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายกรัฐมนตรี
ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมาได้คะแนน
เฉลี่ย 7.24 คะแนน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินรอบ 1 ปี ที่ได้ 7.11 คะแนน โดย
การสำรวจครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้คะแนนเพิ่มขึ้นในทุกด้าน และได้คะแนนมากที่สุด
ในด้านความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ 7.95 คะแนน ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ
ด้านความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ ได้ 6.10 คะแนน อย่างไรก็ดี
เมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงพบว่าด้านนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นสูงกว่าด้านอื่นๆ ด้วย
เช่นกัน
 
                  ทั้งนี้เมื่อถามว่า “หากวันนี้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่” พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.6 จะออกเสียง
สนับสนุน
ขณะที่ร้อยละ 21.8 จะไม่ออกเสียงสนับสนุน ที่เหลือร้อยละ 19.6 งดออกเสียง ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับ
การทำงานครบ 1 ปี รัฐบาล พบว่า เสียงสนับสนุนลดลงร้อยละ 4.5 และเป็นระดับเสียงสนับสนุนที่ต่ำสุดนับจาก
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
 
                  สำหรับความเห็นต่อการออกมาวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญของนักการเมืองและนักวิชาการในขณะนี้ ว่าส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงประชามติในระดับใด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.9 ระบุว่าส่งผลน้อย ขณะที่
ร้อยละ 34.1 ระบุว่า ส่งผลมาก
 
 
                 โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจ ที่มีต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล ในช่วง 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา
                 ได้คะแนนเฉลี่ย 5.92 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


ด้านที่ทำการประเมินความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม10 คะแนน)
ครบ 6 เดือน รัฐบาล
ครบ 1 ปี รัฐบาล
ครบ 1 ปี 6
เดือน รัฐบาล
เพิ่มขึ้น /
ลดลง
ด้านความมั่นคงของประเทศ
7.11
6.47
7.10
+0.63
ด้านการบริหารจัดการ
และการบังคับใช้กฎหมาย
6.57
6.78
6.33
-0.45
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
6.12
5.95
5.70
-0.25
ด้านการต่างประเทศ
5.60
5.32
5.41
+0.09
ด้านเศรษฐกิจ
5.58
5.18
5.04
-0.14
คะแนนเฉลี่ย
6.20
5.94
5.92
-0.02

               หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                            แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                 ได้คะแนนเฉลี่ย 7.24 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


ด้านที่ทำการประเมิน
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม10 คะแนน)
ครบ 6 เดือน
นายกรัฐมนตรี
ครบ 1 ปี
นายกรัฐมนตรี
ครบ 1 ปี 6
เดือน รัฐบาล
เพิ่มขึ้น /
ลดลง
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
7.89
7.80
7.95
+0.15
ความซื่อสัตย์สุจริต
7.58
7.55
7.67
+0.12
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ
7.41
7.33
7.41
+0.08
ความขยันทุ่มเทในการทำงาน
เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ
7.50
7.25
7.36
+0.11
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตามอำนาจหน้าที่ ที่มี
7.04
6.89
6.97
+0.08
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
หรือโครงการใหม่ๆ
6.13
5.82
6.10
+0.28
คะแนนเฉลี่ย
7.26
7.11
7.24
+0.13

               หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                            แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             3. ข้อคำถาม “หากวันนี้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียง
                 สนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่”


ครบ 6 เดือน
นายกรัฐมนตรี
(ร้อยละ)
ครบ 1 ปี
นายกรัฐมนตรี
(ร้อยละ)
ครบ 1 ปี 6เดือน
นายกฯ
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
(ร้อยละ)
สนับสนุน
68.7
63.1
58.6
-4.5
ไม่สนับสนุน
12.6
19.5
21.8
+2.3
งดออกเสียง
18.7
17.4
19.6
+2.2
 
 
             4. ความเห็นต่อการออกมาวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญของนักการเมืองและนักวิชาการในขณะนี้
                 ส่งผลต่อการตัดสินใจในการลงประชามติในระดับใด


 
ร้อยละ
ส่งผลต่อการตัดสินใจมาก
34.1
ส่งผลต่อการตัดสินใจน้อย
65.9
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในการบริหารประเทศ
ครบ 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา ตลอดจนเสียงสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี หากมีการเลือกตั้ง
ในอนาคต และความเห็นต่อการวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญของบุคคลต่างๆ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชน
ให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วง
น้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) แล้วได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 20 กุมภาพันธ์ 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
640
53.8
             หญิง
549
46.2
รวม
1,189
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
186
15.6
             31 – 40 ปี
283
23.8
             41 – 50 ปี
316
26.6
             51 – 60 ปี
259
21.8
             61 ปีขึ้นไป
145
12.2
รวม
1,189
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
797
67.0
             ปริญญาตรี
320
26.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
72
6.1
รวม
1,189
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
144
12.1
             ลูกจ้างเอกชน
278
23.4
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
531
44.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
56
4.7
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
128
10.8
             นักเรียน/ นักศึกษา
30
2.5
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
21
1.7
รวม
1,189
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776