analyticstracking
หัวข้อ   “ มุมมองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในสายตาประชาชน
ประชาชน 88.7% ทราบข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญค่อนข้างน้อย และ 45.8% เชื่อรัฐธรรมนูญมีความเป็นประชาธิปไตย
88.8% เห็นว่ารัฐบาลควรแจ้งล่วงหน้าว่าจะทำอย่างไร หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ
51.8% ไม่เห็นด้วยกับการตั้ง ส.ว. ดูแลยุทธศาสตร์ชาติ
ชี้ เสียงหนุน(48.4%) และต้าน(47.6%) ให้ คสช. อยู่ต่อเมื่อมีรัฐบาลใหม่สูสีกัน
และ 45.1% เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “มุมมองร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ในสายตาประชาชน”

โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,159 คน พบว่า ประชาชน
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 88.7 ทราบข้อมูลร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่อนข้างน้อย
มีเพียง
ร้อยละ 11.3 ที่ทราบค่อนข้างมาก
 
                  เมื่อถามว่ารัฐบาล คสช. ให้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์
ร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด ร้อยละ 44.9 เห็นว่าให้สิทธิเสรีภาพค่อนข้างมาก
ถึงมากที่สุด
ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับร้อยละ 44.7 ที่เห็นว่าให้สิทธิเสรีภาพค่อนข้างน้อย
ถึง น้อยที่สุด ที่เหลือร้อยละ 10.4 ไม่แน่ใจ
 
                 ทั้งนี้เมื่อถามว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่
ร้อยละ 45.8 เห็นว่ามีความเป็นประชาธิปไตย
ขณะที่ร้อยละ 36.1 เห็นว่าไม่ค่อยมีความ
เป็นประชาธิปไตย และร้อยละ 18.1 ไม่แน่ใจ
 
                 ส่วนความเห็นในประเด็น รัฐบาลควรแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ว่าจะทำอย่างไร หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน
ประชามติ ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.8 เห็นว่าควรแจ้งล่วงหน้า เพราะประชาชนจะได้รู้ทางออกว่าเป็นอย่างไร
มีเพียง
ร้อยละ 6.8 ที่เห็นว่าไม่ควรแจ้งล่วงหน้า เพราะจะทำให้ประชาชนไขว้เขวและขาดการไตร่ตรองในร่างฯที่จะลงประชามติ
ที่เหลือร้อยละ 4.4 ไม่แน่ใจ
 
                  ด้านแนวคิดเกี่ยวกับ การกำหนดหน้าที่เพิ่มเติมให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ทำหน้าที่ดูแล
ยุทธศาสตร์ชาติ แทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 ไม่เห็นด้วย
ขณะที่ร้อยละ
32.5 เห็นด้วย และร้อยละ 15.7 ไม่แน่ใจ
 
                 นอกจากนี้ เมื่อถามว่าหลังจากได้รัฐบาลชุดใหม่แล้ว ควรมี คสช. ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปหรือไม่
ร้อยละ 48.4 เห็นว่าควรมี คสช. เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับร้อยละ 47.6
ที่เห็นว่า ไม่ควรมี คสช. เพราะควรให้รัฐบาลชุดใหม่ทำงานได้อย่างเต็มที่
ส่วนที่เหลือร้อยละ 4.0 ไม่แน่ใจ
 
                  สุดท้ายเมื่อถามว่าหากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ จะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.1 ระบุว่า “เห็นชอบ”
ขณะที่ร้อยละ 16.0 ระบุว่า “ไม่เห็นชอบ” และมีถึงร้อยละ 27.9
ระบุว่า “งดออกเสียง” ส่วนที่เหลือร้อยละ 11.0 ไม่แน่ใจ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. การรับทราบข้อมูลในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

 
ร้อยละ
ทราบค่อนข้างน้อย
88.7
ทราบค่อนข้างมาก
11.3
 
 
             2. ข้อคำถาม “คิดว่ารัฐบาล คสช. ให้สิทธิเสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ ร่างรัฐธรรมนูญมากน้อยเพียงใด”

 
ร้อยละ
เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 40.1 และมากที่สุดร้อยละ 4.8)
44.9
เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 34.5 และน้อยที่สุดร้อยละ 10.2)
44.7
ไม่แน่ใจ
10.4
 
 
             3. ข้อคำถาม “คิดว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความเป็นประชาธิปไตยหรือไม่”

 
ร้อยละ
มีความเป็นประชาธิปไตย
45.8
ไม่ค่อยมีความเป็นประชาธิปไตย
36.1
ไม่แน่ใจ
18.1
 
 
             4. ข้อคำถาม “คิดว่ารัฐบาลควรแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ว่าจะทำอย่างไร หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ”

 
ร้อยละ
ควรแจ้งล่วงหน้า เพราะประชาชนจะได้รู้ทางออกว่าเป็นอย่างไร
88.8
ไม่ควรแจ้งล่วงหน้า เพราะจะทำให้ประชาชนไขว้เขวและขาดการไตร่ตรองในร่างฯที่จะลงประชามติ
6.8
ไม่แน่ใจ
4.4
 
 
             5. ข้อคำถาม “เห็นด้วยหรือไม่ หากกำหนดหน้าที่เพิ่มเติมให้สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ทำหน้าที่ดูแล
                 ยุทธศาสตร์ชาติ แทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ”

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
32.5
ไม่เห็นด้วย
51.8
ไม่แน่ใจ
15.7
 
 
             6. ข้อคำถาม “คิดว่าภายหลังได้รัฐบาลชุดใหม่แล้ว ควรมี คสช. ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปหรือไม่”

 
ร้อยละ
ควรมี คสช. เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นอีก
48.4
ไม่ควรมี คสช. เพราะควรให้รัฐบาลชุดใหม่ทำงานได้อย่างเต็มที่
47.6
ไม่แน่ใจ
4.0
 
 
             7. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
                 ฉบับนี้หรือไม่”

 
ร้อยละ
เห็นชอบ
45.1
ไม่เห็นชอบ
16.0
งดออกเสียง
27.9
ไม่แน่ใจ
11.0
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 1) เพื่อสะท้อนความเห็นที่มีต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
                 2) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ คสช. หลังจากได้รัฐบาลชุดใหม่แล้ว
                 3) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อการเพิ่มหน้าที่ให้ ส.ว. ดูแลยุทธศาสตร์แห่งชาติ แทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วง
น้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 1-3 มีนาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 5 มีนาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
623
53.8
             หญิง
536
46.2
รวม
1,159
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
188
16.2
             31 – 40 ปี
262
22.6
             41 – 50 ปี
297
25.6
             51 – 60 ปี
285
24.6
             61 ปีขึ้นไป
127
11.0
รวม
1,159
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
734
63.3
             ปริญญาตรี
330
28.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
95
8.2
รวม
1,159
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
182
15.7
             ลูกจ้างเอกชน
292
25.2
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
448
38.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
37
3.2
             ทำงานให้ครอบครัว
2
0.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
136
11.7
             นักเรียน/ นักศึกษา
42
3.6
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
20
1.7
รวม
1,159
100.0
ภูมิภาค:
   
             กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
245
21.1
             ภาคกลาง
221
19.1
             ภาคตะวันออก
120
10.4
             ภาคเหนือ
168
14.5
             ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
258
22.2
             ภาคใต้
147
12.7
รวม
1,159
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776