analyticstracking
หัวข้อ   “ คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลังได้ร่างรัฐธรรมนูญ
คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์เพิ่มขึ้นแซงพรรคเพื่อไทย
แต่ผู้เลือกพรรค ปชป. ให้คะแนนนิยมในตัว อภิสิทธิ์ ลดลง
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความ
คิดเห็นประชาชน เรื่อง “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย หลังได้ร่างรัฐธรรมนูญ”
โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,014 คน พบว่า
 
                  คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ร้อยละ 22.7 (เพิ่มขึ้นจาก
ผลสำรวจเมื่อเดือน มกราคม 2559 ร้อยละ 3.2) แซงพรรคเพื่อไทยที่มีคะแนน
นิยมอยู่ที่ร้อยละ 19.1 (ลดลงร้อยละ 1.2)
รองลงมาคือ พรรคชาติไทยพัฒนามี
คะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 2.1พรรครักประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 1.3 และพรรคพลังชลอยู่ที่
ร้อยละ 0.8
 
                 เมื่อถามเฉพาะผู้ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ว่า “หากมีการเปลี่ยน
แปลงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ท่านชื่นชอบหรืออยากได้ใครมาเป ็นหัวหน้า
พรรค” พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 59.6 อยากได้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาเป็น
หัวหน้าพรรค (ลดลงร้อยละ 3.3)
รองลงมาร้อยละ 22.5 อยากได้ ดร.สุรินทร์
พิศสุวรรณ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3) และร้อยละ 11.0 ที่อยากได้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2) ที่เหลือร้อยละ 6.9 ไม่แน่ใจ (ลดลงร้อยละ 6.2)
 
                 และเมื่อถามด้วยคำถามเดียวกันกับฐานเสียงพรรคเพื่อไทย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 72.0 อยากได้
คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ มาเป็นหัวหน้าพรรค (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7)
รองลงมาร้อยละ 12.0 อยากได้ ดร.วีรพงษ์
รามางกูร (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8) มีเพียงร้อยละ 2.0 ที่อยากได้ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ (ลดลงร้อยละ 1.7) ส่วน
ร้อยละ 14.0 ไม่แน่ใจ (ลดลงร้อยละ11.8)
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคการเมืองใด”

จะเลือกพรรค...
สำรวจเมื่อ
ม.ค. 59
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
พ.ค. 59
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
พรรคประชาธิปัตย์
19.5
22.7
+3.2
พรรคเพื่อไทย
20.3
19.1
-1.2
พรรคชาติไทยพัฒนา
1.2
2.1
+0.9
พรรครักประเทศไทย
1.3
1.3
0.0
พรรคพลังชล
0.3
0.8
+0.5
พรรคภูมิใจไทย
0.6
0.5
-0.1
พรรคอื่นๆ
2.6
0.9
-1.7
ไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ
54.2
52.6
-1.6
 
 
             2. ข้อคำถาม “หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ท่านชื่นชอบหรืออยากได้ใคร
                 มาเป็นหัวหน้าพรรค”
  (ถามเฉพาะผู้ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์)

เลือก
สำรวจเมื่อ
ม.ค. 59
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
พ.ค. 59
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
62.9
59.6
-3.3
ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ
18.2
22.5
+4.3
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
5.8
11.0
+5.2
ไม่แน่ใจ
13.1
6.9
-6.2
 
 
             3. ข้อคำถาม “หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ท่านชื่นชอบหรืออยากได้ใคร
                 มาเป็นหัวหน้าพรรค”
  (ถามเฉพาะผู้ที่เลือกพรรคเพื่อไทย)

เลือก
สำรวจเมื่อ
ม.ค. 59
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
พ.ค. 59
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
59.3
72.0
+12.7
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร
11.2
12.0
+0.8
ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ
3.7
2.0
-1.7
ไม่แน่ใจ
25.8
14.0
-11.8
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 1) เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชน ที่มีต่อพรรคการเมืองต่างๆ
                 2) เพื่อต้องการทราบว่าอยากให้ใครมาเป็นหัวหน้าพรรค หากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
                     และพรรคเพื่อไทย
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 2 - 4 พฤษภาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 9 พฤษภาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
513
50.6
             หญิง
501
49.4
รวม
1,014
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
128
12.6
             31 – 40 ปี
212
20.9
             41 – 50 ปี
289
28.5
             51 – 60 ปี
250
24.7
             61 ปีขึ้นไป
135
13.3
รวม
1,014
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
679
67.0
             ปริญญาตรี
258
25.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
77
7.6
รวม
1,014
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
151
14.9
             ลูกจ้างเอกชน
215
21.2
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
269
26.5
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
52
5.1
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
139
13.7
             นักเรียน/ นักศึกษา
33
3.3
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
15
1.5
             เกษตรกร
140
13.8
รวม
1,014
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776