analyticstracking
หัวข้อนับถอยหลัง 7 วันก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59
นับถอยหลัง 7 วันก่อนลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ประชาชนเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ และยังไม่แน่ใจเพิ่มสูงขึ้น
ส่วนใหญ่พอใจการทำหน้าที่ของกกต.
และไม่กังวลว่าจะมีกลุ่มคนสร้างความปั่นป่วน รุนแรงใกล้วันลงประชามติ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 อีก 7 วันจะถึงวันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ นับถอยหลัง 7 วันก่อน
ลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 7 ส.ค. 59”
โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศจำนวน 2,810 คน พบว่า
 
                  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.0 พอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในการประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูลแก่ประชาชนก่อนลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
ขณะที่
ร้อยละ 25.7 พอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 8.3 ระบุว่า ไม่แน่ใจ
 
                 ทั้งนี้เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มสร้างความก่อกวน
/ปั่นป่วน ให้เกิดสถานการณ์รุนแรงในช่วงใกล้วันลงประชามติ ประชาชนร้อยละ
75.4 ระบุว่าไม่กังวล
ขณะที่ร้อยละ 22.0 ระบุว่ากังวล ที่เหลือร้อยละ 2.6 ระบุว่าไม่แน่ใจ
 
                 สำหรับความตั้งใจจะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ
ในวันที่ 7 ส.ค. 59 ที่จะถึงนี้นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.8 ตั้งใจว่าจะไป เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม
ร้อยละ 2.0
ขณะที่ร้อยละ 6.2 ตั้งใจว่าจะไม่ไป (ลดลงร้อยละ 0.9) และร้อยละ 6.0 ยังไม่แน่ใจ (ลดลงร้อยละ 1.1)
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่าหากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้หรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 48.4 ระบุว่า “เห็นชอบ” เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งที่ผ่านมา ร้อยละ 3.7
ขณะที่
ร้อยละ 7.7 ระบุว่า “ไม่เห็นชอบ” (ลดลงร้อยละ 2.1) ส่วนร้อยละ 8.5 ระบุว่า “งดออกเสียง” (ลดลงร้อยละ 3.7) และมีถึง
ร้อยละ 35.4 ระบุว่า “ไม่แน่ใจ”
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ความพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ในการประชาสัมพันธ์
                 และให้ข้อมูล แก่ประชาชนก่อนลงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

 
ร้อยละ
พอใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
   (โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 45.9 และมากที่สุดร้อยละ 20.1)
66.0
พอใจค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
   (โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 19.6 และน้อยที่สุดร้อยละ 6.1)
25.7
ไม่แน่ใจ
8.3
 
 
             2. ความกังวลว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มสร้างความก่อกวน/ปั่นป่วน ให้เกิดสถานการณ์รุนแรง
                 ในช่วงใกล้วันลงประชามติ

 
ร้อยละ
กังวล
22.0
ไม่กังวล
75.4
ไม่แน่ใจ
2.6
 
 
             3. ความตั้งใจ จะไปออกเสียงลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 ส.ค. 59

 
15 วัน ก่อน
ลงประชามติ
(ร้อยละ)
7 วัน ก่อน
ลงประชามติ
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)
ตั้งใจว่าจะไป
85.8
87.8
+ 2.0
ตั้งใจว่าจะไม่ไป
7.1
6.2
- 0.9
ไม่แน่ใจ
7.1
6.0
- 1.1
 
 
             4. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ท่านจะเห็นชอบ
                 กับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่”

 
15 วัน ก่อน
ลงประชามติ
(ร้อยละ)
7 วัน ก่อน
ลงประชามติ
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
(ร้อยละ)
เห็นชอบ
44.7
48.4
+ 3.7
ไม่เห็นชอบ
9.8
7.7
- 2.1
งดออกเสียง
12.2
8.5
- 3.7
ไม่แน่ใจ
33.3
35.4
+ 2.1
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 1) เพื่อสะท้อนความเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะไปออกเสียงลงประชามติ
                 2) เพื่อสะท้อนความเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
                 3) เพื่อทราบถึงความพึงพอใจที่มีต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
                 4) เพื่อทราบถึงความกังวลว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มสร้างความก่อกวนในช่วงใกล้วันลงประชามติ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 26 - 29 กรกฎาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 30 กรกฎาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
1,401
49.9
             หญิง
1,409
50.1
รวม
2,810
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
370
13.2
             31 – 40 ปี
654
23.2
             41 – 50 ปี
792
28.2
             51 – 60 ปี
635
22.6
             61 ปีขึ้นไป
359
12.8
รวม
2,810
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
1,832
65.2
             ปริญญาตรี
776
27.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
202
7.2
รวม
2,810
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
371
13.2
             ลูกจ้างเอกชน
652
23.2
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
1,200
42.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
96
3.4
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
396
14.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
62
2.2
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
33
1.2
รวม
2,810
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776