analyticstracking
หัวข้อผลสำรวจการคาดการณ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยแพร่ผลสำรวจ
การคาดการณ์ การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 โดยเก็บข้อมูลกับ
ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 9,564 คน พบว่า
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “ท่านจะเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่”

 
ร้อยละ
เห็นชอบ
57.3
ไม่เห็นชอบ
42.7


                  เมื่อแยกพิจารณาในแต่ละภูมิภาคจากกลุ่มผู้ที่เห็นชอบ พบว่า


ภาค
เห็นชอบ
ร้อยละ
ไม่เห็นชอบ
ร้อยละ
ใต้
68.4
31.6
ตะวันออก
58.9
41.1
กลาง
57.1
42.9
เหนือ
56.7
43.3
ตะวันออกเฉียงเหนือ
54.8
45.2
ปริมณฑล
53.9
46.1
กรุงเทพมหานคร
51.0
49.0
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 เพื่อสะท้อนความเห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 5 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 7 สิงหาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
4,818
50.4
             หญิง
4,746
49.6
รวม
9,564
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
1,285
13.4
             31 – 40 ปี
2,169
22.7
             41 – 50 ปี
2,624
27.5
             51 – 60 ปี
2,171
22.7
             61 ปีขึ้นไป
1,315
13.7
รวม
9,564
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
6,139
64.2
             ปริญญาตรี
2,718
28.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
707
7.4
รวม
9,564
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
1,280
13.4
             ลูกจ้างเอกชน
2,240
23.4
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
3,885
40.6
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
412
4.3
             ทำงานให้ครอบครัว
5
0.1
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
1,336
14.0
             นักเรียน/ นักศึกษา
244
2.6
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
162
1.6
รวม
9,564
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776