analyticstracking
หัวข้อ5 เรื่องที่ประชาชนหวังหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ
หลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ คนไทยส่วนใหญ่อยากให้รัฐเน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องเป็นอันดับแรก
ส่วนใหญ่ 47.9% เชื่อรัฐธรรมนูญปราบโกงได้แน่นอน
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 หลังจากร่างรัฐธรรมนูญผ่านการเห็นชอบของประชาชน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงสำรวจความคิดเห็น
ประชาชน เรื่อง “5 เรื่องที่ประชาชนหวังหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ”
โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,576 คน
พบว่า 5 เรื่องที่ประชาชนหวังมากที่สุดหลังรัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติ
 
อันดับที่ 1


ร้อยละ 34.3


อยากให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจดีขึ้น การลงทุน
จากต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น การค้าขาย การจ้างงาน
ในประเทศดีขึ้น ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
อันดับที่ 2

ร้อยละ 14.6

อยากให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น
ทั้งในส่วนของนักการเมืองและ ข้าราชการ
อันดับที่ 3

ร้อยละ 11.9

อยากให้บ้านเมืองสงบ ไม่มีความแตกแยก
แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ชุมนุมทางการเมือง
อันดับที่ 4

ร้อยละ 9.6

อยากให้ประเทศมีการเดินหน้าพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
ในทุกด้าน อาทิเช่นการศึกษา ความสัมพันธ์กับต่างชาติ
อันดับที่ 5 ร้อยละ 8.5 อยากให้ประเทศมีการเลือกตั้งโดยเร็ว
 
                 นอกจากนี้เมื่อถามความเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนี้ จะสามารถนำพาประเทศให้ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชั่นได้มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.9 เห็นว่าค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
ขณะที่ร้อยละ
28.1เห็นว่าค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ส่วนร้อยละ 24.0 ไม่แน่ใจ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ความหวังของประชาชนหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านการลงประชามติ
                 (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
อยากให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจดีขึ้น การลงทุนจากต่างชาติเข้ามาเพิ่มขึ้น การค้าขาย การจ้างงานในประเทศดีขึ้น ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
34.3
อยากให้ประเทศไทยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในส่วนของนักการเมืองและข้าราชการ
14.6
อยากให้บ้านเมืองสงบ ไม่มีความแตกแยก แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ชุมนุมทางการเมือง
11.9
อยากให้ประเทศมีการเดินหน้าพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องในทุกด้าน อาทิเช่นการศึกษา ความสัมพันธ์กับต่างชาติ
9.6
อยากให้ประเทศมีการเลือกตั้งโดยเร็ว
8.5
 
 
             2. ความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนี้ จะสามารถนำพาประเทศให้ปราศจากการทุจริต
                 คอร์รัปชั่นได้มากน้อย เพียงใด

 
ร้อยละ
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
   (โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 39.3 และมากที่สุดร้อยละ 8.6)
47.9
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
   (โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 15.3 และน้อยที่สุดร้อยละ 12.8)
28.1
ไม่แน่ใจ
24.0
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 1) เพื่อสะท้อนความหวังของประชาชนหลังร่างรัฐธรรมนูญผ่านการเห็นชอบประชามติ
                 2) เพื่อสะท้อนความเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนี้ จะสามารถนำพาประเทศให้ปราศจาก
                      การทุจริตคอร์รัปชั่นได้เพียงใด
                 
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถาม
แบบปลายเปิด (Open-Ended Question) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อน
บันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 1 - 3 สิงหาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 8 สิงหาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
791
50.2
             หญิง
785
49.8
รวม
1,576
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
229
14.5
             31 – 40 ปี
356
22.6
             41 – 50 ปี
408
25.9
             51 – 60 ปี
361
22.9
             61 ปีขึ้นไป
222
14.1
รวม
1,576
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
1,050
66.6
             ปริญญาตรี
427
27.1
             สูงกว่าปริญญาตรี
99
6.3
รวม
1,576
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
186
11.8
             ลูกจ้างเอกชน
390
24.8
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
650
41.3
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
75
4.8
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
195
12.4
             นักเรียน/ นักศึกษา
40
2.5
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
39
2.3
รวม
1,576
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776