analyticstracking
หัวข้อ   “ ประเมินผลงาน 2 ปี รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ครบ 2 ปี การบริหารงานรัฐบาล ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 6.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10
เพิ่มขึ้นจากเดิม 0.27 คะแนน โดยความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเกือบทุกด้าน เว้น ด้านความมั่นคงของประเทศ ที่ 7.04
คะแนน จากเดิม 7.10 คะแนน ด้านการทำหน้าที่ในฐานะนายกฯ ประชาชนพึงพอใจเฉลี่ย 7.57 คะแนน
เพิ่มขึ้น 0.33 คะแนน โดยพึงพอใจเพิ่มขึ้นทุกด้าน โดยเฉพาะความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจ พร้อมฝากถึงท่านนายกฯ
อยากให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นให้สำเร็จก่อน จัดเลือกตั้งปี 2560
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องด้วยเดือนสิงหาคมนี้ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
จะบริหารประเทศครบ 2 ปี กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี รัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน
1,197 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า
 
                  ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา เฉลี่ย 6.19 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินการทำงานรอบ 1 ปี 6 เดือน
ที่ได้ 5.92 คะแนน และรอบ 1 ปีที่ได้ 5.94 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้รัฐบาล
ได้คะแนนเพิ่มขึ้นเกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านความมั่นคงของประเทศ ที่ได้คะแนน
7.04 ลดลงจากเดิม 7.10
 
                 สำหรับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาได้คะแนนเฉลี่ย 7.57 คะแนน
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการประเมินรอบ 1 ปี 6 เดือน ที่ได้ 7.24 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้
นายกรัฐมนตรีได้คะแนนเพิ่มขึ้นในทุกด้าน และได้คะแนนมากที่สุดในด้านความเด็ดขาด
กล้าตัดสินใจ 8.23 คะแนน ส่วนด้านที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือด้านความสามารถสร้างสรรค์
ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ ได้ 6.54 คะแนน อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลง
พบว่าด้านนี้ได้คะแนนเพิ่มขึ้นสูงกว่าด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน
 
                 ส่วนเรื่องที่อยากให้ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ปฏิรูปให้สำเร็จก่อนการจัด
ให้มีการเลือกตั้งตามโรดแมป ในปี 2560 มากที่สุด คือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิดีขึ้น ได้รับสวัสดิการและค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้น ร้อยละ 24.5
รองลงมาคือแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของข้าราชการและนักการเมือง ร้อยละ 20.9 และ จัดสรรน้ำ
เพื่อการเกษตร และดูแลสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น ร้อยละ 11.1
 
 
                 โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจ ที่มีต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
                 ได้คะแนนเฉลี่ย 6.19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


ด้านที่ทำการประเมินความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม10 คะแนน)
ครบ 1 ปี รัฐบาล
ครบ 1 ปี 6
เดือน รัฐบาล
ครบ 2 ปี
รัฐบาล
เพิ่มขึ้น /
ลดลง
ด้านความมั่นคงของประเทศ
6.47
7.10
7.04
-0.06
ด้านการบริหารจัดการ
และการบังคับใช้กฎหมาย
6.78
6.33
6.68
+0.35
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
5.95
5.70
6.04
+0.34
ด้านการต่างประเทศ
5.32
5.41
5.70
+0.29
ด้านเศรษฐกิจ
5.18
5.04
5.49
+0.45
คะแนนเฉลี่ย
5.94
5.92
6.19
+0.27

               หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                            แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                 ได้คะแนนเฉลี่ย 7.57 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


ด้านที่ทำการประเมิน
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม10 คะแนน)
ครบ 1 ปี
นายกรัฐมนตรี
ครบ 1 ปี 6
เดือน รัฐบาล
ครบ 2 ปี
รัฐบาล
เพิ่มขึ้น /
ลดลง
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
7.80
7.95
8.23
+0.28
ความซื่อสัตย์สุจริต
7.55
7.67
7.93
+0.26
ความขยันทุ่มเทในการทำงาน
เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ
7.25
7.36
7.74
+0.38
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ
7.33
7.41
7.65
+0.24
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตามอำนาจหน้าที่ ที่มี
6.89
6.97
7.35
+0.38
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
หรือโครงการใหม่ๆ
5.82
6.10
6.54
+0.44
คะแนนเฉลี่ย
7.11
7.24
7.57
+0.33

               หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                            แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             3. 10 เรื่องที่อยากให้ พล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ปฏิรูปให้สำเร็จก่อน
                  การจัดให้มีการเลือกตั้งตามโรดแมป ในปี 2560 มากที่สุด
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
ให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ได้รับสวัสดิการและค่าครองชีพที่สูงขึ้น
24.5
แก้ปัญหาคอร์รัปชั่นของข้าราชการและนักการเมือง
20.9
จัดสรรน้ำเพื่อการเกษตร และดูแลสินค้าเกษตรให้มีราคาสูงขึ้น
11.1
เพิ่มบทลงโทษและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง โดยเฉพาะในคดี ข่มขืน คดียาเสพติด และ คดีคอร์รัปชั่น
10.5
ปฏิรูประบบการศึกษาของไทยให้ดีขึ้นและเท่าเทียมกันทั้งในและนอกเมือง
7.7
ให้คนในชาติมีความสามัคคี ไม่แบ่งฝ่ายทางการเมือง
5.5
ให้รัฐธรรมนูญเสร็จโดยเร็วและมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
4.7
แก้ไขปัญหายาเสพติด
3.8
ปฏิรูปวงการตำรวจ
3.2
สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ป้องกันการก่อการร้าย และดูแลชายแดนใต้
3.0
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในการบริหารประเทศ
ครบ 2 ปี ที่ผ่านมา ตลอดจนเรื่องที่ต้องการให้ปฏิรูปให้สำเร็จก่อนจัดให้มีการเลือกตั้งในปี 2560 เพื่อสะท้อนมุมมอง
ความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วง
น้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) แล้วได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 15 – 17 สิงหาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 20 สิงหาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
601
50.2
             หญิง
596
49.8
รวม
1,197
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
161
13.4
             31 – 40 ปี
263
22.0
             41 – 50 ปี
335
28.0
             51 – 60 ปี
273
22.8
             61 ปีขึ้นไป
165
13.8
รวม
1,197
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
785
65.7
             ปริญญาตรี
333
27.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
76
6.4
รวม
1,197
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
154
12.9
             ลูกจ้างเอกชน
250
20.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
533
44.5
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
46
3.8
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
160
13.4
             นักเรียน/ นักศึกษา
25
2.1
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
29
2.4
รวม
1,197
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776