analyticstracking
หัวข้อความจำเป็นของมาตรา 44 กับสถานการณ์บ้านเมือง หลังผ่านการลงประชามติร่างฯ
ประชาชน 75.0% ชี้ ม.44 ยังจำเป็นต่อสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน
56.2% เชื่อจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างชาติ
53.5% ไม่กังวลกับเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิด
เห็นประชาชน เรื่อง“ความจำเป็นของมาตรา 44 กับสถานการณ์บ้านเมือง หลังผ่าน
การลงประชามติร่างฯ”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน
1,176 คน พบว่า
 
                 เมื่อถามความเห็นว่ามาตรา 44 ยังจำเป็นหรือไม่กับสถานการณ์บ้าน
เมืองในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.0 เห็นว่ายัง “จำเป็น”
ขณะที่ร้อยละ
19.0 เห็นว่า “ไม่จำเป็น” มีเพียงร้อยละ 6.0 ไม่แน่ใจ
 
                 เมื่อถามต่อว่ามาตรา 44 จะสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความ
สงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้แก่นานาประเทศหรือไม่ ส่วนใหญ่ร้อยละ 56.2
เห็นว่าจะสร้างความเชื่อมั่น
ขณะที่ร้อยละ 30.4 เห็นว่าจะไม่สร้างความเชื่อมั่น ส่วนที่
เหลือร้อยละ 13.4 ไม่แน่ใจ
 
                 สุดท้ายเมื่อถามว่าวิตกกังวลมากน้อยเพียงใดต่อสถานการณ์ความ
ไม่สงบต่างๆ เช่น เหตุระเบิด การก่อการร้าย ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ
53.5 วิตกกังวลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
ขณะที่ร้อยละ 42.4 วิตกกังวลค่อนข้าง
มากถึงมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 4.1 ไม่แน่ใจ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “คิดว่า มาตรา 44 ยังจำเป็นหรือไม่กับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันหรือไม่”

 
ร้อยละ
จำเป็น
75.0
ไม่จำเป็น
19.0
ไม่แน่ใจ
6.0
 
 
             2. ข้อคำถาม “คิดว่า มาตรา 44 จะสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ความสงบเรียบร้อย
                 ของบ้านเมือง ให้แก่นานาประเทศหรือไม่”

 
ร้อยละ
จะสร้างความเชื่อมั่น
56.2
จะไม่สร้างความเชื่อมั่น
30.4
ไม่แน่ใจ
13.4
 
 
             3. ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ความ ไม่สงบต่างๆ เช่น เหตุระเบิด การก่อการร้าย ในประเทศไทย

 
ร้อยละ
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด
   (โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 35.0 และน้อยที่สุดร้อยละ 18.5)
53.5
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด
   (โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 33.6 และมากที่สุดร้อยละ 8.8)
42.4
ไม่แน่ใจ
4.1
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 1) เพื่อสะท้อนความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความจำเป็นของมาตรา 44
                 2) เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อมาตรา 44 จะสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์
                      ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ให้แก่นานาประเทศ
                 
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อน บันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 23 - 25 สิงหาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 27 สิงหาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
637
54.2
             หญิง
539
45.8
รวม
1,176
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
138
11.7
             31 – 40 ปี
265
22.5
             41 – 50 ปี
339
28.9
             51 – 60 ปี
288
24.5
             61 ปีขึ้นไป
146
12.4
รวม
1,176
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
748
63.6
             ปริญญาตรี
332
28.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
96
8.2
รวม
1,176
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
146
12.4
             ลูกจ้างเอกชน
250
21.3
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
506
43.0
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
80
6.8
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
144
12.2
             นักเรียน/ นักศึกษา
27
2.3
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
23
2.0
รวม
1,176
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776