analyticstracking
หัวข้อประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อการดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าว
คนไทย 44.2% ชี้ควรเพิ่มบทลงโทษอย่างอื่นด้วย นอกเหนือจากการยึดทรัพย์ กว่า 2 หมื่นล้าน
จากผู้กระทำผิดโครงการรับจำนำข้าวแบบ จีทูจี
63.4% เห็นด้วยกับการใช้ ม.44 เพราะทำให้การดำเนินคดีคืบหน้าเร็วและทำให้ความจริงปรากฏเร็วขึ้น
37.4% เชื่อว่าการดำเนินคดีส่งผลให้นักการเมืองและข้าราชการหยุดพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น
ค่อนข้างมาก และ30.6% เชื่อว่ากฎหมายไทยสามารถเอาผิดนักการเมืองได้จริง
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นของ
ประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดเห็นอย่างไรต่อการดำเนินคดีโครงการรับจำนำข้าว”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,150 คน จากทุกภูมิภาคทั่ว
ประเทศ มีผลดังนี้
 
                 ความเห็นต่อการใช้ มาตรา 44 ให้อำนาจกับกรมบังคับคดีในการตรวจสอบ คดีโครงการรับจำนำข้าว พบว่า ประชาชน ร้อยละ 63.4 เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า
จะทำให้ความจริงปรากฏเร็วขึ้น (ร้อยละ32.9) และทำให้การดำเนินคดีมีความ
คืบหน้าเร็วขึ้น (ร้อยละ 30.5)
ขณะที่ร้อยละ 36.6 ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า ควรให้
ศาลยุติธรรมดำเนินคดีไปตามกระบวนการมากกว่า (ร้อยละ 25.4) และเป็นการกลั่นแกล้ง
ทางการเมือง (ร้อยละ 11.2)
 
                 สำหรับความเห็นต่อการออกคำสั่งให้มีการยึดทรัพย์กว่า 2 หมื่นล้าน จากผู้
กระทำผิดโครงการรับจำนำข้าวในส่วนการซื้อขายข้าวแบบ จีทูจี ประชาชนร้อยละ 44.2
ระบุว่าควรเพิ่มบทลงโทษอย่างอื่น นอกเหนือจากการยึดทรัพย์
รองลงมา ร้อยละ
27.7 ระบุว่าเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายที่คุ้มค้าแล้ว และร้อยละ 14.8 ระบุว่าเป็นการ
เรียกร้องค่าเสียหายที่น้อยไป
 
                 เมื่อถามว่า “กังวลหรือไม่ว่าผลจากการดำเนินคดีว่าจะมีการสร้างความปั่นป่วนหรือการปลุกระดม จากกลุ่มผู้ที่
ไม่พอใจคำสั่งทางการปกครอง” ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.6 ระบุว่าไม่กังวล ขณะที่ร้อยละ 41.4 ระบุว่ากังวล
 
                 ด้านความเห็นต่อ การดำเนินคดี “โครงการรับจำนำข้าว”ว่าส่งผลต่อนักการเมืองและข้าราชการให้หยุดพฤติกรรม
การทุจริตคอร์รัปชั่นมากน้อยเพียงใด ประชาชนร้อยละ 37.4 เห็นว่าส่งผลค่อนข้างมาก รองลงมาร้อยละ 23.5 เห็นว่า
ส่งผลมาก และร้อยละ 21.6 เห็นว่าส่งผลค่อนข้างน้อย
 
                 ส่วนความเห็นต่อ การดำเนินคดี “โครงการรับจำนำข้าว”ว่าส่งผลอย่างไรกับสังคมไทยนั้น ประชาชน ร้อยละ
35.3 ระบุว่าทำให้นักการเมืองตระหนักถึงความสุจริตในหน้าที่
รองลงมาร้อยละ 30.6 ระบุว่าทำให้ประชาชนคิดว่า
กฎหมายสามารถเอาผิดนักการเมืองได้จริง และร้อยละ 21.9 ระบุว่าจะได้เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับการเมืองไทย
 
                 สุดท้ายเมื่อถามความพึงพอใจต่อภาพรวมความคืบหน้าในการดำเนินคดี “โครงการรับจำนำข้าว” พบว่า
ประชาชน ร้อยละ 33.1 พึงพอใจค่อนข้างมาก รองลงมาร้อยละ 29.2 พึงพอใจมาก และ ร้อยละ 27.1 พึงพอใจ
ค่อนข้างน้อย
 
 
                 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อการใช้ มาตรา 44 ให้อำนาจกับกรมบังคับคดีในการตรวจสอบคดีโครงการรับจำนำข้าว

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
   โดยให้เหตุผลว่า....
  ทำให้ความจริงปรากฏเร็วขึ้น ร้อยละ 32.9
  ทำให้การดำเนินคดีมีความคืบหน้า เร็วขึ้น ร้อยละ 30.5


63.4
ไม่เห็นด้วย
   โดยให้เหตุผลว่า....
  ควรให้ศาลยุติธรรมดำเนินคดีไปตามกระบวนการมากกว่า ร้อยละ 25.4
  เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมือง ร้อยละ 11.2


36.6
 
 
             2. ความเห็นต่อกรณีการออกคำสั่งให้มีการยึดทรัพย์กว่า 2 หมื่นล้าน จากผู้กระทำผิดโครงการ
                 รับจำนำข้าวในส่วนการซื้อขายข้าวแบบ จีทูจี

 
ร้อยละ
คิดว่าควรเพิ่มบทลงโทษอย่างอื่น นอกเหนือจากการยึดทรัพย์
44.2
คิดว่าเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายที่คุ้มค้า
27.7
คิดว่าน้อยไปควรให้ชดใช้ค่าเสียหายมากกว่านี้
14.8
คิดว่าเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายมากไป
13.3
 
 
             3. เมื่อถามว่า “กังวลหรือไม่ผลจากการดำเนินคดีว่าจะมีการสร้างความปั่นป่วนหรือการปลุกระดม
                 จากกลุ่มผู้ที่ไม่พอใจคำสั่งทางการปกครอง”

 
ร้อยละ
ไม่กังวล
58.6
กังวล
41.4
 
 
             4. ความเห็นต่อ การดำเนินคดี “โครงการรับจำนำข้าว” ว่าส่งผลต่อนักการเมืองและข้าราชการให้หยุด
                 พฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นมากน้อยเพียงใด

 
ร้อยละ
ส่งผลมาก
23.5
ส่งผลค่อนข้างมาก
37.4
ส่งผลค่อนข้างน้อย
21.6
ไม่ส่งผลเลย
17.5
 
 
             5. ความเห็นต่อ การดำเนินคดี “โครงการรับจำนำข้าว” ว่าส่งผลอย่างไรกับสังคมไทย

 
ร้อยละ
ทำให้นักการเมืองตระหนักถึงความสุจริตในหน้าที่
35.3
ทำให้ประชาชนคิดว่ากฎหมายสามารถเอาผิดนักการเมืองได้จริง
30.6
จะได้เป็นกรณีตัวอย่างสำหรับการเมืองไทย
21.9
ส่งผลต่อการใช้นโยบายประชานิยมเพื่อการหาเสียงในอนาคต
12.2
 
 
             6. ความพึงพอใจต่อภาพรวมความคืบหน้าในการดำเนินคดี โครงการรับจำนำข้าว

 
ร้อยละ
พึงพอใจมาก
29.2
พึงพอใจค่อนข้างมาก
33.1
พึงพอใจค่อนข้างน้อย
27.1
ไม่พึงพอใจเลย
10.6
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                 เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินคดี โครงการรับจำนำข้าว ในประเด็นต่างๆ
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วง
น้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                 ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 21 – 23 กันยายน 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 24 กันยายน 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
649
56.4
             หญิง
501
43.6
รวม
1,150
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
162
14.1
             31 – 40 ปี
255
22.2
             41 – 50 ปี
312
27.1
             51 – 60 ปี
281
24.4
             61 ปีขึ้นไป
140
12.2
รวม
1,150
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
756
65.7
             ปริญญาตรี
299
26.0
             สูงกว่าปริญญาตรี
95
8.3
รวม
1,150
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
141
12.3
             ลูกจ้างเอกชน
252
21.8
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
502
43.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
62
5.4
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
148
12.9
             นักเรียน/ นักศึกษา
31
2.7
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
14
1.2
รวม
1,150
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776