analyticstracking
หัวข้อธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
ภาพพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขที่อยู่ในความทรงจำของคนไทยคือ
การมีหน่วยแพทย์พระราชทานคอยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
ส่วนด้านโภชนาการคือ ทรงทดลองเพาะพันธุ์ข้าว และพระราชทานพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร
และคนไทย 78.5% ได้น้อมนำการใช้ชีวิตแบบพอเพียงมาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิต
โดยได้แรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุด
ในโลก ต่อสู้กับปัญหาความยากจน รวมถึงปัญหาด้านสาธารณสุขและด้าน
โภชนาการตลอดระยะเวลายาวนานของการครองราชย์ เพื่อให้คนไทยมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยองค์การสหประชาชาติได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลความ
สำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก จึงต่าง
ขนานนามพระองค์ว่า ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา
 
                  และเนื่องในวันที่ 27 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เป็นวันสาธารณสุข
แห่งชาติ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ :
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
จำนวน 1,266 คน พบว่า
 
                  พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งต่อสู้กับปัญหา
ความยากจน เพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.5
น้อมนำการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักคิด รู้จักกิน รู้จักประมาณตน มาปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิตมากที่สุด

รองลงมาคือ การขยันทำมาหากิน ประหยัด อดออม (ร้อยละ 67.4) และ การประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
(ร้อยละ 58.3)
 
                  เมื่อถามถึงภาพเหตุการณ์พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ก่อให้เกิด
ความซาบซึ้งและระลึกถึงมากที่สุดคือ การมีหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คอยช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร (ร้อยละ 81.0)
รองลงมาคือ ทรงห่วงใยผู้ป่วย และรับเป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์
(ร้อยละ 51.9) และการให้แพทย์ศึกษาวิจัยเพื่อควบคุมโรคเรื้อน โรคโปลิโอ โรคอหิวาตกโรค โรควัณโรค ได้สำเร็จ
 
                  สำหรับความประทับใจมากที่สุดในการทรงงานด้านโภชนาการ การสร้างแหล่งอาหารให้คนไทย
อิ่มท้อง มีสุขภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือ ทรงทดลองเพาะพันธุ์ข้าว และพระราชทานพันธุ์ข้าว เพื่อแจกจ่ายแก่
เกษตรกร (ร้อยละ 73.8)
รองลงมาคือ ทรงทดลองเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นพระองค์แรก เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้แก่คนไทย
(ร้อยละ 59.1) และทรงทดลองเลี้ยงโคนมและทรงทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เพื่อเป็นแหล่งแคลเซียมให้คนไทย (ร้อยละ 40.8)
 
 
                  โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งต่อสู้กับปัญหาความยากจน เพื่อให้คนไทยมีชีวิต
                 ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ตัวท่านน้อมนำเรื่องใดมาปฏิบัติใช้ในการดำเนิน
                 ชีวิตมากที่สุด
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรู้จักคิด รู้จักกิน รู้จักประมาณตน
78.5
การขยันทำมาหากิน ประหยัด อดออม
67.4
การประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
58.3
การตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด
53.3
การเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ปิดทองหลังพระ
39.0
การเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ ตลอดเวลา
10.3
การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้อื่น
9.9
 
 
             2. ภาพพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้ง
                 และระลึกถึงมากที่สุด
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
การมีหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่คอยช่วยเหลือ
ประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
81.0
ทรงห่วงใยผู้ป่วย และรับเป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์
51.9
การให้แพทย์ศึกษาวิจัยเพื่อควบคุมโรคเรื้อน โรคโปลิโอ โรคอหิวาตกโรค โรควัณโรค ได้สำเร็จ
39.5
การมีหน่วยทันตกรรมเพื่อช่วยเหลือปัญหาเรื่องฟันแก่เด็กนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร
36.0
การอบรมคนในหมู่บ้าน เพื่อฝึกอบรม การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การรักษาโรคอย่างง่าย
23.0
การพระราชทานเจลลี่ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นแผลในช่องปาก มะเร็งในช่องปาก
16.9
 
 
             3. ความประทับใจในการทรงงานด้านโภชนาการ การสร้างแหล่งอาหารให้คนไทยอิ่มท้อง มีสุขภาพ
                 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของในหลวงรัชกาลที่ 9
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ทรงทดลองเพาะพันธุ์ข้าว และพระราชทานพันธุ์ข้าว เพื่อแจกจ่ายแก่เกษตรกร
73.8
ทดลองเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นพระองค์แรก เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนให้แก่คนไทย
59.1
ทดลองเลี้ยงโคนมและทรงทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เพื่อเป็นแหล่งแคลเซียมให้คนไทย
40.8
ทรงนำเกลือเสริมไอโอดีนมาแจกจ่ายประชาชน เพื่อแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีน
32.1
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9
                      ซึ่งต่อสู้กับปัญหาความยากจน เพื่อให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้สร้างแรงบันดาลใจ
                      ให้ตัวท่านน้อมนำเรื่องใดมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตมากที่สุด
                  2) เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อภาพเหตุการณ์พระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดความซาบซึ้ง
                      ความระลึกถึง และความประทับใจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านสาธารณสุขและด้านโภชนาการ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้าง"แน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 21 – 22 พฤศจิกายน 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 26 พฤศจิกายน 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
614
48.5
             หญิง
652
51.5
รวม
1,266
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
162
12.8
             31 – 40 ปี
287
22.7
             41 – 50 ปี
362
28.6
             51 – 60 ปี
305
24.1
             61 ปีขึ้นไป
150
11.8
รวม
1,266
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
832
65.8
             ปริญญาตรี
322
25.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
112
8.8
รวม
1,266
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
185
14.6
             ลูกจ้างเอกชน
301
23.8
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
543
42.8
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
53
4.2
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
129
10.2
             นักเรียน/ นักศึกษา
34
2.7
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
20
1.6
รวม
1,266
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776