analyticstracking
หัวข้อธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ : รักษ์ป่า...ดิน...น้ำ สานต่องานพ่อสร้าง
คนไทยซาบซึ้งประทับใจต่อการทรงงานของในหลวง ร. ๙ ด้านการพัฒนา “ป่า” ฟื้นฟูป่าชายเลน
     ในโครงการศึกษาพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
โดยพระราชดำริการปรับปรุงพัฒนา “ดิน” ด้วยการใช้หญ้าแฝก เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     ที่คนไทยประทับใจ
และการทรงงานด้านการพัฒนา “น้ำ” ด้วยการหาแนวทางป้องกันอุทกภัย ในโครงการแก้มลิง
     เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่คนไทยประทับใจอย่างมิเสื่อมคลาย
โดยจะขอสานต่องานอนุรักษ์ ป่า ดิน น้ำ ด้วยการไม่ทำลายแหล่งน้ำ ใช้น้ำอย่างคุ้มค่า และไม่ทำลายป่า
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์ : รักษ์ป่า...
ดิน...น้ำ สานต่องานพ่อสร้าง” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศจำนวน 1,158 คน พบว่า
 
                  การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริเกี่ยวกับ “ป่า”ที่สร้างความซาบซึ้งประทับใจกับคนไทยอย่างมิ
เสื่อมคลาย คือ ทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
โดยเน้นเรื่องสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์
หญ้าทะเล (ร้อยละ 46.4)
รองลงมาคือทรงตั้งศูนย์ศึกษาตัวอย่างสาธิตการพัฒนา
ด้านการเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพ เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม อาทิ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน จังหวัด
สกลนคร (ร้อยละ 39.0) และทรงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ณ ศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการ
พัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน (ร้อยละ 35.6)
 
                  ส่วนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับ “ดิน” ที่สร้างความซาบซึ้งประทับใจอย่างมิ
เสื่อมคลาย คือ ทรงมีพระราชดำริใช้ “หญ้าแฝก” ในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม (ร้อยละ 71.0)
รองลงมาคือ โครงการ “แกล้งดิน” ใช้วิธีการทางธรรมชาติในการแก้ไขปัญหา
ดินเปรี้ยว (ร้อยละ 59.0) และ แนวพระราชดำริ “การห่มดิน”เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ ให้ดินมีความชุ่มชื้น จุลินทรีย์ทำงาน
ได้ดี ดินมีประสิทธิภาพ (ร้อยละ 33.1)
 
                  สำหรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับ “น้ำ” ที่สร้างความซาบซึ้งประทับใจให้กับ
คนไทยอย่างมิเสื่อมคลาย คือ ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยจึงทรงมีแนวพระราชดำริ “โครงการ
แก้มลิง” เพื่อกักเก็บน้ำ (ร้อยละ 66.9)
รองลงมาคือ ทรงตระหนักถึงภาวะแห้งแล้งจากความผันแปรและคลาดเคลื่อน
ของฤดูกาลตามธรรมชาตินำมาซึ่ง “โครงการฝนหลวง” (ร้อยละ 66.5) และทรงมีแนวพระราชดำริให้สร้าง เขื่อน เพื่อกักน้ำ
ให้พอเพียงสำหรับการบริโภค การเกษตร และ เพาะพันธุ์ปลา เช่น เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล (ร้อยละ 48.3)
 
                  ทั้งนี้ความตั้งใจของคนไทยในการสืบสานงานอนุรักษ์ ป่า ดิน น้ำ ตามพ่อสร้าง คือ จะไม่ทำลาย
แหล่งน้ำ โดยไม่ทิ้งขยะมูลฝอย (ร้อยละ 57.2)
รองลงมาคือ จะบริโภคน้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า (ร้อยละ 53.7)
และจะไม่ตัดไม้ทำลายป่า/นำของป่าออกมาใช้ (ร้อยละ 52.0)
 
 
                  โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับ “ป่า”
                 ที่สร้างความซาบซึ้งประทับใจอย่างมิเสื่อมคลาย
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ทรงตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จ.จันทบุรี เน้นเรื่อง
สภาพแวดล้อม การฟื้นฟูป่าชายเลนและโครงการอนุรักษ์หญ้าทะเล
46.4
ทรงตั้งศูนย์ศึกษาตัวอย่างสาธิตการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพ
เป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพิ่มเติม อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร
39.0
ทรงอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ พัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่, โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จ
ลุ่มน้ำสาขาแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน
35.6
ทรงตั้งศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
เพื่อเน้นการรักษาสภาพป่าชายเลนโดยวิธีทางธรรมชาติ
34.2
ทรงพัฒนาพื้นที่ป่าพรุ ตามโครงการศูนย์ศึกษาวิจัยธรรมชาติและป่าพรุสิรินทร
และ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
29.4
ทรงพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอันเหมาะสมแก่สภาพพื้นที่ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ โครงการห้วยองคต จังหวัดกาญจนบุรี
27.2
 
 
             2. การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับ “ดิน”
                 ที่สร้างความซาบซึ้งประทับใจอย่างมิเสื่อมคลาย
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ทรงมีพระราชดำริใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบำรุงดิน
ฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม
71.0
โครงการแกล้งดิน ใช้วิธีการทางธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
59.0
แนวพระราชดำริ “การห่มดิน” เพื่อการฟื้นฟูดินที่เสื่อมสภาพ ให้ดินมีความชุ่มชื้น
จุลินทรีย์ทำงานได้ดี ดินมีประสิทธิภาพ
33.1
ทรงฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม ตามโครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี
25.1
 
 
             3. การทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับ “น้ำ”
                 ที่สร้างความซาบซึ้งประทับใจอย่างมิเสื่อมคลาย
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ทรงตระหนักถึงความรุนแรงของอุทกภัยจึงทรงมีแนวพระราชดำริ
โครงการแก้มลิง เพื่อกักเก็บน้ำ
66.9
ทรงตระหนักถึงภาวะแห้งแล้งจากความผันแปรและคลาดเคลื่อนของฤดูกาล
ตามธรรมชาตินำมาซึ่ง โครงการฝนหลวง
66.5
ทรงมีแนวพระราชดำริให้สร้าง เขื่อน เพื่อกักน้ำให้พอเพียงสำหรับการบริโภค
การเกษตร และ เพาะพันธุ์ปลา(เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนขุนด่านปราการชล)
48.3
ทรงมีแนวพระราชดำริบำบัดน้ำเสียด้วย ตามโครงการกังหันชัยพัฒนา
และ โครงการน้ำดีไล่น้ำเสีย
30.5
ทรงมีแนวพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำโดยยึดหลักการ "เบี่ยงน้ำ" (Diversion)
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "คลองลัดโพธิ์"
23.8
ทรงมีพระราชดำริ “โครงการผันน้ำเข้าที่ส่วนพระองค์” บริเวณพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จ.อยุธยา
21.0
ทรงพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและ แหล่งอาหารแก่เกษตรกร
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาว
15.5
 
 
             4. ความตั้งใจในการสืบสานงานอนุรักษ์ ป่า ดิน น้ำ ตามพ่อสร้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ไม่ทำลายแหล่งน้ำ โดยไม่ทิ้งขยะมูลฝอย
57.2
บริโภคน้ำอย่างประหยัดคุ้มค่า
53.7
ไม่ตัดไม้ทำลายป่า/นำของป่าออกมาใช้
52.0
ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าทดแทน
46.1
ซื้อผักปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมี
36.9
นำความรู้ที่ได้จากโครงการตามแนวพระราชดำริไปปรับใช้กับที่ดินของตนเอง
33.0
รณรงค์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
22.6
ขยายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ
17.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1) เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการทรงงานของในหลวงรัชการที่ 9
                      เกี่ยวกับ ป่า ดิน น้ำ ที่สร้างความซาบซึ้งและประทับใจมิเสื่อมคลาย
                  2) เพื่อสอบถามความเห็นของประชาชนต่อความตั้งใจในการสืบสานงานอนุรักษ์ ป่า ดิน น้ำ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 29 – 30 พฤศจิกายน 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 ธันวาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
566
48.9
             หญิง
592
51.1
รวม
1,158
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
175
15.1
             31 – 40 ปี
256
22.1
             41 – 50 ปี
331
28.6
             51 – 60 ปี
226
19.6
             61 ปีขึ้นไป
169
14.6
รวม
1,158
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
729
63.4
             ปริญญาตรี
352
30.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
72
6.2
รวม
1,158
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
148
12.8
             ลูกจ้างเอกชน
266
23.0
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
490
42.3
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
44
3.8
            ทำงานให้ครอบครัว
5
0.4
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
160
13.8
             นักเรียน/ นักศึกษา
36
3.1
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
9
0.8
รวม
1,158
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776