analyticstracking
หัวข้อท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ตามทางเดินพ่อ
ช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้ คนไทยอยากเดินทางไปท่องเที่ยวศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง
และโครงการชั่งหัวมันมากที่สุด
คนไทย 72.4% เชื่อรัฐบาลลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว จะทำให้การท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น
54.4% มีการวางแผนเดินทางท่องเที่ยว แต่กังวลอุบัติเหตุบนท้องถนนและการจราจรติดขัด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการ
สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ท่องเที่ยวช่วงปีใหม่ตามทางเดินพ่อ” โดย
เก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,142 คน พบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.4 เห็นว่าการที่รัฐบาลลดหย่อนภาษีท่องเที่ยว
ภายในประเทศ จะทำให้คนออกมาท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น
ขณะที่ร้อยละ 27.6
เห็นว่าจะไม่ค่อยคึกคัก
 
                  เมื่อถามว่ามีการวางแผนเดินทางในช่วงปีใหม่หรือไม่ ส่วนใหญ่
ร้อยละ 54.4 ระบุว่า มีการวางแผนเดินทาง โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 23.8 จะไป
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด รองลงมาร้อยละ 20.0 จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด/ เยี่ยม
ญาติ และร้อยละ 10.3 จะท่องเที่ยวอยู่ภายในจังหวัด และร้อยละ 0.3 จะไป
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
ขณะที่ร้อยละ 45.6 ระบุว่าไม่มีการวางแผนเดินทาง โดย คาดว่า
จะอยู่บ้าน /เลี้ยงฉลองที่บ้านไม่ออกไปไหน
 
                  สำหรับโครงการหลวงของในหลวง ร.9 ที่ประชาชนอยากไปท่องเที่ยวมากที่สุดคือ ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง อ่างขาง (ร้อยละ 58.0)
รองลงมาคือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์ (ร้อยละ 53.3) ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงแม่สะเรียง (ร้อยละ 29.3) และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ (ร้อยละ 15.1)
 
                  ส่วนโครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 ที่อยากไปท่องเที่ยวมากที่สุดคือ โครงการชั่งหัวมัน
(ร้อยละ 52.4)
รองลงมาคือโครงการพัฒนาป่าภูหินร่องกล้า (ร้อยละ 32.4) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก (ร้อยละ 26.3)
และ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน (ร้อยละ 22.4)
 
                  สุดท้ายเมื่อถามถึงเรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่อันดับแรกคือ
อุบัติเหตุบนท้องถนน (ร้อยละ 42.0)
รองลงมาคือ การจราจรที่ติดขัด (ร้อยละ 39.5) ความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว
(ร้อยละ 12.4) และที่พัก อาหาร ราคาแพง (ร้อยละ 3.9)
 
 
                  โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “คิดว่าการที่รัฐบาลลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวภายในประเทศ จะทำให้การท่องเที่ยว
                 เป็นอย่างไร”


 
ร้อยละ
คิดว่าจะคึกคักมากขึ้น กระตุ้นให้คนออกมาท่องเที่ยวมากขึ้น
72.4
คิดว่าจะไม่ค่อยคึกคัก
27.6
 
 
             2. การวางแผนเดินทางในช่วงปีใหม่
                


 
ร้อยละ
มีการวางแผนเดินทาง
  โดย ร้อยละ 23.8 จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด  
  ร้อยละ 20.0 จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ  
  ร้อยละ 10.3 จะท่องเที่ยวอยู่ภายในจังหวัด  
  ร้อยละ 0.3 จะไปท่องเที่ยวต่างประเทศ  
54.4
ไม่มีการวางแผนเดินทาง โดย คาดว่าจะอยู่บ้าน /เลี้ยงฉลองที่บ้านไม่ออกไปไหน
45.6
 
 
             3. โครงการหลวงของในหลวง ร.9 ที่อยากไปท่องเที่ยวมากที่สุด (5 อันดับแรก)
                      (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง
58.0
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินทนนท์
53.3
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง
29.3
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ
15.1
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
7.4
 
 
             4. โครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.9 ที่อยากไปท่องเที่ยวมากที่สุด (5 อันดับแรก)
                      (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
โครงการชั่งหัวมัน
52.4
โครงการพัฒนาป่าภูหินร่องกล้า
32.4
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าสัก
26.3
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
22.4
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
19.5
 
 
             5. เรื่องที่กังวลมากที่สุด หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่

 
ร้อยละ
อุบัติเหตุบนท้องถนน
42.0
การจราจรที่ติดขัด
39.5
ความแออัดของคนในสถานที่เที่ยว
12.4
ที่พัก อาหาร ราคาแพง
3.9
การก่อการร้าย วางระเบิด สร้างสถานการณ์
2.2
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  1) เพื่อต้องการทราบถึงการวางแผนเดินทางของประชาชนในช่วงปีใหม่

                  2) เพื่อต้องการทราบความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการลดหย่อนภาษีท่องเที่ยวภายในประเทศ
                      จะทำให้การท่องเที่ยวเป็นอย่างไร
                  3) เพื่อต้องการทราบถึงโครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ ที่ประชาชนอยากไปท่องเที่ยวมากที่สุด
                  4) เพื่อสะท้อนถึงเรื่องที่ประชาชนกังวล หากต้องเดินทางในช่วงปีใหม่
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 13 - 16 ธันวาคม 2559
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 24 ธันวาคม 2559
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
572
50.1
             หญิง
570
49.9
รวม
1,142
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
175
15.3
             31 – 40 ปี
259
22.7
             41 – 50 ปี
330
28.9
             51 – 60 ปี
262
22.9
             61 ปีขึ้นไป
116
10.2
รวม
1,142
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
712
62.3
             ปริญญาตรี
349
30.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
81
7.1
รวม
1,142
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
176
15.4
             ลูกจ้างเอกชน
266
23.3
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
448
39.2
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
44
3.9
            ทำงานให้ครอบครัว
2
0.2
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
157
13.7
             นักเรียน/ นักศึกษา
28
2.5
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
21
1.8
รวม
1,142
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776