analyticstracking
หัวข้อเสียงเล็กๆ จากเด็กไทย ถึงผู้ใหญ่ในปี 60
เสียงเล็กๆ จากเด็กไทยปีนี้ ร้อยละ 53.1 อยากให้พ่อแม่มีเวลาพาไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ
ร้อยละ 55.8 อยากให้คุณครูที่โรงเรียนสอนสนุกๆ จะได้ไม่ง่วงในชั้นเรียน
พร้อมระบุอยากได้ สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต เป็นของขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี
โดยจะเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน จะมอบรอยยิ้มและกำลังใจ เป็นของขวัญแด่นายกรัฐมนตรี
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 14 มกราคมนี้ ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์
โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่อง “เสียงเล็กๆ
ของเด็กไทย ถึงผู้ใหญ่ในปี 60”
โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ
และปริมณฑล จำนวน 1,209 คน พบว่า
 
                  เรื่องที่เด็กๆ อยากบอกพ่อแม่ ผู้ปกครอง เนื่องในวันเด็ก มากที่สุด
ร้อยละ 53.1 คือ อยากให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวหรือทำกิจกรรม
ร่วมกันบ่อยๆ
รองลงมาร้อยละ 41.1 คือ ไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกัน และร้อยละ 40.5
ไม่อยากให้พ่อแม่พูดเปรียบเทียบกับลูกคนอื่น
 
                  ส่วนเรื่องที่เด็กๆ อยากบอกคุณครู และอาจารย์ในโรงเรียนมากที่สุด
ร้อยละ 55.8 อยากให้คุณครูสอนสนุกๆ จะได้ไม่ง่วงในชั้นเรียน
รองลงมาร้อยละ
48.9 อยากให้คุณครูให้การบ้าน/งานน้อยลง และร้อยละ 47.9 อยากให้คุณครูสอนและ
อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ
 
                  เมื่อถามถึงของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรีมากที่สุด ร้อยละ 16.9 คือ สมาร์ทโฟน
และ แท็บเล็ต
รองลงมา ร้อยละ 9.7 อยากได้ตุ๊กตาโดราเอม่อน มิกกี้เม้าส์ และร้อยละ 9.4 อยากได้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค
 
                  และถามเด็กๆ กลับไปว่าอยากมอบอะไรเพื่อเป็นของขวัญให้กับนายกรัฐมนตรีบ้าง เด็กๆส่วนใหญ่
ร้อยละ 41.5 บอกว่า เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
รองลงมาร้อยละ 16.9 ขอมอบรอยยิ้ม
ความรัก และกำลังใจให้นายกฯ สู้ๆ และร้อยละ 10.9 ขอมอบคำอวยพรให้นายกฯ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง
 
 
                  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
             1. 10 เรื่องที่เด็กๆ อยากบอกกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ คือ

 
ร้อยละ
ไปเที่ยว/ทำกิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ
53.1
ไม่อยากให้พ่อแม่ทะเลาะกัน
41.1
ไม่อยากให้เปรียบเทียบกับลูกคนอื่น
40.5
ไม่อยากให้บ่นเรื่องเดิมๆ
38.7
อยากให้เลิกเหล้า/บุหรี่
38.2
ไม่อยากให้ห้ามนู่น ห้ามนี่ มากไป
33.1
ขอลูกคิดเองบ้าง
30.1
อยากขอค่าขนมเพิ่ม
28.3
ไม่อยากให้กลับบ้านดึก
27.4
ขอเวลาอยู่กับลูกบ้าง
25.4
 
 
             2. 10 เรื่องที่เด็กๆ อยากบอกกับคุณครู/อาจารย์ที่โรงเรียน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ คือ

 
ร้อยละ
อยากให้สอนสนุกๆจะได้ไม่ง่วง
55.8
ให้การบ้าน/งานน้อยลง
48.9
อยากให้สอนและอธิบายเนื้อหาให้เข้าใจ
17.9
อยากให้มีกิจกรรมในวิชาเรียน
45.9
อยากให้ออกข้อสอบง่ายๆ
42.9
ไม่อยากให้สอนเกินเวลา
39.9
อยากให้สนใจเด็กเก่งและไม่เก่งเท่าๆกัน
36.5
ไม่อยากให้ดุ/ซีเรียสกับกฎระเบียบโรงเรียนมากเกินไป
34.8
อยากให้สอนช้าๆหนูตามไม่ทัน
29.4
ไม่อยากให้กดคะแนน
29.4
อยากให้พูดเพราะเป็นกันเอง
29.4
 
 
             3. 10 ของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากนายกรัฐมานตรี มากที่สุด (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
อยากได้สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
16.9
อยากได้ตุ๊กตาโดราเอม่อน มิกกี้เม้าส์
9.7
อยากได้คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค
9.4
อยากได้ของเล่น หุ่นยนต์ รถบังคับ เครื่องบินบังคับ
9.4
อยากให้บริหารประเทศให้สงบสุขเพื่อความมั่นคงของประเทศ
7.8
อยากได้จักรยาน
6.9
อยากได้ทุนการศึกษา เรียนฟรี
6.0
อยากให้ลดกฎระเบียบของโรงเรียนและให้ครูสอนน้อยลง
5.9
อยากได้อุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบอล ชุดกีฬา รองเท้ากีฬา
4.2
อยากได้เงินไปให้พ่อแม่
3.7
 
 
             4. 10 ของขวัญ ที่เด็กๆ อยากมอบให้นายกรัฐมนตรีมากที่สุด (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อประเทศ
41.5
รอยยิ้ม ความรัก และกำลังใจให้นายกฯ สู้ๆ
16.9
คำอวยพรให้นายกฯ มีความสุข สุขภาพแข็งแรง
10.9
ให้ดอกไม้ และพวงมาลัย
6.4
ให้ตุ๊กตา
4.3
จะรักและสามัคคีกัน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข
3.6
ให้กระเช้าของขวัญ ซุปไก่สกัด รังนก ผลไม้
2.7
อยากมอบเงิน
1.8
นาฬิกาข้อมือ
1.2
ไอโฟน แท็บเล็ต
1.0
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กอายุ 6 -14 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องที่เด็กอยากบอกพ่อแม่ ผู้ปกครอง และคุณครูที่โรงเรียน
รวมถึงของขวัญวันเด็กที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรีและของขวัญอยากมอบให้กับนายกรัฐมนตรี เพื่อสะท้อน
มุมมองความคิดเห็นของเด็กให้ผู้ใหญ่ในสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาประเทศต่อไป
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 6-14 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
ทั้งโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล และสังกัดเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน
ชั้นกลางและชั้นนอก ได้แก่ เขตดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางขุนเทียน บางเขน บางซื่อ บางบอน บางพลัด บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน
ประเวศ ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวงและสาทร ส่วนปริมณฑลได้แก่ นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมาย
ที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,209 คน เป็นเพศชายร้อยละ 48.1 และเพศหญิงร้อยละ 51.9
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิด
(Open Ended) จากนั้นจึงได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 10-12 มกราคม 2560
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 14 มกราคม 2560
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
581
48.1
             หญิง
628
51.9
รวม
1,209
100.0
อายุ:
 
 
             6 – 8 ปี
154
12.7
             9 – 11 ปี
350
28.9
             12 – 14 ปี
705
58.4
รวม
1,209
100.0
การศึกษา:
 
 
             ประถมศึกษา
585
48.4
             มัธยมศึกษา
624
51.6
รวม
1,209
100.0
สังกัดของโรงเรียน:
   
             รัฐบาล
935
77.3
             เอกชน
274
22.7
รวม
1,209
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776