analyticstracking
หัวข้อคะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย ปี 2560
คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทย ปี 2560 เพิ่มขึ้น
61.8% ยังสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ เป็นนายกฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.2
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คะแนนนิยมพรรคการเมืองไทย ปี 2560” โดยเก็บ
ข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,216 คน พบว่า
 
                 คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์อยู่ที่ร้อยละ 17.5 (เพิ่มขึ้นจากผล
สำรวจเมื่อเดือนกันยายน 2559 ร้อยละ 0.6) รองลงมาคือพรรคเพื่อไทยที่มี คะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 15.7 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4)
พรรคชาติไทยพัฒนามีคะแนนนิยม
อยู่ที่ร้อยละ 1.9 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7) พรรครักประเทศไทยมีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 1.4
(เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5) และพรรคพลังชลมีคะแนนนิยมอยู่ที่ร้อยละ 0.4 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1)
 
                  เมื่อถามว่า “หากวันนี้ มีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะ
ออกเสียงสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่” พบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 ระบุว่าจะ “สนับสนุน” (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อเดือน
กุมภาพันธ์2559 ร้อยละ 3.2) ขณะที่ร้อยละ17.9 ระบุว่าจะ “ไม่สนับสนุน”
ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.3 งดออกเสียง
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “หากวันนี้เป็นวันเลือกตั้งจะเลือกพรรคการเมืองใด”

จะเลือกพรรค...
สำรวจเมื่อ
ก.ย. 59
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
ม.ค. 60
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
พรรคประชาธิปัตย์
16.9
17.5
+0.6
พรรคเพื่อไทย
15.3
15.7
+0.4
พรรคชาติไทยพัฒนา
1.2
1.9
+0.7
พรรครักประเทศไทย
0.9
1.4
+0.5
พรรคพลังชล
0.3
0.4
+0.1
พรรคภูมิใจไทย
0.9
0.3
-0.6
พรรคอื่นๆ
1.4
2.8
+1.4
ไม่แน่ใจ/ยังไม่ตัดสินใจ
63.1
60.0
-3.1
 
 
             2. ข้อคำถาม “หากวันนี้ ท่านมีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ท่านจะออกเสียงสนับสนุน
                 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่”


จะเลือกพรรค...
สำรวจเมื่อ
ก.พ.2559
(ร้อยละ)
สำรวจเมื่อ
ม.ค.2560
(ร้อยละ)
เพิ่มขึ้น / ลดลง
(ร้อยละ)
สนับสนุน
58.6
61.8
+3.2
ไม่สนับสนุน
21.8
17.9
-3.9
งดออกเสียง
19.6
20.3
+0.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์:
                 1) เพื่อสะท้อนความนิยมของประชาชน ที่มีต่อพรรคการเมืองต่างๆ
                 2) เพื่อสะท้อนเสียงสนับสนุน พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) และแบบ
เลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 17 – 18 มกราคม 2560
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 22 มกราคม 2560
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
656
53.9
             หญิง
560
46.1
รวม
1,216
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
175
14.4
             31 – 40 ปี
256
21.1
             41 – 50 ปี
321
26.4
             51 – 60 ปี
286
23.5
             61 ปีขึ้นไป
178
14.6
รวม
1,216
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
773
63.6
             ปริญญาตรี
361
29.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
82
6.7
รวม
1,216
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
152
12.5
             ลูกจ้างเอกชน
266
21.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
522
43.0
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
45
3.7
            ทำงานให้ครอบครัว
3
0.2
             พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ
178
14.6
             นักเรียน/ นักศึกษา
31
2.5
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
19
1.6
รวม
1,216
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776