analyticstracking
หัวข้อ   “ ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                  ประเมินผลการบริหารงานรัฐบาลครบ 4 ปี ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 5.06 คะแนน
        จากคะแนนเต็ม 10 โดยให้คะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของ พล.อ.
        ประยุทธ์ จันทร์โอชา เฉลี่ย 6.40 คะแนน
                  สำหรับผลงานของรัฐบาลตลอด 4 ปี ที่โดดเด่นมากที่สุดในสายตาประชาชนคือ การดูแลผู้มีรายได้
        น้อยผ่านโครงการประชารัฐ และการทำให้ประเทศชาติมีความสงบสุขมั่นคงไม่มีการชุมนุม
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  ด้วยในเดือนสิงหาคมนี้ รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
จะบริหารประเทศครบ 4 ปี กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้
ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 4 ปี รัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,276 คน
จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า
 
                  ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 4 ปีเฉลี่ย 5.06 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10
คะแนนโดยด้านที่มีคะแนนมากที่สุดคือ ด้านความมั่นคงของประเทศที่ได้ 6.14
คะแนน
รองลงมาคือ ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย ได้ 5.51 คะแนน
และด้านสังคมและคุณภาพชีวิตได้ 5.03 คะแนน
 
                  สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชาในช่วง 4 ปีประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 6.40 คะแนน
โดยด้านที่มีคะแนนมากที่สุดคือด้านความเด็ดขาดกล้าตัดสินใจที่ได้ 7.02 คะแนน

รองลงมาคือด้านความซื่อสัตย์สุจริตได้ 6.81 คะแนนและความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศได้
6.70 คะแนน
 
                 ทั้งนี้ตลอด 4 ปีที่ผ่านมาผลงานหรือนโยบายของรัฐบาลที่โดดเด่นมากที่สุดในสายตาประชาชน
คือการดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการประชารัฐเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 23.4
รองลงมาคือทำให้
ประเทศชาติมีความสงบสุขมั่นคงไม่มีการชุมนุม ร้อยละ 20.5 และมีการปราบปราบคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ร้อยละ 13.7
 
                  ส่วนเรื่องที่คาดหวังจากการทำงานของรัฐบาล ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา แต่ยังทำไม่สำเร็จคือเรื่องปัญหา
เศรษฐกิจร้อยละ 52.2
รองลงมาคือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำร้อยละ 11.8 และการจัดให้มีการเลือกตั้งร้อยละ 8.3
 
                 โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. คะแนนความพึงพอใจ ที่มีต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล ในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา
                 ได้คะแนนเฉลี่ย 5.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


ด้านที่ทำการประเมินความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล
(เต็ม10 คะแนน)
ครบ 1 ปี
ครบ 2 ปี
ครบ 3 ปี
ครบ 4 ปี
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ด้านความมั่นคงของประเทศ
6.47
7.04
6.38
6.14
-0.24
ด้านการบริหารจัดการ
และการบังคับใช้กฎหมาย
6.78
6.68
5.75
5.51
-0.24
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
5.95
6.04
5.30
5.03
-0.27
ด้านการต่างประเทศ
5.32
5.70
5.09
5.02
-0.07
ด้านเศรษฐกิจ
5.18
5.49
3.85
3.60
-0.25
คะแนนเฉลี่ย
5.94
6.19
5.27
5.06
-0.21

               หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                            แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             2. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
                 ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ได้คะแนนเฉลี่ย 6.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน


ด้านที่ทำการประเมิน
ความพึงพอใจ
คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะนายกรัฐมนตรี (เต็ม10 คะแนน)
ครบ 1 ปี
ครบ 2 ปี
ครบ 3 ปี
ครบ 4 ปี
เพิ่มขึ้น/
ลดลง
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ
7.80
8.23
7.61
7.02
-0.59
ความซื่อสัตย์สุจริต
7.55
7.93
7.48
6.81
-0.67
ความขยันทุ่มเทในการทำงาน
เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ
7.25
7.74
7.14
6.70
-0.44
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ
7.33
7.65
7.01
6.21
-0.80
ความสามารถในการบริหารจัดการ
ตามอำนาจหน้าที่ ที่มี
6.89
7.35
6.73
6.17
-0.56
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงาน
หรือโครงการใหม่ๆ
5.82
6.54
6.02
5.47
-0.55
คะแนนเฉลี่ย
7.11
7.57
7.00
6.40
-0.60

               หมายเหตุ การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน
                            แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน
 
 
             3.ผลงานหรือนโยบายของรัฐบาล ตลอด 4 ปี ที่โดดเด่นมากที่สุด 5 อันดับแรก
                  
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

 
ร้อยละ
การดูแลผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการประชารัฐ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
23.4
ทำให้ประเทศชาติมีความสงบสุข มั่นคง ไม่มีการชุมนุม
20.5
มีการปราบปราบคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง
13.7
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างเด็ดขาด
8.4
โครงการทำถนน สร้างทาง รถไฟฟ้า คืบหน้าอย่างรวดเร็ว
8.2
 
 
             4. เรื่องที่คาดหวังจากการทำงานของรัฐบาล ตลอด 4 ปี ที่ผ่านมา แต่ยังทำไม่สำเร็จ 5 อันดับแรก

 
ร้อยละ
เรื่องปัญหาเศรษฐกิจ
52.2
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
11.8
การจัดให้มีการเลือกตั้ง
8.3
การปราบคอร์รัปชั่นให้หมดไป
5.6
การช่วยเหลือของรัฐยังไม่ถึงคนระดับรากหญ้าจริงๆ
3.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในการบริหาร
ประเทศครบ 4 ปีที่ผ่านมา ตลอดจนผลงานที่โดดเด่นและเรื่องที่ประชาชนคาดหวังแต่ยังทำไม่สำเร็จเพื่อสะท้อน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธี
การถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน
ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเองโดยอิสระ (Open Ended)
แล้วได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 1-3 สิงหาคม 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 สิงหาคม 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
660
51.7
             หญิง
616
48.3
รวม
1,276
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
114
8.9
             31 – 40 ปี
214
16.8
             41 – 50 ปี
376
29.5
             51 – 60 ปี
325
25.4
             61 ปีขึ้นไป
247
19.4
รวม
1,276
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
794
62.2
             ปริญญาตรี
377
29.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
105
8.2
รวม
1,276
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
144
11.3
             ลูกจ้างเอกชน
282
22.1
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
551
43.1
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
70
5.5
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
198
15.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
16
1.3
             ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม
15
1.2
รวม
1,276
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776