analyticstracking
หัวข้อ   “ ของขวัญปีใหม่ที่คนไทยอยากได้จาก นายกฯ
                  ประชาชนร้อยละ 30.8 ระบุว่า อยากให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เพื่อเป็น
        ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ทั้งนี้ร้อยละ 30.4 ระบุว่า จะมอบรอยยิ้มและกำลังใจ เพื่อเป็นของขวัญ
        ปีใหม่ให้แด่นายกฯ เช่นกัน
                  พร้อมเผยสิ่งที่ตั้งมั่นและตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้ว่า จะตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียน ทำตามหน้าที่ของ
        ตนเองให้ดีที่สุด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“ของขวัญปีใหม่ที่คนไทยอยากได้จาก นายกฯ”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 1,194 คน พบว่า
 
                 ของขวัญปีใหม่ 2562 ที่ประชาชนอยากได้จากนายกรัฐมนตรี
เป็นอันดับแรกคือ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว ร้อยละ 30.8
รองลงมา คือ
อยากให้บริหารเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้นร้อยละ 25.2 และ อยากให้ดูแลประเทศ
ให้มีความสงบสุข ร้อยละ 7.5
 
                 เมื่อถามว่าอยากมอบอะไรเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ พล.อ. ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 30.4 ระบุว่า อยากมอบ
กำลังใจและรอยยิ้ม
รองลงมาร้อยละ 18.7 ระบุว่าจะอวยพรขอให้มีสุขภาพแข็งแรง และ
ร้อยละ 13.6 ระบุว่า จะให้ดอกไม้ ช่อดอกไม้
 
                  สำหรับสิ่งที่ประชาชนตั้งมั่นและตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้มากที่สุด
ร้อยละ 24.8 ระบุว่าจะตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียน ทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
รองลงมาร้อยละ 13.0 ระบุว่า
จะทำความดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม และร้อยละ 11.7 ระบุว่าจะตั้งใจเก็บออมเงินให้ได้เยอะๆ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ของขวัญปีใหม่ที่อยากได้จาก นายกรัฐมนตรี มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                  (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

                 

 
ร้อยละ
อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว และบริสุทธิ์ยุติธรรม
30.8
อยากให้บริหารเศรษฐกิจภายในประเทศให้ดีขึ้น
25.2
อยากให้ดูแลประเทศให้มีความสงบสุข
7.5
อยากให้เพิ่มเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนและดูแลให้ได้รับทั่วถึงกัน
7.1
อยากให้พัฒนาประเทศให้ดียิ่งๆขึ้นไป
5.7
 
 
             2. ของขวัญปีใหม่ที่อยากมอบให้กับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก คือ
                  (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

                 

 
ร้อยละ
ให้รอยยิ้มและให้กำลังใจ นายกรัฐมนตรี
30.4
อวยพรขอให้มีสุขภาพแข็งแรง
18.7
ให้ดอกไม้ ช่อดอกไม้
13.6
จะเป็นคนดีของสังคมและตั้งใจทำงาน
12.9
จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
9.3
 
 
             3. สิ่งที่ตั้งมั่นและตั้งใจจะทำปีใหม่ 2562 มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ
                  (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

                 

 
ร้อยละ
จะตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียน ทำตามหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
24.8
จะทำความดี มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
13.0
จะตั้งใจเก็บออมเงินให้ได้เยอะๆ
11.7
จะตั้งใจออกกำลังกาย ลดความอ้วน ทำให้สุขภาพแข็งแรง
9.3
จะหมั่นทำบุญตามที่ต่างๆ และบริจาคสิ่งของ
8.4
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับสิ่งตั้งใจจะทำในปีใหม่นี้ ของขวัญที่อยากมอบให้
นายกรัฐมนตรีและของขวัญที่อยากได้จากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันปีใหม่ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของ
ประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ระเบียบวิธีการสำรวจ:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล
โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มถนนและประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์
อย่างเป็นระบบ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,194 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.7 และเพศหญิงร้อยละ 50.3
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
ที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุ
คำตอบเอง โดยอิสระ (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูล
และประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 6 -11 ธันวาคม 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 1 มกราคม 2562
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
594
49.7
             หญิง
600
50.3
รวม
1,194
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
288
24.1
             31 – 40 ปี
227
19.0
             41 – 50 ปี
257
21.5
             51 – 60 ปี
237
19.9
             61 ปีขึ้นไป
185
15.5
รวม
1,194
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
719
60.2
             ปริญญาตรี
408
34.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
67
5.6
รวม
1,194
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
161
13.5
             ลูกจ้างเอกชน
329
27.5
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
378
31.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
54
4.5
             ทำงานให้ครอบครัว
13
1.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
127
10.6
             นักเรียน/ นักศึกษา
106
8.9
             ว่างงาน
26
2.2
รวม
1,194
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776