analyticstracking
หัวข้อ   “ คนกรุงฯ วางแผนทำอะไร ในช่วงปีใหม่
คนกรุงฯ ส่วนใหญ่ 64% มีแผนจะเดินทางไปต่างจังหวัด

42.9% ตั้งใจจะอยู่สังสรรค์กับครอบครัวในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนกรุงฯ วางแผนทำอะไร ในช่วงปีใหม่” โดย
เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน
1,181 คน พบว่า
 
                  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 64.0 มีแผนที่จะไปต่างจังหวัด ไปท่องเที่ยว / กลับบ้านเกิด เยี่ยมญาติ ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ รองลงมา
ร้อยละ 41.7 มีแผนที่จะไปเข้าวัดทำบุญ ร้อยละ 20.8 มีแผนที่จะไปช้อปปิ้ง กินข้าว
ตามร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และร้อยละ 1.9 มีแผนที่จะไปต่างประเทศ ขณะที่ร้อยละ
22.9 ไม่มีแผนที่จะไปไหน จะอยู่บ้าน
 
                 เมื่อถามว่า “ตั้งใจจะทำกิจกรรมอะไรในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”
พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.9 ตั้งใจจะอยู่สังสรรค์กับครอบครัว พ่อแม่ ญาติ
พี่น้อง
รองลงมาร้อยละ 21.7 ตั้งใจจะทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ร้อยละ 19.1 ตั้งใจ
จะสวดมนต์ข้ามปี และร้อยละ 7.2 เคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ 2019 ตามสถานที่ต่างๆ
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “มีแผนที่จะทำอะไร ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ (30 ธ.ค. – 2 ม.ค.)”
                  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

                 

 
ร้อยละ
มีแผนที่จะไปต่างจังหวัด ไปท่องเที่ยว / กลับบ้านเกิด เยี่ยมญาติ
64.0
มีแผนที่จะไปเข้าวัดทำบุญ
41.7
มีแผนที่จะไปช้อปปิ้ง กินข้าวตามร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า
20.8
มีแผนที่จะไปต่างประเทศ
1.9
ไม่มีแผนที่จะไปไหน จะอยู่บ้าน
22.9
 
 
             2. ข้อคำถาม “ท่านตั้งใจจะทำกิจกรรมอะไรในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”
                 

 
ร้อยละ
อยู่สังสรรค์กับครอบครัว พ่อแม่ ญาติพี่น้อง
42.9
ทำบุญไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล
21.7
สวดมนต์ข้ามปี
19.1
เคาท์ดาวน์ร่วมฉลองขึ้นปีใหม่ 2019 ตามสถานที่ต่างๆ
7.2
อื่นๆ อาทิเช่น ต้องทำงาน นอนอยู่บ้านเฉยๆ
5.2
อยู่สังสรรค์กับคนรัก / เพื่อน
3.9
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 1) เพื่อต้องการทราบแผนที่จะทำในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ (30 ธ.ค. – 2 ม.ค.)
                 2) เพื่อต้องการทราบกิจกรรมที่จะทำในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชน ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 15 เขต
จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย จตุจักร ดินแดง บางกอกน้อย บางกะปิ
บางขุนเทียน บางเขน บางซื่อ ปทุมวัน ประเวศ พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ และปริมณฑล 3 จังหวัด
ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้น
ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,181 คน
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้น
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 11 – 14 ธันวาคม 2561
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 29 ธันวาคม 2561
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
587
49.7
             หญิง
594
50.3
รวม
1,181
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
278
23.4
             31 – 40 ปี
256
21.7
             41 – 50 ปี
224
19.0
             51 – 60 ปี
231
19.6
             61 ปีขึ้นไป
192
16.3
รวม
1,181
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
697
59.0
             ปริญญาตรี
403
34.1
             สูงกว่าปริญญาตรี
81
6.9
รวม
1,181
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
164
13.9
             ลูกจ้างเอกชน
342
29.0
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว
346
29.3
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
59
5.0
             ทำงานให้ครอบครัว
13
1.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
162
13.7
             นักเรียน/ นักศึกษา
68
5.8
             ว่างงาน
27
2.2
รวม
1,181
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776