analyticstracking
หัวข้อ   “ รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตาประชาชน
                  ประชาชน 43.6% มองอนุทิน ชาญวีรกูลมีผลงานเด่นสุดในไตรมาสแรก
อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 3 อุตตม สาวนายน
อันดับ 4 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และ อันดับ5 มนัญญา ไทยเศรษฐ์
ส่วนโครงการหรือผลงานที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ โครงการชิม ช้อป ใช้
รองลงมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกัญชาเพื่อการแพทย์
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นไตรมาสแรก ในสายตา
ประชาชน”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,199 คน
พบว่า
 
                  โครงการหรือผลงานที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดในไตรมาสแรก
ของการบริหารงานรัฐบาลคือ ชิม ช้อป ใช้ เฟส 1 และ เฟส 2 คิดเป็นร้อยละ
31.5
รองลงมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คิดเป็นร้อยละ 30.7 กัญชาเพื่อการแพทย์ คิดเป็น ร้อยละ 28.4 ยกระดับ อสม.หมอประจำบ้าน คิดเป็นร้อยละ 28.1 และรถไฟฟ้าความเร็วสูง
เชื่อม 3 สนามบิน คิดเป็นร้อยละ 25.9
 
                  สำหรับรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ อนุทิน
ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข) คิดเป็นร้อยละ
43.6
รองลงมาคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวง
กลาโหม) คิดเป็นร้อยละ 25.4 อุตตม สาวนายน (รมว.กระทรวงการคลัง) คิดเป็นร้อยละ
19.6 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์) คิดเป็นร้อยละ
17.5 และมนัญญา ไทยเศรษฐ์ (รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) คิดเป็นร้อยละ 15.3
 
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้
 
             1. โครงการหรือผลงานที่ชื่นชอบมากที่สุดในไตรมาสแรกของการบริหารงานรัฐบาล (10 อันดับแรก)
                  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
ชิม ช้อป ใช้ เฟส 1 และ เฟส 2
31.5
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
30.7
กัญชาเพื่อการแพทย์
28.4
ยกระดับ อสม.หมอประจำบ้าน
28.1
รถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
25.9
แบน 3 สารพิษการเกษตร
24.7
ประกันรายได้ยางพารา
20.1
ปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลครูเอกชน
14.4
การเรียนการสอนโค๊ดดิ้ง
12.2
โครงการ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย
8.8
 
 
             2. รัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด (10 อันดับแรก) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
                 

 
ร้อยละ
อนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข)
43.6
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม)
25.4
อุตตม สาวนายน (รมว.กระทรวงการคลัง)
19.6
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์)
17.5
มนัญญา ไทยเศรษฐ์ (รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
15.3
เฉลิมชัย ศรีอ่อน (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
8.2
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ (รมว.กระทรวงคมนาคม)
7.7
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รมว. กระทรวงมหาดไทย)
6.2
วราวุธ ศิลปอาชา (รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
5.8
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
5.6
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 1) เพื่อสะท้อนถึงโครงการหรือผลงานที่ชื่นชอบมากที่สุดในไตรมาสแรกของการบริหารงานรัฐบาล
                 2) เพื่อสะท้อนถึงรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 28-29 ตุลาคม 2562
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 2 พฤศจิกายน 2562
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
660
55.0
             หญิง
539
45.0
รวม
1,199
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
100
8.3
             31 – 40 ปี
189
15.8
             41 – 50 ปี
324
27.0
             51 – 60 ปี
347
29.0
             61 ปีขึ้นไป
239
19.9
รวม
1,199
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
744
62.1
             ปริญญาตรี
359
29.9
             สูงกว่าปริญญาตรี
96
80
รวม
1,199
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
141
11.8
             ลูกจ้างเอกชน
286
23.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
474
39.4
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
63
5.3
             ทำงานให้ครอบครัว
3
0.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
198
16.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
19
1.6
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
15
1.3
รวม
1,199
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776