analyticstracking
หัวข้อ   “ ความเห็นของประชาชนต่อรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันแบบถูกกฎหมาย
                  ประชาชนส่วนใหญ่ 95.7% เห็นด้วยกับการทำให้รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมาย
โดย 70.5% เห็นว่ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันสร้างทางเลือกให้ผู้โดยสาร
ทั้งนี้ 71.6% เห็นประโยชน์ด้านความปลอดภัย รองลงมาคือ 62.4% ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร และ สะดวกใช้งานง่าย
67.9% ชี้หากถูกกฎหมายแล้วอยากให้มีข้อบังคับมารยาท รองลงมาคือ 56.7% มีเรทค่าโดยสารที่เป็นธรรม
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ความเห็นของประชาชนต่อรถรับจ้างสาธารณะ
ผ่านแอปพลิเคชันแบบถูกกฎหมาย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาค
ทั่วประเทศจำนวน 1,150 คน พบว่า
 
                  ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.5 เห็นว่ารถรับจ้างสาธารณะผ่าน
แอปพลิเคชันสร้างทางเลือกให้ผู้โดยสาร ไม่ผูกขาดการเดินทาง
รองลงมาคือ
ทันสมัย สมาร์ทแท็กซี่ คิดเป็นร้อยละ 40.6 และยุ่งยากต้องใช้อินเทอร์เน็ตคิดเป็น
ร้อยละ 22.6
 
                  เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการทำให้รถรับจ้างสาธารณะ
ผ่านแอปพลิเคชันเถูกกฎหมาย พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 95.7 เห็นด้วย

ขณะที่ร้อยละ 3.9 ไม่เห็นด้วย ที่เหลือร้อยละ 0.4 ไม่แน่ใจ
 
                  ส่วนเมื่อถามว่าถ้ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแก่
ผู้โดยสารพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 71.6 เห็นว่าปลอดภัยเพราะมีข้อมูลผู้ขับ และทะเบียนรถเป็นหลักฐานในแอปฯ

รองลงมามีร้อยละ 62.4 เท่ากัน เห็นว่าไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสะดวก ใช้งานที่ง่าย
ทั้งเวลาเรียกรถ เวลาจ่ายตัง
 
                  สำหรับเรื่องที่อยากให้เพิ่มเติมหากรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายแล้วพบว่า
ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.9 อยากให้มีข้อบังคับมารยาท การให้บริการของคนขับ
รองลงมาร้อยละ 56.7 อยากให้มีเรท
อัตราค่าโดยสารที่ยุติธรรม และร้อยละ 56.1 อยากให้มีสภาพรถใหม่พร้อมใช้งาน
 
                 โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้
 
             1. ความเห็นต่อรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
สร้างทางเลือกให้ผู้โดยสาร ไม่ผูกขาดการเดินทาง
70.5
ทันสมัย สมาร์ทแท๊กซี่
40.6
ยุ่งยากต้องใช้อินเทอร์เน็ต
22.6
ต้องโหลดแอปฯ ใช้ผ่านแอปฯ
21.3
 
 
             2. ข้อคำถาม “เห็นด้วยหรือไม่กับการทำให้รถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมาย”
                 

 
ร้อยละ
เห็นด้วย
95.7
ไม่เห็นด้วย
3.9
ไม่แน่ใจ
0.4
 
 
             3. ข้อคำถาม “ถ้ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายแล้วจะเกิดประโยชน์อะไร
                  แก่ผู้โดยสาร”
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
ปลอดภัยเพราะมีข้อมูลผู้ขับ และทะเบียนรถเป็นหลักฐานในแอปฯ
71..6
ไม่ปฏิเสธผู้โดยสาร เรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง
62.4
สะดวก ใช้งานที่ง่าย ทั้งเวลาเรียกรถ เวลาจ่ายตัง
62.4
ได้ทราบค่าบริการและระยะทางได้ก่อนเดินทาง
54.8
แท็กซี่จะได้พัฒนาการบริการเพื่อแข่งขัน
48.3
เลือกประเภทรถให้เหมาะกับจำนวนผู้ร่วมเดินทางได้
41.7
ลดความขัดแย้ง การแย่งลูกค้ากับแท็กซี่ หรือวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ถูกกฎหมาย
39.5
การเดินทางแม่นยำ ไม่หลงหรือขับวน
37.6
มีโปรโมชั่นใช้ลดราคาค่าบริการได้
32.1
 
 
             4. เรื่องที่ท่านอยากให้เพิ่มเติมหากรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายแล้ว
                 
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
มีข้อบังคับมารยาท การให้บริการของคนขับ
67.9
มีเรทอัตราค่าโดยสารที่ยุติธรรม
56.7
มีสภาพรถใหม่พร้อมใช้งาน
56.1
มีสติกเกอร์หรือสัญลักษณ์บ่งบอกที่ตัวรถ
54.6
มีความสะอาดทั้งรถและคนขับ
48.8
อื่นๆ อาทิเช่น มีการอบรมก่อนขับ มีกฎระเบียบชัดเจน
1.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 1) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมาย
                 2) เพื่อสะท้อนถึงประโยชน์ที่ได้รับถ้ารถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายแล้ว
                 3) เพื่อต้องการทราบเรื่องที่อยากให้เพิ่มเติมหากรถรับจ้างสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันถูกกฎหมายแล้ว
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการ
ถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 12-14 พฤศจิกายน 2562
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 16 พฤศจิกายน 2562
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
578
50.3
             หญิง
572
49.7
รวม
1,150
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
127
11.0
             31 – 40 ปี
215
18.7
             41 – 50 ปี
319
27.8
             51 – 60 ปี
305
26.5
             61 ปีขึ้นไป
184
16.0
รวม
1,150
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
645
56.1
             ปริญญาตรี
393
34.2
             สูงกว่าปริญญาตรี
112
9.7
รวม
1,150
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
159
13.8
             ลูกจ้างเอกชน
296
25.7
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
362
31.5
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
69
6.0
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
213
18.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
26
2..3
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
24
2.1
รวม
1,150
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776