analyticstracking
หัวข้อ   “ พรปีใหม่ 2563 ที่คนไทยอยากขอ
หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ประชาชนอยากขอให้สุขภาพแข็งแรงมากที่สุด
หากขอของขวัญ 1 ชิ้น จากรัฐบาล ประชาชนอยากขอให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพงมากที่สุด
1 เรื่อง ที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อตัวเอง ครอบครัว หรือสังคม พบว่า
ประชาชนอยากตั้งใจดูแลครอบครัว ให้สบาย มีกินมีใช้มากที่สุด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “พรปีใหม่ 2563 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูล
กับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,154 คน พบว่า
 
                  หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ประชาชน
อยากขอให้สุขภาพแข็งแรงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 37.7
รองลงมาคือ ขอให้
เศรษฐกิจดีสุดโต่ง คิดเป็นร้อยละ 16.0 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข / ไม่มีศึกศัตรูรอบข้าง
คิดเป็นร้อยละ 11.4 ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรือง คิดเป็นร้อยละ 11.0 และขอให้นักการเมือง
เลิกทะเลาะกัน คิดเป็นร้อยละ 10.5
 
                  หากขอของขวัญ 1 ชิ้น ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 จากรัฐบาล
ประชาชนอยากขอให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพงมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 37.5
รองลงมาคือ ขอให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น คิดเป็นร้อยละ
17.4 ขอให้ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร คิดเป็นร้อยละ 14.9
ขอนโยบายช่วยเหลือคนยากจนแบบบัตรคนจน เพิ่มเงินช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 10.1
และขอให้พัฒนาประเทศ ระบบสาธารณูปโภคให้ดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.4
 
                  1 เรื่อง ที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อตัวเอง ครอบครัว หรือสังคม
พบว่า ประชาชนอยากตั้งใจดูแลครอบครัวให้สบาย มีกินมีใช้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.0
รองลงมาคือ ตั้งใจ
ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ดูแลร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 32.9 และตั้งใจจะเป็นคนดีของสังคม ไม่ทำผิดกฎหมาย จารีต
ประเพณี คิดเป็นร้อยละ 18.5
 
 
                  โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “หากขอพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 จะขออะไร”
                 

 
ร้อยละ
ขอให้สุขภาพแข็งแรง
37.7
ขอให้เศรษฐกิจดีสุดโต่ง
16.0
ขอให้บ้านเมืองสงบสุข / ไม่มีศึกศัตรูรอบข้าง
11.4
ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรือง
11.0
ขอให้นักการเมืองเลิกทะเลาะกัน
10.5
ขอให้มีความรัก/ได้คู่/ ชีวิตครอบครัวที่ดี
6.3
ขอให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียน/การงาน/ตำแหน่งหน้าที่
5.0
ขอให้โด่งดังสุดปัง
0.3
อื่นๆ อาทิเช่น ขอให้งานได้เงินเยอะ ขอให้มีรัฐบาลใหม่
1.8
 
 
             2. ข้อคำถาม “หากขอของขวัญ 1 ชิ้น ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 จากรัฐบาล จะขออะไร”
                 

 
ร้อยละ
ขอให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง
37.5
ขอให้ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
17.4
ขอให้ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร
14.9
ขอนโยบายช่วยเหลือคนยากจน แบบบัตรคนจน เพิ่มเงินช่วยเหลือ
10.1
ขอให้พัฒนาประเทศ ระบบสาธารณูปโภค ให้ดีขึ้น
8.4
ขอให้ขึ้นเงินเดือนปริญญาตรี ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
3.5
ขอนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ แบบชิมช้อปใช้
3.3
ขอนโยบายกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบ 100 เดียวเที่ยวทั่วไทย
0.7
อื่นๆ อาทิเช่น ค้าขายคล่อง ปราบยาเสพติด แก้รัฐธรรมนูญ
4.2
 
 
             3. ข้อคำถาม “เรื่อง 1 เรื่อง ที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อตัวเอง
                  ครอบครัว หรือสังคม”


 
ร้อยละ
ตั้งใจดูแลครอบครัวให้สบาย มีกินมีใช้
33.0
ตั้งใจดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย ดูแลร่างกาย
32.9
ตั้งใจจะเป็นคนดีของสังคม ไม่ทำผิดกฎหมาย จารีต ประเพณี
18.5
ตั้งมั่นในศีล 5 ทำบุญ เข้าวัดมากขึ้น
8.1
ตั้งใจทำงาน ตั้งใจเรียน
4.0
ตั้งใจเลิกบุหรี่ เลิกเหล้า
2.8
อื่นๆ อาทิเช่น ขอเรื่องส่วนตัว
0.7
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 1) เพื่อสะท้อนถึงพร 1 ข้อ ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ที่อยากจะขอ
                 2) เพื่อสะท้อนถึงของขวัญ 1 ชิ้น จากรัฐบาล ที่อยากจะขออะไร
                 3) เพื่อสะท้อนถึง 1 เรื่อง ที่สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อตัวเอง ครอบครัว หรือ สังคม
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำ
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 2-9 ธันวาคม 2562
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 30 ธันวาคม 2562
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
555
48.1
             หญิง
599
51.9
รวม
1,154
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
111
9.6
             31 – 40 ปี
179
15.5
             41 – 50 ปี
342
29.6
             51 – 60 ปี
280
24.3
             61 ปีขึ้นไป
242
21.0
รวม
1,154
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
708
61.4
             ปริญญาตรี
343
29.7
             สูงกว่าปริญญาตรี
103
8.9
รวม
1,154
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
146
12.7
             ลูกจ้างเอกชน
269
23.3
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
410
35.5
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
57
4.9
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
3
0.3
             นักเรียน/ นักศึกษา
231
20.0
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
12
1.0
รวม
1,154
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 0-2350-3500 ต่อ 1770-1776