analyticstracking
หัวข้อ   “ รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นที่ใช่/ ที่โดน ในสายตาประชาชน ก่อนปรับ ครม.
ประชาชน 72.9 % ไม่ระบุตัวรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัด
โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีผลงานเด่นสุด ก่อนปรับ ครม.
อันดับ 2 อนุทิน ชาญวีรกูล และอันดับ 3 สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
ส่วนใหญ่ 52.2% อยากได้รัฐมนตรีที่มีความรู้เหมาะสมกับกระทรวง หากปรับ ครม. รูปแบบใหม่
78.4% หวัง ครม. ชุดใหม่ ช่วยแก้ค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง รองลงมา 50.2% แก้ไวรัสโควิด-19
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “รัฐมนตรีผลงานโดดเด่นที่ใช่/ ที่โดน ในสายตา
ประชาชน ก่อนปรับ ครม.” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
จำนวน 1,202 คน พบว่า
 
                  รัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม) คิดเป็น
ร้อยละ 11.4 รองลงมาคือ อนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และรมว.
กระทรวงสาธารณสุข) คิดเป็นร้อยละ 11.3
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รองนายกรัฐมนตรี)
คิดเป็นร้อยละ 2.6 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์)
คิดเป็นร้อยละ 2.5 เฉลิมชัย ศรีอ่อน (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และพุทธิพงษ์
ปุณณกันต์ (รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) คิดเป็นร้อยละ 1.6 เท่ากัน
ขณะที่ร้อยละ 72.9 ไม่ระบุตัวรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัด
 
                  เมื่อถามว่าอยากได้รูปแบบ ครม. แปลกใหม่ แบบไหนที่โดนใจ
หากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 52.2 อยากให้มีรัฐมนตรีที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของกระทรวง
รองลงมาร้อยละ 51.5
อยากให้มีรัฐมนตรีที่แก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้ประชาชนอย่างจริงจัง ตรงจุด และร้อยละ 33.2
อยากให้มีรัฐมนตรีที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย / ไม่มีประวัติทุจริต
 
                  นอกจากนี้เมื่อถามว่า หากมีการปรับ ครม. แล้ว เรื่องที่อยากเห็นการแก้ปัญหามากที่สุดจาก ครม.
ชุดใหม่พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.4 อยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง
รองลงมาร้อยละ 50.2
อยากให้ควบคุมการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 และร้อยละ 45.9 อยากให้ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร
 
 
                  โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้
 
             1. รัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด (10 อันดับแรก) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
                 

 
ร้อยละ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงกลาโหม)
11.4
อนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงสาธารณสุข)
11.3
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (รองนายกรัฐมนตรี)
2.6
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงพาณิชย์)
2.5
เฉลิมชัย ศรีอ่อน (รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
1.6
พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ (รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
1.6
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (รมว. กระทรวงมหาดไทย)
1.4
วราวุธ ศิลปอาชา (รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1.3
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรี)
1.3
วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี)
1.2
ไม่ระบุตัวรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัด
72.9
 
 
             2. รูปแบบ ครม. แปลกใหม่ แบบไหนที่โดนใจหากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
                 

 
ร้อยละ
มีรัฐมนตรีที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ของกระทรวง
52.2
มีรัฐมนตรีที่แก้ปัญหาด้านต่างๆ ให้ประชาชนอย่างจริงจัง ตรงจุด
51.5
มีรัฐมนตรีที่ไม่มีประวัติด่างพร้อย / ไม่มีประวัติทุจริต
33.2
มีการปรับรัฐมนตรีเฉพาะที่ไม่มีผลงาน รัฐมนตรีเดิมที่ทำงานดีอยู่แล้วให้อยู่ต่อ
25.2
มี ครม. แบบผสม จากหลายๆพรรค
13.1
ไม่ควรมีการขอโควต้ารัฐมนตรี / ล็อคโควตา จากพรรคร่วม
11.6
 
 
             3. หากมีการปรับ ครม. แล้ว เรื่องที่อยากเห็นการแก้ปัญหามากที่สุดจาก ครม. ชุดใหม่
                 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
แก้ปัญหาค่าครองชีพ เศรษฐกิจ ข้าวของแพง
78.4
ควบคุมการแพร่กระจายไวรัสโควิด-19
50.2
ช่วยเหลือเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร
45.9
ช่วยเหลือคนยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ
39.9
ปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น
39.8
แก้ปัญหาภัยแล้ง
35.0
แก้ปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5
29.4
กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
18.4
มาตรการป้องกันวิกฤตการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากการชุมนุม
15.9
อื่นๆ อาทิเช่น การจราจร ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยาเสพติด
2.9
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  1) เพื่อสะท้อนถึงรัฐมนตรีที่มีผลงานเด่นชัดเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุด
                  2) เพื่อสะท้อนรูปแบบ ครม. แปลกใหม่ แบบไหนที่โดนใจหากมีการปรับ ครม. ประยุทธ์
                  3) เพื่อสะท้อนเรื่องที่อยากเห็นการแก้ปัญหามากที่สุดจาก ครม. ชุดใหม่
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้น
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 3-4 มีนาคม 2563
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 7 มีนาคม 2563
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
629
52.3
             หญิง
573
47.7
รวม
1,202
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
116
9.7
             31 – 40 ปี
195
16.2
             41 – 50 ปี
323
26.8
             51 – 60 ปี
316
26.3
             61 ปีขึ้นไป
252
21.0
รวม
1,202
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
721
60.0
             ปริญญาตรี
367
30.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
114
9.5
รวม
1,202
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
147
12.2
             ลูกจ้างเอกชน
295
24.5
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
465
38.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
60
5.0
             ทำงานให้ครอบครัว
2
0.2
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
192
16.0
             นักเรียน/ นักศึกษา
21
1.7
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
20
1.7
รวม
1,202
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2898