analyticstracking
หัวข้อ   “ ท่วม...ทุกข์...คนไทย
                 จากสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดในประเทศไทย พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 72.5 มีความ
      วิตกกังวลว่าเศรษฐกิจและเกษตรกรรมในพื้นที่ประสบภัยจะย่ำแย่
                  โดยร้อยละ 70.9 เห็นการเตรียมการรับมือน้ำท่วมในครั้งนี้ผ่านการแจ้งเตือนคนในพื้นที่เสี่ยงจาก
      กรมอุตุฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
                 ทั้งนี้ร้อยละ 53.3 เห็นการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากทุกภาคส่วนด้วยการแจกถุงยังชีพ
      และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
                 ส่วนร้อยละ 61.6 ระบุว่ามีส่วนร่วมต่อการรณรงค์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ต่อสถานการณ์น้ำท่วม
      ด้วยการส่งกำลังใจและความห่วงใยผ่านทางความรู้สึก
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 เนื่องจากในขณะนี้ หลายๆ จังหวัดของประเทศไทยต้องประสบกับปัญหา
น้ำท่วมจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นกรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ท่วม...ทุกข์...คนไทย” โดยเก็บข้อมูลกับ
ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,184 คน พบว่า
 
                 เรื่องที่ประชาชน วิตกกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด
ของประเทศมากที่สุดร้อยละ 72.5 คือ เศรษฐกิจและเกษตรกรรมในพื้นที่ย่ำแย่

รองลงมาร้อยละ 48.8 คือภาวะติดเชื้อจากโรคระบาด เชื้อโรคที่มากับน้ำ และสัตว์มีพิษ
และร้อยละ 48.6 คือ ประชาชน/ครัวเรือน ยกของ ขนของไม่ทัน
 
                  เมื่อถามว่า “เห็นการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม จากทุก
ภาคส่วนอย่างไร” ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.9 ระบุว่า เห็นการแจ้งเตือนคน
ในพื้นที่เสี่ยงจาก กรมอุตุฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฯลฯ
รองลงมาร้อยละ 66.5
ระบุว่าเห็นการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเฝ้าระวัง และเตรียมรับมือ
และร้อยละ 39.1 ระบุว่า เห็นการแจ้งเตือนจากผู้นำท้องถิ่นให้เตรียมอาหาร น้ำดื่ม
ขนย้ายของ สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร
 
                 ส่วนการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม จากทุกภาคส่วนอย่างไร นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ
53.3 ระบุว่า เห็นความรวดเร็วในการแจกถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยจากภาคส่วนต่างๆ

รองลงามาร้อยละ 49.6 ระบุว่า เห็นการเร่งระบายน้ำให้ลดโดยเร็ว สามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้ และร้อยละ 46.1 ระบุว่า
เห็นการตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ น้ำ อาหาร แก่ผู้ประสบภัย
 
                  สำหรับการมีส่วนร่วมต่อการรณรงค์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่อสถานการณ์น้ำท่วม พบว่า ส่วนใหญ่
ร้อยละ 61.6 ระบุว่า ได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยผ่านความรู้สึก
รองลงมาร้อยละ 34.5 ระบุว่า ได้บริจาคเงิน อาหาร
เรือ สิ่งของเครื่องใช้ ผ่านช่องทางต่างๆ และร้อยละ 19.5 ระบุว่า ได้ส่ง SMS โพสต์ แชร์ ส่งข่าว เหตุการณ์น้ำท่วมใน
โลกโซเชียล
 
 
                  โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1.เรื่องที่วิตกกังวลต่อสถานการณ์น้ำท่วมหลายจังหวัดของประเทศ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
เศรษฐกิจ และ เกษตรกรรม ในพื้นที่ย่ำแย่
72.5
ภาวะติดเชื้อจากโรคระบาด เชื้อโรคที่มากับน้ำ และสัตว์มีพิษ
48.8
ประชาชน/ครัวเรือน ยกของ ขนของไม่ทัน
48.6
พายุฝนที่มาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้สถานการณ์ หนักหน่วง น้ำล้นทะลัก
43.3
พื้นที่น้ำท่วม ขยายวงกว้างขึ้น
42.2
อุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์น้ำท่วม
29.4
สถานที่สำคัญได้รับความเสียหาย
28.7
 
 
             2.ท่านเห็นการเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำท่วม จากทุกภาคส่วนอย่างไร
                  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
การแจ้งเตือนคนในพื้นที่เสี่ยงจาก กรมอุตุฯ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ฯลฯ
70.9
การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเฝ้าระวัง และเตรียมรับมือ
66.5
การแจ้งเตือนจากผู้นำท้องถิ่นให้เตรียมอาหาร น้ำดื่ม ขนย้ายของ สัตว์เลี้ยงและพืชผลการเกษตร
39.1
การขุดลอกคูคลองไม่ให้ตื้นเขิน เพื่อรองรับการระบายน้ำ
30.4
การนำถุงทรายมากั้น เพื่อป้องกันน้ำท่วม
25.7
กำชับโรงพยาบาลเตรียมความพร้อม ขนย้ายยาและเวชภัณฑ์ ไม่ให้กระทบบริการ
20.0
 
 
             3.ท่านเห็น การให้ความช่วยเหลือ เยียวยาน้ำท่วม จากทุกภาคส่วนอย่างไร
                  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
ความรวดเร็วในการแจกถุงยังชีพ และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย จากภาคส่วนต่างๆ
53.3
การเร่งระบายน้ำให้ลดโดยเร็ว สามารถเปิดเส้นทางสัญจรได้
49.6
การตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ น้ำ อาหาร แก่ผู้ประสบภัย
46.1
การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของ นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าฯ และส.ส.ในพื้นที่
43.6
การสกัดน้ำไม่ให้ทะลักไปท่วมพื้นที่อื่น
30.6
เปิดบัญชีรับบริจาคเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม
31.0
การซ่อมแซมบ้านเรือน โรงเรียน ถนนหนทางให้กลับสู่สภาพเดิม
23.6
 
 
             4.ท่านมีส่วนร่วมต่อการรณรงค์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ต่อสถานการณ์ น้ำท่วมอย่างไร
                  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
ส่งกำลังใจและความห่วงใยผ่านความรู้สึก
61.6
บริจาคเงิน อาหาร เรือ สิ่งของเครื่องใช้ ผ่านช่องทางต่างๆ
34.5
ส่ง SMS โพสต์ แชร์ ส่งข่าว เหตุการณ์น้ำท่วมในโลกโซเชียล
19.5
เดินทางไปร่วมเป็นอาสาสมัคร บรรเทาภัย
5.9
ไม่มีส่วนร่วมใดๆ
12.6
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความกังวล ที่มีต่อสถานการณ์น้ำท่วมตามจังหวัดต่างๆในขณะนี้
ตลอดจนการเตรียมรับมือ การช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็น
ของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้น
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 26 - 28 ตุลาคม 2563
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 1 พฤศจิกายน 2563
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
600
50.7
             หญิง
584
49.3
รวม
1,184
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
88
7.4
             31 – 40 ปี
166
14.0
             41 – 50 ปี
331
28.0
             51 – 60 ปี
338
28.6
             61 ปีขึ้นไป
261
22.0
รวม
1,184
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
696
58.8
             ปริญญาตรี
373
31.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
115
9.7
รวม
1,184
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
156
13.2
             ลูกจ้างเอกชน
233
19.7
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
429
36.2
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
66
5.6
             ทำงานให้ครอบครัว
12
1.0
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
250
21.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
14
1.2
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
24
2.0
รวม
1,184
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898