analyticstracking
หัวข้อ   “ ความกังวลใจของคนไทยต่อ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ลักลอบเข้าประเทศ
                 เรื่องที่คนไทยมีความกังวลใจมากที่สุดจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ลักลอบเข้าประเทศ
     คือ กลัวจะมีรายอื่นๆ ที่ลักลอบเข้ามาแบบเดียวกันอีกแต่ไม่กล้าเผยตัว โดยมีความกังวลเฉลี่ย 7.48 คะแนน
      จากเต็ม 10 คะแนน
                 โดยร้อยละ 85.9 วอนภาครัฐเข้มงวดเรื่องตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะบริเวณตะเข็บชายแดนเพื่อ
     สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศมากที่สุด
                 ทั้งนี้ร้อยละ 96.1 ระบุว่าจะมีส่วนร่วมในการป้องกันเพื่อไม่ให้มีคนป่วยเพิ่มขึ้นด้วยการสวม
     หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็น
ประชาชน เรื่อง “ ความกังวลใจของคนไทยต่อ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ลักลอบเข้าประเทศ ”
โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,082 คน พบว่า ความกังวลใจของคนไทยต่อกรณีมีผู้ลักลอบเข้าไทยตาม
พรมแดนธรรมชาติ และติดเชื้อ COVID - 19 ในภาพรวมมีความกังวลเฉลี่ย 6.76
คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน
 
                 โดยเรื่องที่มีความกังวลใจมากที่สุดคือ กลัวจะมีรายอื่นๆ ที่ลักลอบ
เข้ามาแบบเดียวกันอีกแต่ไม่กล้าเผยตัว ได้ค่าเฉลี่ย 7.48 คะแนน
รองลงมาคือ
กลัวการแพร่กระจายของเชื้อโรคจะขยายวงกว้างจนควบคุมไม่ได้ ได้ค่าเฉลี่ย 6.94 คะแนน
กลัวจะกลับไปสู่สถานการณ์ Lock down ประเทศอีกครั้ง ได้ค่าเฉลี่ย 6.92 คะแนน
และกลัวจะมีการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 เหมือนกรณีสนามมวย ได้ค่าเฉลี่ย
6.88 คะแนน
 
                 ส่วนเรื่องที่อยากให้ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับคนในประเทศมากที่สุดคือ เข้มงวดเรื่องตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะ
บริเวณตะเข็บชายแดน และช่องทางธรรมชาติ ร้อยละ 85.9
รองลงมาคือ ลงโทษ
ขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่ฝ่าฝืน มาตรการป้องกัน COVID-19 ร้อยละ 74.5 และกลับมาเข้มงวด
เรื่องการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม ร้อยละ 68.3
 
                 เมื่อถามว่า “ตัวท่านเองจะมีส่วนร่วมในการป้องกันเพื่อไม่ให้มีคนป่วยเพิ่มขึ้นได้อย่างไร” คนไทย
ส่วนใหญ่ ระบุว่า ป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคมอย่าง
เคร่งครัด ร้อยละ 96.1
รองลงมาระบุว่า ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนเยอะ พลุกพล่าน เพื่อลดความเสี่ยง ร้อยละ 70.2 และ
ระบุว่า วางแผนท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย ร้อยละ 64.4
 
 
                  โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
 
             1. ความกังวลใจต่อกรณีมีผู้ลักลอบเข้าไทยตามพรมแดนธรรมชาติ และ พบว่าติดเชื้อ COVID – 19

ความกังวลใจ
คะแนนเฉลี่ย
(เต็ม 10 คะแนน)
กลัวจะมีรายอื่นๆ ที่ลักลอบเข้ามาแบบเดียวกันอีกแต่ไม่กล้าเผยตัว
7.48
กลัวการแพร่กระจายของเชื้อโรคจะขยายวงกว้างจนควบคุมไม่ได้
6.94
กลัวจะกลับไปสู่สถานการณ์ Lock down ประเทศอีกครั้ง
6.92
กลัวจะมีการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 เหมือนกรณีสนามมวย
6.88
กลัวโรงแรม รถทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน ในจังหวัดที่พบผู้ป่วย ถูกยกเลิก ไม่มีคนไป
6.74
กลัวลูกหลานต้องหยุดเรียนเหมือนช่วงที่ผ่านมา
6.66
กลัวอุปกรณ์ทางการแพทย์ และยารักษาโรคจะรองรับผู้ป่วยไม่เพียงพอ
6.28
กลัวตนเองและครอบครัวจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น
6.14
เฉลี่ยรวม
6.76
 
 
             2. เรื่องที่อยากให้ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศ
                  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
เข้มงวดเรื่องตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะบริเวณตะเข็บชายแดน และช่องทางธรรมชาติ
85.9
ลงโทษขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่ฝ่าฝืน มาตรการป้องกัน COVID-19
74.5
กลับมาเข้มงวดเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม
68.3
รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ ถึงโทษของการหลบหนีเข้าเมืองและผู้ที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง
64.8
รายงานความคืบหน้า การตรวจเชื้อผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย และกลุ่มเฝ้าระวังให้ประชาชนรับทราบ
59.7
ให้สาธารณสุขลงพื้นที่ พ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ เพื่อการันตีความปลอดภัย
53.4
 
 
             3. เมื่อถามว่า “ตัวท่านเองจะมีส่วนร่วมในการป้องกันเพื่อไม่ให้มีคนป่วยเพิ่มขึ้นได้อย่างไร”
                  (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
ป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่างทางสังคม
96.1
ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนเยอะ พลุกพล่าน เพื่อลดความเสี่ยง
70.2
วางแผนท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย
64.4
สแกนไทยชนะทุกครั้ง เมื่อไปตามสถานที่ต่างๆ
58.3
ช่วยกันเป็นหูเป็นตา สอดส่อง หากพบเห็นผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/ผู้นำชุมชน
49.6
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ความวิตกกังวลต่อสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19
ลักลอบเข้าประเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการป้องกันเพื่อไม่ให้มีคนป่วยเพิ่มขึ้น เพื่อทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็น
ของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้น
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 7-9 ธันวาคม 2563
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 12 ธันวาคม 2563
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
512
47.3
             หญิง
570
52.7
รวม
1,082
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
66
6.1
             31 – 40 ปี
171
15.8
             41 – 50 ปี
290
26.8
             51 – 60 ปี
306
28.3
             61 ปีขึ้นไป
249
23.0
รวม
1,082
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
649
60.0
             ปริญญาตรี
347
32.1
             สูงกว่าปริญญาตรี
86
7.9
รวม
1,082
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
144
13.3
             ลูกจ้างเอกชน
204
18.8
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
380
35.1
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
79
7.3
             ทำงานให้ครอบครัว
8
0.7
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
220
20.4
             นักเรียน/ นักศึกษา
20
1.8
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
27
2.6
รวม
1,082
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898