analyticstracking
หัวข้อ   “ ที่สุดแห่งปี 2563
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                  กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยผลสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2563 ” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชน
ทั่วประเทศ จำนวน 1,090 คน พบว่า
 
                  ข่าวในประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี คือ ข่าวสถานการณ์
  COVID-19 และการล็อกดาวน์ ในประเทศไทย ร้อยละ 87.5


                  ข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี คือ ข่าวผู้ติดเชื้อ
  COVID -19 ทั่วโลก ร้อยละ 79.4


                  บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปี คือ ทีมแพทย์
  และบุคลากรทางการแพทย์ผู้เป็นด่านหน้าสู้ COVID -19 ร้อยละ 59.2


                  โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คือ
  โครงการคนละครึ่ง ร้อยละ 44.6

                  ที่สุดแห่งการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ในปีนี้ คือ การใช้ชีวิต
  แบบ new normal ร้อยละ 77.9
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ข่าวในประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
                  

อันดับ
 
ร้อยละ
1
ข่าวสถานการณ์ COVID-19 และการล็อกดาวน์ ในประเทศไทย
87.5
2
ข่าวสาวลักลอบเข้าไทย ติด COVID -19
63.7
3
ข่าวรัฐบาลประกาศเยียวยาประชาชนช่วง COVID-19
61.5
4
ข่าวจ่าคลั่งกราดยิงกลางเมืองโคราช
34.9
5
ข่าวครูทำร้าย เด็กนักเรียนอนุบาล
34.4
 
 
             2.ข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
                  

อันดับ
 
ร้อยละ
1
ข่าวผู้ติดเชื้อ COVID -19 ทั่วโลก
79.4
2
การคิดค้นวัคซีนป้องกัน COVID -19
60.6
3
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
52.3
4
สงครามการค้าระหว่างจีน- สหรัฐอเมริกา
24.3
5
ไฟไหม้ป่าออสเตรเลีย
19.5
 
 
             3. บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ...
                  

อันดับ
 
ร้อยละ
1
ทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ผู้เป็นด่านหน้าสู้ COVID -19
59.2
2
ตูน บอดี้สแลม และโน๊ต อุดม กับโครงการตลาดใจ เปิดรับบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับ COVID -19
12.2
3
นพ. ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.
10.7
4
บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ลงพื้นที่ แจกของช่วยเหลือสังคม
10.1
5
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ มือปราบ COVID -19
3.5
 
 
             4. โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ท่านชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ...
                  

อันดับ
 
ร้อยละ
1
โครงการคนละครึ่ง
44.6
2
โครงการเราไม่ทิ้งกัน
19.4
3
ลดค่าน้ำค่าไฟ และคืนเงินประกันค่าไฟและค่าน้ำ
15.4
4
เพิ่มกำลังซื้อ 500 บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9.4
5
การลดเงินสมทบเข้าประกันสังคมช่วง COVID-19
6.6
 
 
             5. ที่สุดแห่งการเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต ในปีนี้ 5 อันดับแรก คือ... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
                  

อันดับ
 
ร้อยละ
1
การใช้ชีวิตแบบ new normal
77.9
2
งดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน
48.8
3
การโอน-จ่ายเงิน ผ่านแอปฯ/สแกน QR Code
43.0
4
การซื้อสินค้าและสั่งอาหารออนไลน์ส่งถึงบ้าน มากขึ้น
35.8
5
งดเดินทางไปต่างประเทศ
20.3
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่สุดแห่งปี 2563 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
เรื่องและเหตุการณ์ต่างๆ ที่ประชาชนให้ความสนใจตลอดปี 2563 รวมถึงเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชน
ให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  4% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้น
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 18-22 ธันวาคม 2563
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 26 ธันวาคม 2563
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
539
49.4
             หญิง
551
50.6
รวม
1,090
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
65
6.0
             31 – 40 ปี
130
11.9
             41 – 50 ปี
294
27.0
             51 – 60 ปี
337
30.9
             61 ปีขึ้นไป
264
24.2
รวม
1,090
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
667
61.2
             ปริญญาตรี
314
28.8
             สูงกว่าปริญญาตรี
109
10.0
รวม
1,090
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
129
11.8
             ลูกจ้างเอกชน
236
21.6
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
393
36.1
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
63
5.8
             ทำงานให้ครอบครัว
5
0.5
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
219
20.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
24
2.2
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
21
1.9
รวม
1,090
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898