analyticstracking
หัวข้อ   “ พรปีใหม่ 2564 ที่คนไทยอยากขอ
พร 1 ข้อที่คนไทยอยากขอเพื่อตนเองคือ ขอให้สุขภาพแข็งแรง
พร 1 ข้อที่คนไทยอยากขอเพื่อประเทศไทยคือ ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน
ของขวัญ 1 ชิ้น ที่อยากจะทำเพื่อเป็นของขวัญให้ประเทศชาติ คือ ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เพื่อประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจ
ความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “พรปีใหม่ 2564 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูล
กับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,184 คน พบว่า
 
                  เมื่อถามว่า “หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะ
ขออะไร ให้กับตนเอง” ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.0 ขอให้สุขภาพแข็งแรง
รองลงมา
ร้อยละ 13.0 ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรือง ร้อยละ 8.4 ขอให้มีความรัก/ได้คู่/ ชีวิตครอบครัว
ที่ดี ร้อยละ 5.9 ขอให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียน/การงาน/ตำแหน่งหน้าที่ และร้อยละ
4.2 ขอให้ธุรกิจเปรี้ยงปร้าง
 
                 เมื่อถามว่า “หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะ
ขออะไร ให้กับประเทศไทย” ประชาชนร้อยละ 43.5 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข
คนไทยรักและสามัคคีกัน
รองลงมาร้อยละ 21.3 ขอให้ไวรัส COVID-19 หายไป
มีวัคซีนรักษาโดยเร็ว และร้อยละ19.7 ขอให้เศรษฐกิจดี ข้าวของไม่แพง
 
                 เมื่อถามว่า “หากจะให้ของขวัญ 1 ชิ้น เพื่อเป็นของขวัญให้ประเทศชาติ ท่านอยากจะทำอะไร”
ประชาชนร้อยละ 35.7 จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ
รองลงมา
ร้อยละ 17.2 จะปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม และร้อยละ 15.1 จะใช้ชีวิตพอเพียง พออยู่ พอกิน
ในช่วงยุค COVID-19
 
 
                  รายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้
 
             1. ข้อคำถาม “หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะขออะไร ให้กับตนเอง”

 
ร้อยละ
ขอให้สุขภาพแข็งแรง
67.0
ขอให้ร่ำรวย/เจริญรุ่งเรือง
13.0
ขอให้มีความรัก/ได้คู่/ ชีวิตครอบครัวที่ดี
8.4
ขอให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียน/การงาน/ตำแหน่งหน้าที่
5.9
ขอให้ธุรกิจเปรี้ยงปร้าง
4.2
ขอให้โด่งดัง มีชื่อเสียง
0.2
อื่นๆ อาทิเช่น อยากใช้ชีวิตได้แบบปกติ ไม่มีอะไรอยากขอ
1.3
 
 
             2. ข้อคำถาม “หากขอพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ท่านอยากจะขออะไร ให้กับประเทศไทย”

 
ร้อยละ
ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน
43.5
ขอให้ไวรัส COVID-19 หายไป มีวัคซีนรักษาโดยเร็ว
21.3
ขอให้เศรษฐกิจดี ข้าวของไม่แพง
19.7
ขอให้ไม่มีโรคระบาดใหม่เกิดขึ้นมาอีก
6.3
ขอให้รัฐมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องออกไปอีก
3.6
ขอให้การท่องเที่ยวในประเทศคึกคักอีกครั้ง แบบไม่มีกักตัว
3.0
ขอให้ไม่มีภัยธรรมชาติ ฝุ่น PM2.5 ภัยแล้ง น้ำท่วม
1.3
อื่นๆ อาทิเช่น อยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตย ไม่มีการทุจริต
1.3
 
 
             3. ข้อคำถาม “หากจะให้ของขวัญ 1 ชิ้น เพื่อเป็นของขวัญให้ประเทศชาติ ท่านอยากจะทำอะไร”

 
ร้อยละ
ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์ของตนเองและประเทศชาติ
35.7
ปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้สังคม
17.2
ใช้ชีวิตพอเพียง พออยู่ พอกิน ในช่วงยุค COVID-19
15.1
ปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย
9.0
ปฏิบัติตามกฎ มาตรการของรัฐในการป้องกัน COVID-19
7.4
รับผิดชอบตัวเองไม่ให้ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงระบาด COVID-19
6.1
ปฏิบัติตนแบบ New Normal ใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ
6.0
ช่วยเหลือ บริจาคให้คน/ สัตว์ที่เดือดร้อน เช่น ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ภัยแล้ง
2.9
อื่นๆ อาทิเช่น ปลูกป่า
0.6
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  1) เพื่อสะท้อนถึงพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ที่อยากจะขอให้กับตนเอง
                  2) เพื่อสะท้อนถึงพร 1 ข้อ ในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ที่อยากจะขอให้กับประเทศไทย
                  3) เพื่อสะท้อนถึงของขวัญที่อยากทำให้ประเทศชาติ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้น
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 14 – 16 ธันวาคม 2563
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 1 มกราคม 2564
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
539
45.5
             หญิง
645
54.5
รวม
1,184
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
79
6.7
             31 – 40 ปี
191
16.1
             41 – 50 ปี
329
27.8
             51 – 60 ปี
317
26.8
             61 ปีขึ้นไป
268
22.6
รวม
1,184
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
747
63.1
             ปริญญาตรี
335
28.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
102
8.6
รวม
1,184
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
155
13.1
             ลูกจ้างเอกชน
229
19.3
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
474
40.0
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
66
5.6
             ทำงานให้ครอบครัว
9
0.8
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
209
17.7
             นักเรียน/ นักศึกษา
12
1.0
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
30
2.5
รวม
1,184
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2898