analyticstracking
หัวข้อ   “ ถอดบทเรียน 365 วัน กับ COVID-19 คนไทย...เรียนรู้อะไร
                 ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา คนไทยร้อยละ 99.3 เรียนรู้เพื่อให้ตนเองอยู่รอดปลอด COVID-19
     ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง โดยร้อยละ 50.1 ระบุว่า หากการระบาด
     ยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อเรื่องรายได้ และการประกอบอาชีพมากที่สุด
                  ส่วนบทเรียนสำคัญที่ได้เรียนรู้จาก COVID-19 ในรอบ 1 ปีนี้ คือ การปล่อยให้มีการลักลอบ
     เข้าประเทศส่งผลเสียรุนแรง
                 สำหรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่กำลังจะมานี้ คนไทยร้อยละ 51.3 มีความหวังปานกลาง
     ว่าจะป้องกันและหยุดเชื้อในประเทศได้ โดยส่วนใหญ่กังวลเรื่องผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีนมากที่สุด
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพเผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “ถอดบทเรียน 365 วัน กับ COVID-19 คนไทย...เรียนรู้อะไร” โดย
เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,186 คน พบว่า
 
                 ตลอดปีที่ผ่านมา สิ่งที่คนไทยเรียนรู้และปฎิบัติตัวเพื่อให้อยู่รอดปลอด
COVID-19 มากที่สุด คือ การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง
ร้อยละ 99.3
รองลงมาคือ ระวังตัวมากขึ้นเวลาไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน ร้อยละ 86.6
และเช็กไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ เช็กข่าวพื้นที่เสี่ยงอยู่เสมอ ร้อยละ 74.8
 
                 ทั้งนี้คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 50.1 ระบุว่า หากการระบาดของ
COVID-19 ยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อเรื่องรายได้ และการประกอบอาชีพมากที่สุด

รองลงมาร้อยละ 27.4 ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลว่าตนเองและคนในครอบครัว
จะติดเชื้อ และร้อยละ 15.0 ส่งผลกระทบต่อเรื่องการเดินทาง
 
                 เมื่อถามถึงความหวังกับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่กำลังจะมานี้เพียงใด
ว่าจะช่วยป้องกันและหยุดยั้งเชื้อในประเทศได้ คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.3 ระบุว่า มีความหวังปานกลาง
รองลงมา
ร้อยละ 32.8 ระบุว่า มีความหวังมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 15.9 ระบุว่า มีความหวังน้อยถึงน้อยที่สุด
 
                 ส่วนเรื่องที่คนไทยกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน COVID-19 คือ เรื่องผลข้างเคียงหลังจาก
ฉีดวัคซีน ร้อยละ 39.6
รองลงมาคือ เรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน ร้อยละ 17.0 และเรื่องเชื้ออาจกลายพันธุ์ต้องคิดค้น
วัคซีนใหม่
 
                 สำหรับบทเรียนสำคัญที่คนไทยได้เรียนรู้จาก COVID-19 ในรอบ 1 ปี คือ การปล่อยให้มีการลักลอบ
เข้าประเทศส่งผลเสียรุนแรง ร้อยละ 40.2
รองลงมาคือ การปิดบังข้อมูลเท่ากับทำให้คนอื่นมีความเสี่ยง ร้อยละ 20.3
และ คนเพียงบางกลุ่มที่ไม่ระวังตัวทำให้คนส่วนมากเดือดร้อน ร้อยละ 17.6
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ตลอด 1 ปี ที่ผ่านมา ท่านได้เรียนรู้ที่จะปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้อยู่รอด ปลอด COVID-19
               (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)


 
ร้อยละ
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง
99.3
ระวังตัวมากขึ้นเวลาไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน
86.6
เช็กไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ เช็กข่าวพื้นที่เสี่ยง อยู่เสมอ
74.8
ทานแต่อาหารร้อน ปรุงสุกใหม่ๆ
69.1
สแกนไทยชนะ หมอชนะ ทุกครั้ง
47.3
ปรับวิธีทำงานให้สามารถทำทั้งที่บ้านและที่ทำงานได้
46.1
ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อเลี่ยงการสัมผัส
45.1
ไม่ไป คลุกคลีกับผู้ที่อยู่ในช่วงกักตัว 14 วัน
42.9
 
 
             2. หากการระบาดของ COVID-19 ยืดเยื้อจะส่งผลกระทบต่อท่านในเรื่องใดมากที่สุด                  

 
ร้อยละ
รายได้ และการประกอบอาชีพ
50.1
ความวิตกกังวลว่าตนเองและคนในครอบครัวจะติดเชื้อ
27.4
การเดินทาง
15.0
การซื้อสินค้า และอาหารตุนไว้อุปโภคบริโภค
4.0
รายจ่ายสำหรับซื้ออุปกรณ์ป้องกัน
3.2
อื่นๆ อาทิ การเรียน และการศึกษาของบุตร
0.3
 
 
             3. ท่านมีความหวังกับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่กำลังจะมานี้เพียงใดว่าจะช่วยป้องกัน
                  และหยุดยั้งเชื้อในประเทศได้


 
ร้อยละ
มากถึงมากที่สุด
32.8
ปานกลาง
51.3
น้อยถึงน้อยที่สุด
15.9
 
 
             4. เรื่องที่ท่านกังวลมากที่สุดเกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน COVID-19                  

 
ร้อยละ
กังวลเรื่องผลข้างเคียงหลังจากฉีดวัคซีน
39.6
กังวลเรื่องประสิทธิภาพของวัคซีน
17.0
กังวลว่าเชื้อกลายพันธุ์ต้องคิดค้นวัคซีนใหม่
12.8
กังวลว่าจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่รับวัคซีนฟรี
12.7
กังวลว่าค่าฉีดวัคซีนมีราคาแพงเกินไป
10.1
กังวลว่าจะมีการลักลอบนำวัคซีนมาโดยไม่ผ่าน อย.
7.8
 
 
             5. บทเรียนสำคัญที่คนไทยได้เรียนรู้จาก COVID-19 ในรอบ 1 ปี                  

 
ร้อยละ
การปล่อยให้มีการลักลอบเข้าประเทศส่งผลเสียรุนแรง
40.2
การปิดบังข้อมูลเท่ากับทำให้คนอื่นมีความเสี่ยง
20.3
คนเพียงบางกลุ่มที่ไม่ระวังตัวทำให้คนส่วนมากเดือดร้อน
17.6
ความร่วมมือในมาตรการต่างๆ ทำให้จำนวนการแพร่เชื้อลดลง
8.8
การรวมกลุ่ม ชุมนุมในพื้นที่จำกัด เป็นแหล่งแพร่เชื้อชั้นดี
5.2
การเดินทางข้ามจังหวัดเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เชื้อแพร่กระจาย
4.4
การปิดประเทศทำให้ลดการรับเชื้อ
3.5
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ การปฏิบัติตัวเพื่อให้อยู่รอดจากการติดเชื้อ COVID-19
บทเรียนสำคัญที่คนไทยได้เรียนรู้ ตลอดจนความคาดหวังและข้อกังวลใจเกี่ยวกับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อสะท้อน
มุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้น
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 18-20 มกราคม 2564
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 23 มกราคม 2564
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
549
46.3
             หญิง
637
53.7
รวม
1,186
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
81
6.8
             31 – 40 ปี
199
16.8
             41 – 50 ปี
304
25.7
             51 – 60 ปี
349
29.3
             61 ปีขึ้นไป
253
21.3
รวม
1,186
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
693
58.4
             ปริญญาตรี
383
32.3
             สูงกว่าปริญญาตรี
110
9.3
รวม
1,186
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
186
15.7
             ลูกจ้างเอกชน
221
18.6
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
447
37.7
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
87
7.3
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
195
16.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
19
1.6
             ว่างงาน/ รวมกลุ่ม
30
2.5
รวม
1,186
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898