analyticstracking
หัวข้อ   “ วัคซีนพาสปอร์ต กับอนาคตการเดินทาง ยุค COVID-19
                 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 ยังไม่รู้แน่ชัดว่าวัคซีนพาสปอร์ตคืออะไร แต่เมื่อทราบถึง
     ประโยชน์แล้วร้อยละ 78.2 เห็นว่า ถ้ามีจะทำให้การเดินทางข้ามประเทศในช่วง COVID-19 สะดวกขึ้น
     ทั้งนี้ร้อยละ 49.0 ระบุว่าหากไทยตอบรับเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต จะส่งผลดีกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
     โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 มีความเชื่อมั่นว่าการเปิดประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 จากทั่วโลก
     จะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักได้
                 ส่วนเรื่องที่กังวลมากที่สุด คือ อาจเกิดปัญหาการทุจริตเพื่อให้ได้วัคซีนพาสปอร์ต เช่น
     ปลอมแปลงเอกสาร /ใช้เงินซื้อ/ทำวัคซีนพาสปอร์ตปลอม
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “วัคซีนพาสปอร์ต กับอนาคตการเดินทาง ยุค COVID-19” โดย
เก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,210 คน พบว่า
 
                 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 69.2 ไม่ทราบว่าวัคซีนพาสปอร์ต
คืออะไร
ขณะที่ร้อยละ 30.8 ระบุว่าทราบ โดยร้อยละ 78.2 ระบุว่าประโยชน์ของ
วัคซีนพาสปอร์ตนั้นทำให้สะดวกในการเดินทางข้ามประเทศในช่วง COVID-19

รองลงมาร้อยละ 69.1 ระบุว่าทำให้ลดความเสี่ยงจากการรับ และการแพร่เชื้อ COVID-19
เมื่อไปต่างประเทศ และร้อยละ 67.2 ระบุว่าทำให้สร้างความมั่นใจให้กับประเทศที่ไป
ว่าปลอดเชื้อ COVID-19
 
                 หากมีการนำวัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริงสำหรับการเดินทาง
ประชาชนร้อยละ 32.8 ระบุว่าจะใช้ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 44.6 ระบุว่าจะเดินทาง
ไปประเทศญี่ปุ่นเป็นที่แรก
รองลงมาร้อยละ 9.3 ระบุว่าประเทศจีน และร้อยละ 6.3
ระบุว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
                 เมื่อถามว่า หากประเทศไทยมีการตอบรับเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต จะส่งผลดีกับธุรกิจ/ภาคส่วนใด
มากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 49.0 ระบุว่าจะส่งผลดีกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
รองลงมาร้อยละ 23.9 ระบุว่า
ธุรกิจการบิน และร้อยละ 13.4 ระบุว่า บริษัททัวร์ /บริษัทนำเที่ยว
 
                 สำหรับเรื่องที่กังวลมากที่สุดหากมีการนำแนวคิดเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริง คือ อาจเกิดปัญหา
การทุจริตเพื่อให้ได้วัคซีนพาสปอร์ต เช่น ปลอมแปลงเอกสาร /ใช้เงินซื้อ/ทำวัคซีนพาสปอร์ตปลอม ร้อยละ 49.0

รองลงมาคืออาจต้องมีการบังคับใช้ วัคซีนพาสปอร์ต กับแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าประเทศไทยด้วย ร้อยละ 26.7 และ การไม่
ยอมรับเอกสาร วัคซีนพาสปอร์ตของไทย จากนานาประเทศ ร้อยละ 10.1
 
                 ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 71.7 มีความเชื่อมั่นว่าการเปิดประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน
COVID-19 จากทั่วโลก จะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักได้
ขณะที่ร้อยละ 28.3 ระบุว่าไม่ค่อย
เชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่นเลย
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ทราบหรือไม่ว่า “วัคซีนพาสปอร์ต” คืออะไร และมีประโยชน์อย่างไร

 
ร้อยละ
ทราบ
โดยมีประโยชน์เพื่อ.......    
- สะดวกในการเดินทางข้ามประเทศในช่วง COVID-19 ร้อยละ 78.2
- ลดความเสี่ยงจากการรับ และการแพร่เชื้อ COVID-19
  เมื่อไปต่างประเทศ
ร้อยละ 69.1
- สร้างความมั่นใจให้กับประเทศที่ไป ว่าปลอดเชื้อ COVID-19 ร้อยละ 67.2
- สิทธิเข้าใช้บริการสถานที่ต่างๆ ในประเทศที่มีข้อกำหนด ร้อยละ 54.6
30.8
ไม่ทราบ
69.2
 
 
             2. ถ้าในอนาคตมีการนำ วัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริงสำหรับการเดินทาง จะใช้หรือไม่
                  และจะเดินทางไปที่ใดเป็นที่แรก


 
ร้อยละ
จะใช้
เพื่อเดินทางไปประเทศ....(5 อันดับแรก)    
- ญี่ปุน ร้อยละ 44.6
- จีน ร้อยละ 9.3
- สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 6.3
- เกาหลีใต้ ร้อยละ 6.0
- มาเลเซีย ร้อยละ 5.0
32.8
ไม่ได้ใช้
67.2
 
 
             3. หากประเทศไทยมีการตอบรับเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19
                  จะส่งผลดีกับธุรกิจ/ภาคส่วนใดมากที่สุด


 
ร้อยละ
แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
49.0
สายการบิน
23.9
บริษัททัวร์/นำเที่ยว
13.4
โรงแรม/ที่พัก
5.9
ร้านอาหาร
3.6
การแข่งขันกีฬานานาชาติ
1.9
การจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ การแข่งขันกีฬา
1.8
อื่นๆ อาทิ บริการขนส่ง รถทัวร์ รถตู้นำเที่ยว
0.5
 
 
             4. ท่านกังวลเรื่องใดมากที่สุดหากมีการนำแนวคิดเรื่อง วัคซีนพาสปอร์ต มาใช้จริง
                  สำหรับการเดินทางข้ามประเทศ


 
ร้อยละ
อาจเกิดปัญหาการทุจริตเพื่อให้ได้วัคซีนพาสปอร์ต เช่น ปลอมแปลงเอกสาร /ใช้เงินซื้อ/ทำวัคซีนพาสปอร์ตปลอม
49.0
อาจต้องมีการบังคับใช้ วัคซีนพาสปอร์ต กับแรงงานต่างด้าวก่อนเข้าประเทศไทยด้วย
26.7
การไม่ยอมรับเอกสาร วัคซีนพาสปอร์ต ของไทย จากนานาประเทศ
10.1
ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนจะไม่สามารถเดินทางไปยังต่างประเทศ ที่มีข้อกำหนดเรื่อง
วัคซีนพาสปอร์ต
8.0
หากไม่มี จะไม่ได้รับอนุญาต ให้เข้าในบางสถานที่เมื่อไปต่างประเทศ
6.0
อื่นๆ อาทิ กลัวมีการแพร่เชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นเพราะวัคซีนไม่สามารถป้องกัน
ได้ 100%
0.2
 
 
             5.ท่านเชื่อมั่นหรือไม่ว่า การเปิดประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 จากทั่วโลก จะช่วยฟื้นฟู
                  การท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักได้


 
ร้อยละ
ค่อนข้างเชื่อมั่นถึงมีความเชื่อมั่น
(โดยแบ่งเป็น เชื่อมั่น ร้อยละ 40.1 และค่อนข้างเชื่อมั่น ร้อยละ 31.6)
71.7
ไม่ค่อยเชื่อมั่นถึงไม่เชื่อมั่นเลย
(โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยเชื่อมั่น ร้อยละ 23.0 และ ไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 5.3)
28.3
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการนำวัคซีนพาสปอร์ต สำหรับผู้ที่ได้รับ
การฉีดวัคซีนแล้ว มาใช้ประกอบการเดินทางข้ามประเทศ ตลอดจนข้อดีต่อการฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยหากตอบรับ
แนวคิดดังกล่าว เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่ม
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้น
ได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 8-10 มีนาคม 2564
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 13 มีนาคม 2564
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
607
50.2
             หญิง
603
49.8
รวม
1,210
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
111
9.2
             31 – 40 ปี
186
15.4
             41 – 50 ปี
316
26.1
             51 – 60 ปี
330
27.3
             61 ปีขึ้นไป
267
22.0
รวม
1,210
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
647
53.5
             ปริญญาตรี
431
35.6
             สูงกว่าปริญญาตรี
132
10.9
รวม
1,212
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
163
13.5
             ลูกจ้างเอกชน
246
20.3
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
437
36.1
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
93
7.7
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอาย
231
19.1
             นักเรียน/ นักศึกษา
17
1.4
             ว่างงาน
23
1.9
รวม
1,210
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898