analyticstracking
ผลสำรวจเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคโควิด-19 ”
                    ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 ระบุว่า เห็นโอกาสสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคต
           แต่ร้อยละ 88.5 ยังเห็นว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์ขณะนี้
                     ทั้งนี้ยอมรับว่าเหตุที่ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองเพราะไม่มีเงินทุนมากพอ กลัวทำไปแล้ว
          เกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด และ กลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาส
ในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ในยุคโควิด-19 ”
โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ
จำนวน 1,180 คน พบว่า
 
                  เมื่อถามคำถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ
(เจ้าของธุรกิจ) พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 50.3 ระบุว่าเห็นโอกาส
หรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคต
รองลงมาร้อยละ 47.6 ระบุว่า
ตนเองมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการที่จะเริ่ม
ทำธุรกิจใหม่ และร้อยละ 44.3 ระบุว่าตนเองมีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจ
ในอนาคตข้างหน้า
 
                  อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่ร้อยละ 88.5 ระบุว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
ไม่ใช่เรื่องง่ายในสถานการณ์ขณะนี้
รองลงมาร้อยละ 60.8 ระบุว่าไม่อยากลงทุน
ทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลว และร้อยละ 58.0 ระบุว่าตนเองไม่รู้จักผู้ประกอบการ
หรือมีเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนในการริเริ่มธุรกิจ
 
                  ทั้งนี้เมื่อถามถึงสาเหตุที่ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 46.9 ระบุว่าไม่มี
เงินทุนมากพอ
รองลงมาร้อยละ 44.8 ระบุว่ากลัวทำแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ และ
ร้อยละ 36.7 ระบุว่ากลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ประเด็นคำถามเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (เจ้าของธุรกิจ)

คำถาม
ใช่
(ร้อยละ)
ไม่ใช่
(ร้อยละ)
ท่านเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคต
ใช่หรือไม่
50.3
49.7
ตัวท่านมีความรู้ความสามารถรวมถึงทักษะและประสบการณ์ที่จำเป็นในการที่จะเริ่มทำธุรกิจใหม่ใช่หรือไม่
47.6
52.4
ท่านมีความตั้งใจที่จะประกอบธุรกิจ ในอนาคตข้างหน้าใช่หรือไม่
44.3
55.7
รู้จักผู้ประกอบการหรือมีเครือข่ายที่สามารถสนับสนุนในการริเริ่มธุรกิจ
ใช่หรือไม่
41.7
58.3
คิดว่าการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เป็นสิ่งที่ง่ายในสถานการณ์ขณะนี้ใช่หรือไม่
11.5
88.5
ไม่อยากลงทุนทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลวใช่หรือไม่
60.8
39.2
 
 
             2. สาเหตุที่ท่านไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวท่านเอง (สามารถเลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ไม่มีเงินทุนมากพอ
46.9
กลัวทำแล้วเกิดสถานการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ
44.8
กลัวล้มเหลว กลัวขาดทุน
36.7
คิดว่างานที่ทำอยู่มั่นคงแล้ว เลี้ยงตัวเองได้แล้ว
33.8
หากไม่สำเร็จกลัวคนในครอบครัวจะเดือดร้อน ต้องแบกภาระหนี้ร่วมกัน
31.5
ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ
30.4
ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำธุรกิจอะไรดี
21.7
คิดว่าสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่
18.5
กลัวการเริ่มต้นว่าจะทำไม่ได้
12.4
อื่นๆ อาทิ สุขภาพไม่ดี เศรษฐกิจไม่ค่อยดี คนไม่มีกำลังซื้อ ฯลฯ
11.9
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจของคนไทย
ในประเด็นต่างๆ รวมถึงเหตุผลที่ทำให้ไม่กล้าเริ่มธุรกิจเป็นของตนเอง ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชน
ให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนัก
ด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 8-11 พฤศจิกายน 2564
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 4 ธันวาคม 2564
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
597
50.6
             หญิง
583
49.4
รวม
1,180
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
103
8.7
             31 – 40 ปี
170
14.4
             41 – 50 ปี
290
24.6
             51 – 60 ปี
324
27.5
             61 ปีขึ้นไป
293
24.8
รวม
1,180
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
696
59.0
             ปริญญาตรี
371
31.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
113
9.6
รวม
1,180
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
146
12.4
             ลูกจ้างเอกชน
234
19.8
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
464
39.3
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
80
6.8
             ทำงานให้ครอบครัว
1
0.1
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
201
17.0
             นักเรียน/ นักศึกษา
21
1.8
             ว่างงาน
33
2.8
รวม
1,180
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898