analyticstracking
ผลสำรวจเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2021 ”
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “ที่สุดแห่งปี 2021” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ เมื่อ
วันที่ 13-19 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 1,202 คน พบว่า
 
                  ข่าวในประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี คือ ข่าวสถานการณ์
  โควิด-19 ในประเทศไทย ร้อยละ 85.4


                  ข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี คือ ข่าวการพบ
  โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ในต่างประเทศ ร้อยละ 82.3


                  บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปี คือ แพทย์และ
  บุคลากรทางการแพทย์ ที่อดทน เสียสละ ต่อสู้กับโรคโควิด-19 ร้อยละ 77.1


                  โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คือ
  โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ร้อยละ 49.6

                  ดารานักร้องชายที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คือ
  เวียร์ ศุกลวัฒน์ ร้อยละ 20.7

                  ดารานักร้องหญิงที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี คือ
  เบลล่า ราณี ร้อยละ 25.3
 
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. ข่าวในประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อันดับ
 
ร้อยละ
1
ข่าวสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทย
85.4
2
ข่าวการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคนไทย
70.8
3
ข่าวไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว
35.0
4
ข่าวพายุเตี้ยนหมู่ ทำฝนถล่ม น้ำท่วมอีสาน-ภาคกลาง
33.9
5
ข่าวผู้กำกับโจ้กับพวกใช้ถุงดำคลุมหัวทรมานผู้ต้องหาจนเสียชีวิต
31.2
 
 
             2.ข่าวต่างประเทศที่สนใจและติดตาม มากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ... (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
                  

อันดับ
 
ร้อยละ
1
ข่าวการพบโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ในต่างประเทศ
82.3
2
ข่าวสถานการณ์โควิด-19 วิกฤติหนักในอินเดีย
44.9
3
ข่าวชาวพม่าประท้วงต่อต้านกองทัพ หลังรัฐประหาร
37.6
4
ข่าวการเหยียดเชื้อชาติคนเอเชียในอเมริกา
23.4
5
ข่าวสหรัฐฯ ประกาศสิ้นสุดปฏิบัติการ 20 ปีในอัฟกานิสถาน
22.7
 
 
             3. บุคคลในสังคมไทยที่น่าชื่นชมและน่ายกย่องที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ...
                  

อันดับ
 
ร้อยละ
1
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ที่อดทน เสียสละ ต่อสู้กับโรค
โควิด-19
77.1
2
พิมรี่พาย ลงพื้นที่เจาะบาดาลช่วยภัยแล้ง ติดตั้งโซล่าเซล
10.6
3
น้องเทนนิส แชมป์เทควันโดโอลิมปิก ทูตกีฬาและท่องเที่ยวคนแรก
4.5
4
ดารา นักร้องที่ช่วยสนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์และช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19
3.5
5
บาส-ปอป้อ แชมป์โลกแบดมินตันคู่ผสม และขึ้นเป็นมือ 1 ของโลก
1.7
 
 
             4. โครงการ/มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ...
                  

อันดับ
 
ร้อยละ
1
โครงการคนละครึ่งเฟส 3
49.6
2
โครงการเราชนะ สนับสนุนช่วยค่าครองชีพ 7,000 บาท
20.3
3
โครงการเยียวยาประกันสังคม ม.33-ม.39-ม.40 รับ 2,500-10,000 บาท
8.9
4
โครงการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท
8.0
5
โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ
4.7
 
 
             5. ดารา นักร้องชายที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ...
                  

อันดับ
 
ร้อยละ
1
เวียร์ ศุกลวัฒน์
20.7
2
ณเดชน์ คูกิมิยะ
12.0
3
โป๊ป ธนวรรธน์
10.0
4
เจมส์ จิรายุ
9.1
5
ไผ่ พงศธร
6.4
 
 
             6. ดารา นักร้องหญิงที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดแห่งปี 5 อันดับแรก คือ...
                  

อันดับ
 
ร้อยละ
1
เบลล่า ราณี
25.3
2
ลิซ่า BLACKPINK
16.2
3
ต่าย อรทัย
12.5
4
แอน ทองประสม
8.0
5
อั้ม พัชราภา
6.5
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                 เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องที่สุดแห่งปี 2021 ในด้านต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงเรื่อง
และเหตุการณ์ต่างๆ ที่ประชาชนให้ความสนใจตลอดปี 2021 รวมถึงเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคม
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
และการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random
Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) และแบบสอบถามออนไลน์ โดยเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal)
และคำถามปลายเปิด (Open Ended) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึก
ข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 13-19 ธันวาคม 2564
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 25 ธันวาคม 2564
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
570
47.4
             หญิง
632
52.6
รวม
1,202
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
113
9.4
             31 – 40 ปี
174
14.5
             41 – 50 ปี
278
23.1
             51 – 60 ปี
330
27.5
             61 ปีขึ้นไป
307
25.5
รวม
1,202
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
664
55.3
             ปริญญาตรี
403
33.5
             สูงกว่าปริญญาตรี
135
11.2
รวม
1,202
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
140
11.6
             ลูกจ้างเอกชน
239
19.9
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
452
37.6
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
53
4.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
256
21.3
             นักเรียน/ นักศึกษา
36
3.0
             ว่างงาน
26
2.2
รวม
1,202
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898