analyticstracking
ผลสำรวจเรื่อง “พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอ”
พรที่อยากขอ ให้กับคนไทย/ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 คือ ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ
คิดเป็นร้อยละ 59.8 รองลงมาคือ ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก คิดเป็นร้อยละ 53.7
สำหรับของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่คนไทยอยากได้มากที่สุด คือ คนละครึ่งเฟส 4
รองลงมาคือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี
 
 
 
ดีมาก (5)
ดี (4)
ปานกลาง (3)
พอใช้ (2)
แย่ (1)
 
 
                 กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็น
ประชาชนเรื่อง “พรปีใหม่ 2565 ที่คนไทยอยากขอ” โดยเก็บข้อมูลจาก
ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,117 คน พบว่า
 
                  พรที่ประชาชนอยากขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวาระ
ขึ้นปีใหม่ 2565 คือ ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ คิดเป็นร้อยละ 59.8

รองลงมาคือ ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก คิดเป็นร้อยละ 53.7
ขอให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมาอีก คิดเป็นร้อยละ 50.1 ขอให้บ้านเมืองสงบสุข
คนไทยรักและสามัคคีกันคิดเป็นร้อยละ 47.1 และขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพ
ไม่สูง คิดเป็นร้อยละ 40.8
 
                  สำหรับของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่คนไทย
อยากได้มากที่สุด คือ คนละครึ่งเฟส 4 คิดเป็นร้อยละ 40.4
รองลงมาคือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 20.6 และกรมธรรม์ประกันภัย
อุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ เบี้ยประกันภัย 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.7 และลดเบี้ยให้แก่
ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คิดเป็นร้อยละ 10.1
 
                  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
             1. พรที่อยากขอ ให้กับคนไทย/ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 
ร้อยละ
ขอให้เศรษฐกิจประเทศดีขึ้นเรื่อยๆ
59.8
ขอให้ไม่มีโควิดสายพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรงเกิดขึ้นอีก
53.7
ขอให้ไม่มีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นมาอีก
50.1
ขอให้บ้านเมืองสงบสุข คนไทยรักและสามัคคีกัน
47.1
ขอให้ข้าวของไม่แพง ค่าครองชีพไม่สูง
40.8
ขอให้คนไทยมีวัคซีนดีๆ ฉีดป้องกัน COVID-19
36.5
ขอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือประชาชน เช่นโครงการ คนละครึ่ง ชิมช้อปใช้ อีก
29.9
ขอให้การท่องเที่ยวในประเทศคึกคักอีกครั้ง ไม่ปิดประเทศอีก
25.4
อื่นๆ อาทิเช่น ขอให้คนไทยสุขภาพแข็งแรง ขอให้ไม่มีคอร์รัปชัน
3.8
 
 
             2. ของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่อยากได้มากที่สุดคือ (5 อันดับแรก)

 
ร้อยละ
คนละครึ่งเฟส 4
40.4
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ต้นปี 2565
20.6
กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ เบี้ยประกันภัย 10 บาท
10.7
ลดเบี้ยให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
10.1
ช้อปดีมีคืน ลดหย่อนภาษี 2565
2.0
 
 
รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ:
                  1) เพื่อสะท้อนถึงพรที่อยากจะขอ ให้กับคนไทย / ประเทศไทย ในวาระขึ้นปีใหม่ 2565
                  2) เพื่อสะท้อนถึงของขวัญปีใหม่ 2565 ของรัฐบาลประยุทธ์ ที่อยากได้มากที่สุด
 
ประชากรที่สนใจศึกษา:
                  การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนัก
ด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error):
                  ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล:
                  ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็น
แบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถาม
ทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล:  : 17-21 ธันวาคม 2564
 
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ: 31 ธันวาคม 2564
 
สรุปข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง:
ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
 
จำนวน
ร้อยละ
เพศ:
   
             ชาย
523
46.8
             หญิง
594
53.2
รวม
1,117
100.0
อายุ:
 
 
             18 – 30 ปี
89
8.0
             31 – 40 ปี
144
12.9
             41 – 50 ปี
278
24.9
             51 – 60 ปี
319
28.5
             61 ปีขึ้นไป
287
25.7
รวม
1,117
100.0
การศึกษา:
 
 
             ต่ำกว่าปริญญาตรี
657
58.8
             ปริญญาตรี
362
32.4
             สูงกว่าปริญญาตรี
98
8.8
รวม
1,117
100.0
อาชีพ:
   
             ลูกจ้างรัฐบาล
122
10.9
             ลูกจ้างเอกชน
212
19.0
             ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร
441
39.4
             เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง
60
5.4
             พ่อบ้าน / แม่บ้าน / เกษียณอายุ
229
20.5
             นักเรียน/ นักศึกษา
22
2.0
             ว่างงาน
31
2.8
รวม
1,117
100.0
 
ติดตามกรุงเทพโพลล์ผ่าน twitter ได้ที่  twitter bangkokpoll
Download PDF file:  
 
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์)    โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898